บริการ RSS XML และ JSON


สำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ XML และ JSON สำหรับ Feed ข่าวจากเว็บ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ๋
ท่านต้องเข้ามาดำเนินเรื่องเพื่อยื่นคำร้องในการใช้งาน XML และ JSON

ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง

  • โทร. 0-7428-2201 ถึง 5
  • https://www.facebook.com/StudentAffairs.PSU
  • สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กองกิจการนักศึกษา


บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Intergrity, Wisdom, Social Engagement )