5ส.


แบบประเมินภาระงานที่ส่วนงานกำหนดของสำนักงานอธิการบดี
รายการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

กิจกรรม 5ส วันที่ 24 มกราคม 2565

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกอง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกอง ครั้งที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

 

 

กิจกรรมเยี่ยม Buddy 5 ส วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

 

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกอง ครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2562

ก่อนทำ

 

หลังทำ

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกอง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

10/9/61

after 10/9/61after 10/9/61

 

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )