5ส.


 

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกอง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2561

 

 

 

 

10/9/61

after 10/9/61after 10/9/61

 

กองกิจการนักศึกษา


บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Intergrity, Wisdom, Social Engagement )