รายชื่อบทความ


ร่างกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ร่างกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

งานบริการฯ

1.      ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
(กลุ่ม)
สำหรับนักศึกษาไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561
2.      ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาต่างชาติ
 วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561
3.      กรอบการจัดบริการสุขภาพอนามัยและประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
4.      ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและเข้ารับบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
5.      การบริการกรณีประสบภัยอุบัติเหตุ
6.      ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาของนักศึกษานอกเวลาราชการ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
7.      ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาของนักศึกษาในเวลาราชการ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
8.      เมื่อมีปัญหาสุขภาพควรติดต่อขอรับบริการรักษาพยาบาลที่ไหนดี
9.      บันทึกข้อตกลง การทำประกันอุบัติเหตุบุคคล (กลุ่ม) นักศึกษา - บุคลากร
ม.อ. ปีการศึกษา 2561

Health Care Services for Internationnal Students

10.     Health Care Service and Personal Accident Insurance for International
Students in Hatyai Campus
11.     แผนความคุมครองการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แบบฟอร์ม (Claim Form) เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Non-Motor(ชีวิตและร่างกาย)
ของบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนำส่งที่งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา ณ
อาคารสำนักงานหอพักใกล้บริเวณหอพักหรือศูนย์อาหารโรงช้าง
12.     แบบฟอร์มภาษาไทย

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )