วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนักศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

 • กองกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่ร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

​​​พันธกิจ

 1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ
 2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
 3. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

แผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีภาวะผู้นำ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม  มีสำนึกสาธารณะและสมรรถนะสากล  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 • เพื่อให้บัณฑิตมีจิตสำนึกสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกฯ
 • เพื่อให้บัณฑิตมีภาวะผู้นำ มีทักษะ ชีวิต มีทักษะทางสังคม วิชาการ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกคณะ วิทยาเขต
 • เพื่อให้บัณฑิตมีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
 • เพื่อให้บัณฑิตมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์

เป้าประสงค์ 2. นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการและกระจายโอกาสทางการศึกษา

 • เพื่อจัดบริการและสวัสดิการที่หลากหลายตรงตามความต้องการของนักศึกษา
 • เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ นักเรียนนักศึกษาด้อยโอกาส นักศึกษากลุ่มพิเศษ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบ ทุนการศึกษาและรูปแบบอื่น ๆ

เป้าประสงค์ 3. กองกิจการนักศึกษามีการบริหารจัดการเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต

 • เพื่อบูรณาการงานกิจการนักศึกษา กับคณะ และวิทยาเขต อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้การบริหารจัดการมี ประสิทธิภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
 • เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งด้านระดับความรู้ และระดับความ สามารถทางวิชาการ
 • เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูล และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงต่างๆ

เป้าประสงค์ 4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม มีจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้
 • เพื่อพัฒนา KPIs ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อสร้างระบบ Knowledge Management และสร้าง/จัดเก็บ องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นขุมความรู้ด้านกิจการนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : คลิกเพื่อดู

กองกิจการนักศึกษา


บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Intergrity, Wisdom, Social Engagement )