วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วัตถุประสงค์

      เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนักศึกษา  ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์  สถาบัน  สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์หลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 


วิสัยทัศน์ 

       เป็นองค์กรคุณภาพด้านกิจการนักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับศิษย์เก่า เพื่อร่วมสร้างบัณฑิต*  ที่พึงประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


​​​พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา

3. สร้างความเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดไป

4. สร้างองค์กรคุณภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

แผนกลยุทธ์

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ / กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) 1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต HRD1 บัณฑิตมีสมรรถนะ ระดับสากลสู่การเป็น พลเมืองโลก
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพ

1. พัฒนาโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สู่การเป็นพลเมืองโลก
2. บูรณาการระหว่างกิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอน
3. พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ และมีวินัย
4. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรนักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้นำของนักศึกษา
5. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
6. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีทักษะชีวิต
7. สร้างกระบวนการการเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดงานรวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นผู้ประกอบการ
9. ส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมต่างชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
10. ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
2. จัดบริการและสวัสดิการที่ดี  เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
    1. จัดหอพักตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    2. หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    3. จัดให้มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่หลากหลายได้มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

    4. จัดให้มีร้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา

    5. จัดให้มีระบบบริการสุขภาพอนามัยนักศึกษาที่มีคุณภาพ

    6. จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนหรือทุนเรียนดี ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและแหล่งทุน

    7. จัดสรรเงินให้กู้ยืมตามเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    8. จัดอบรมและเผยแพร่ข้อมูลอาชีพ อาชีพอิสระ การศึกษาต่อและการสมัครงาน

    9. มีระบบดูแลและพัฒนานักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษา  

10. จัดพัฒนานักศึกษาพิการ

11. ส่งเสริมการให้บริการการปรึกษา

12. จัดให้มีทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียน

     นักศึกษาด้อยโอกาส และนักศึกษากลุ่มพิเศษ เช่น นักศึกษาพิการ นักศึกษาที่ 

     ได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจลการก่อการร้าย ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

13. จัดให้มีโครงการรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

     ชายแดนใต้ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

14. สนับสนุนการเรียนนักศึกษาวิชาทหารและดำเนินการผ่อนผันทหารแก่นักศึกษา

3. สร้างความเชื่อมโยงกับศิษย์เก่าให้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยตลอดไป

1. โครงการพัฒนาระบบ PSU ONE Code และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่รองรับระบบ ลงทะเบียนสะสมเครดิต และระบบการเงิน
2. โครงการหลักสูตรพัฒนาศิษย์เก่า เพื่อยกระดับศักยภาพของศิษย์เก่า
3. โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า

* สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพในระดับสากล ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ


ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : คลิกเพื่อดู

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )