คณะผู้บริหารและบุคลากร

{{subDepartment.sub_de_name}}


{{personnel.per_name}}
{{personnel.per_eng_name}}
ดำรงตำแหน่ง : {{personnel.per_admin_position}}
ตำแหน่ง : {{personnel.per_position}}
Position : {{personnel.per_eng_position}}
: {{personnel.tel}}
: {{personnel.email}}
{{personnel.per_name}}
{{personnel.per_eng_name}}
ดำรงตำแหน่ง : {{personnel.per_admin_position}}
ตำแหน่ง : {{personnel.per_position}}
Position : {{personnel.per_eng_position}}
: {{personnel.tel}}
: {{personnel.email}}
{{personnel.per_name}}
{{personnel.per_eng_name}}
ดำรงตำแหน่ง : {{personnel.per_admin_position}}
ตำแหน่ง : {{personnel.per_position}}
Position : {{personnel.per_eng_position}}
: {{personnel.tel}}
: {{personnel.email}}
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )