ประวัตินักศึกษาช่วยงาน


{{student.student_id}} {{student.student_name}}
คณะ : {{student.facuty}}
เริ่ม : {{student.date_start | date:'fullDate'}}
สิ้นสุด : {{student.date_finish | date:'fullDate'}}
กำลังปฏิบัติงาน
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )