ประวัติความเป็นมา


          กองกิจการนักศึกษาเป็นส่วนราชการหนึ่ง ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522  ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2522 และตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 มีโครงสร้างการแบ่งงานเป็น 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา  และหน่วยธุรการ  ปี 2531 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/24594  ลงวันที่  20  กันยายน  2531  เป็น  4  งาน  คือ  งานแนะแนวแลจัดหางาน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547  ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่เป็นการภายใน จำนวน 2 หน่วยงาน  คือ  หน่วยสารสนเทศ  และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ


          ต่อมาปี 2552 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหม่เป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2552  เป็นต้นมาตามหนังสือที่ มอ.052/289 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และปี 2555 ที่ประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างงานใหม่เป็น  9 งาน คือ งานกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนากีฬา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวและจัดหางาน งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานธุรการ งานสารสนเทศและนวัตกรรม


          ต่อมาปี 2557 ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 และมติที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้ยุบเลิก งานพัฒนากีฬา กองกิจการนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการจัดแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงาน  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ดังนั้นโครงสร้างการแบ่งงานใหม่ กองกิจการนักศึกษา มี 8 งาน คือ

  1. งานกิจกรรมนักศึกษา
  2. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
  3. งานแนะแนวและจัดหางาน
  4. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  5. งานหอพักนักศึกษา
  6. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
  7. งานธุรการ
  8. งานสารสนเทศและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : คลิกเพื่อดู

กองกิจการนักศึกษา


บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Intergrity, Wisdom, Social Engagement )