มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยกเลิกประกาศ “เงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาทุกวิทยาเขตที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ : https://www.psu.ac.th/covid-19
ประกาศ : https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_211064.pdf
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )