ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองกิจฯ


# แบบฟอร์มส่ง E-docs

# ระเบียบและข้อบังคับ

# แบบฟอร์มขอใช้รถ

# แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงิน

# แบบฟอร์มเกี่ยวกับพัสดุ

# แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

# แบบฟอร์มเกี่ยวกับวันลา

# แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

# แบบฟอร์มอื่นๆ

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

บริการนักศึกษา
บริการบุคลากร
สำหรับเจ้าหน้าที่

I-WiSe ไอไวส์ อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ( Integrity, Wisdom, Social Engagement )