รายงานประจำปีประเมินคุณภาพกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 56

รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 55

รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 54


รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 53


รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 52


รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 51


รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 50


รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 49


รายงานประจำปีประเมินคุณภาพปี 47