หนังสือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องในงานวินัยนักศึกษา

 

ตัวอย่างที่ 1

หนังสือรายงานพฤติกรรม/การกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิด  กรณีผู้กระทำผิด          เป็นนักศึกษาคณะหนึ่งคณะใด  และไม่เกี่ยวข้องกับคณะอื่น

ตัวอย่างที่ 2

หนังสือรายงานพฤติกรรม/การกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดกรณีผู้กระทำผิดมากกว่าหนึ่งคณะหรือผู้แทนหน่วยงานไม่รู้ว่าผู้กระทำผิดเป็นนักศึกษาคณะใด

ตัวอย่างที่ 3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีนักศึกษาคนเดียวหรือหลายคน                  ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยนักศึกษา และไม่เกี่ยวข้องกับคณะอื่น

ตัวอย่างที่ 4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีมีนักศึกษาหลายคณะเกี่ยวข้องกับ                 การกระทำผิดวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 5

หนังสือการส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน กรณีนักศึกษาคนเดียวหรือหลายคนกระทำผิดวินัยนักศึกษาและไม่เกี่ยวข้องกับคณะอื่น

ตัวอย่างที่ 6

หนังสือการส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีนักศึกษาหลายคณะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 7

หนังสือเชิญคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนกรณีความผิดวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 8

หนังสือเรียกตัวนักศึกษามาให้ถ้อยคำ

ตัวอย่างที่ 9

บันทึกผู้ให้ถ้อยคำ

ตัวอย่างที่ 10

หนังสือรายงานการสอบสวนการกระทำผิดวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 11

หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 12

หนังสือรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 13

คำสั่งลงโทษนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 14

หนังสือแจ้งนักศึกษาเพื่อรับทราบคำสั่งลงโทษ

ตัวอย่างที่ 15

หนังสือรับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวอย่างที่ 16

หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักศึกษาที่ต้องคำสั่งวินัยนักศึกษา

ตัวอย่างที่ 17

หนังสือส่งคำสั่งลงโทษ

ตัวอย่างที่ 18

หนังสือส่งคำสั่งลงโทษ

ตัวอย่างที่ 19

หนังสือรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวอย่างที่ 20

แบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวอย่างที่ 21

แบบประเมินผลการควบคุมความประพฤติตามมาตรการรอการลงโทษ

ตัวอย่างที่ 22

บันทึกช่วยจำประกอบแฟ้มประวัตินักศึกษา

ตัวอย่างที่ 23

หนังสือขออนุมัติจัดเลี้ยงอาหาร/เครื่องดื่มในการประชุม

ตัวอย่างที่ 24

แบบเสนอหนังสือลับ

ตัวอย่างที่ 25

หนังสือรับสารภาพ

ตัวอย่างที่ 26

แบบการเขียนคำขออุทธรณ์โทษ