คู่มือปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ภาษาไทย English

นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
 
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ


Untitled Document
โครงการตามหลักสูตรกิจกรรม แสดงโครงการทั้งหมด / แสดงโครงการที่กำลังจะจัด
กิจกรรม ช่วงวันที่
โครงการเข้าร่วมงาน มอ. วิชาการของส่วนกลาง
งาน ม.อ.วิชาการ 62 19-20 ส.ค. 62
งาน ม.อ.วิชาการ 61 17-19 ส.ค. 61
มอ.วิชาการ จิตอาสาสงขลานครินทร์ 17-18 ส.ค. 60
Open Week 2016 17-18 ส.ค. 59
Open Week 2016 17-18 ส.ค. 59
งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2554 16-18 ส.ค. 54
อาสาสมัครจิตอาสาลูกพระบิดา ช่วยงาน ม.อ. วิชาการ 17 ส.ค. 58
มอ.วิชาการ 14-15 ส.ค. 57
มอ.วิชาการปีการศึกษา2557 18-19 ส.ค. 57
มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2555 17 ส.ค. 57
มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2557 14-15 ส.ค. 57
มอ.วิชาการ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ปี2557 วันที่15 สิงหาคม 2557 14-15 ส.ค. 57
มอ.วิชาการ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ปี2557 วันที่14 สิงหาคม 2557 14-15 ส.ค. 57
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ งาน ม.อ.วิชาการ 2556 17 ส.ค. 56
อาสาสมัครมัคคุเทศก์ งาน ม.อ.วิชาการ 2556 16 ส.ค. 56
กิจกรรมมอ.วิชาการประจำปี2556 15-17 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 สิงหาคม 2555) 18 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 17 สิงหาคม 2555) 17 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 16 สิงหาคม 2555) 16 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการปี2554 16-17 ส.ค. 54
นิทรรศการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 18-19 ส.ค. 51
นิทรรศการเชิดชูเกียรติแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 17-20 ส.ค. 51
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกฯ 17-20 ส.ค. 51
บริการนวดไทย ในงานนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ปี 2551 17-20 ส.ค. 51
การให้บริการตรวจสุขภาพแบบแผนไทย ในงานนิทรรศการ ม.อ. วิชาการ ปี 2551 17-20 ส.ค. 51
นิทรรศการทางวิชาการการแพทย์แผนไทย ในงานนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ปี 2551 17-20 ส.ค. 51
โครงการรับน้องใหม่ของส่วนกลาง
ปฐมนิเทศหลักสูตร 07 ส.ค. 58
กีฬาน้องใหม่ ประจำปี2557 13-20 ก.ย. 57
รับน้องมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2555 (วิทยาเขตปัตตานี) 24 มิ.ย. 55
รับน้องมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2556 (วิทยาเขตปัตตานี) 15 มิ.ย. 56
Welcome DM Freshmen 2013 08-09 มิ.ย. 56
สอนน้องใหม่ใช้ชีวิต 02-13 มิ.ย. 51
กิจกรรมปฎิญานตนและเชิญธงมหาวิทยาลัย ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 26 พ.ค. 52
ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการนักศึกษาใหม่ 27 พ.ค. 51
เปิดตะวันน้องใหม่ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 30 พ.ค. 51
โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสา หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของส่วนกลาง
ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 21 มี.ค. - 16 เม.ย. 63
ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 20 มี.ค. - 11 พ.ค. 63
ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 มี.ค. - 11 พ.ค. 63
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 07 ม.ค. 63
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 พ.ย. 62
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ 21-26 พ.ค. 62
โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ 21-26 พ.ค. 62
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 21-25 พ.ค. 61
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 21-25 พ.ค. 61
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 21-25 พ.ค. 61
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 21-25 พ.ค. 61
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 21-25 พ.ค. 61
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 02 พ.ค. 61
ศึกษาพื้นที่ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 17 ธ.ค. 60
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนักศึกษา 11 พ.ย. 60
วิชาการสานใจรัก ตอน ด้วยแรงศรัทธา สู่การพัฒนาผู้นำ 11 พ.ย. 60
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 03-09 ก.ค. 60
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 03-09 ก.ค. 60
จัดอบรมจริยธรรม คุณธรรมจิตอาสาหรือปรัชเศรษฐกิจพอเพียง 01 พ.ค. 60
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครัวลูกพระบิดา พัฒนานักศึกษา พัฒนาสวนเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง 18 เม.ย. 60
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11-18 ก.ค. 59
อบรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 18 พ.ค. 59
อบรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 17 พ.ค. 59
อบรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาสู่การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16 พ.ค. 59
กิจกรรมครัวลูกพระบิดา 08 พ.ค. 59
กิจกรรมครัวลูกพระบิดา 07 พ.ค. 59
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 ก.ค. 58
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 ก.ค. 58
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 21 ก.ค. 58
ค่ายร่วมวิชาการและค่ายอาสาพัฒนาทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2557 08-09 พ.ย. 57
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 26 ธ.ค. 57
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 24 ธ.ค. 57
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พื้นที่โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 23 ธ.ค. 57
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต 16 มี.ค. 57
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต 15 มี.ค. 57
ลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 27 เม.ย. 56
ลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 05 ธ.ค. 55
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 15 พ.ย. 55
ต้อนรับนักศึกษาจีน 25 ก.ย. 55
ลูกพระบิดาจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 21 ก.ค. 55
บรรยายธรรมะประกอบสื่อมัลติมีเดีย 15 ก.ค. 55
ลูกพระบิดา จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 12 มี.ค. 55
"ลูกพระบิดา จิตอาสาฯ" 05-06 ม.ค. 55
ลูกพระบิดาจิตอาสาฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเกาะนางคำ จ.พัทลุง 15 ม.ค. 54
ลูกพระบิดา จิตอาสา : สำนึกรักบ้านเกิด 18 ต.ค. 53
การพัฒนานักศึกษาแนวจิตตปัญญาศึกษา 26-27 พ.ค. 52
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 05 ธ.ค. 51
โครงการรับ-ส่ง เสด็จฯ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ของส่วนกลาง
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2561 09 ก.ย. 62
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2561 08 ก.ย. 62
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2561 07 ก.ย. 62
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 14 ม.ค. 62
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2560 23 ก.ย. 61
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2560 22 ก.ย. 61
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2560 21 ก.ย. 61
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 07 มี.ค. 61
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2559 02 ต.ค. 60
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2559 01 ต.ค. 60
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2559 30 ก.ย. 60
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2558 30 ก.ย. 59
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2558 29 ก.ย. 59
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปรจำปี 2558 28 ก.ย. 59
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 29 พ.ย. 58
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 28 พ.ย. 58
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 27 พ.ย. 58
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 30 พ.ย. 58
รับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพฯ 24 ก.ย. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 24 ก.ย. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 04 ก.ย. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 03 ก.ย. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 02 ก.ย. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16 ม.ค. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 16 ก.ย. 56
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 15 ก.ย. 56
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 14 ก.ย. 56
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 12 พ.ย. 55
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 11 พ.ย. 55
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 10 พ.ย. 55
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 24 ส.ค. 55
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 23 ส.ค. 55
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 22-23 ก.ย. 52
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 25 พ.ค. 54
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 22 ก.ย. 54
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 21 ก.ย. 54
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 21 ม.ค. 54
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 03 ต.ค. 53
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 13-14 ก.ย. 53
รับเสด็จเนื่องในวโรกาสวันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2551 22 ก.ย. 52
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 (ฝ่ายพิธีการ) 22-23 ก.ย. 52
รับเสด็จฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 22-23 ก.ย. 52
กิจกรรมเพื่อการทดสอบ 5 13-15 ส.ค. 52
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 05 ม.ค. 52
รับ-ส่งเสด็จฯเนื่องในวโรกาสพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550 21-22 ก.ย. 51
รับเสด็จ ฯ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549 21-22 ก.ย. 50
โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ 19-26 ต.ค. 62
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ (Freshmen’s Games) 27 ต.ค. - 03 พ.ย. 61
ประเพณีกีฬาน้องใหม่ (Freshmen’s Games) 18-26 พ.ย. 60
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 12-20 พ.ย. 59
กีฬาน้องใหม่ 12-20 พ.ย. 59
กีฬาน้องใหม่ แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก ประจำปีการศึกษา 2558 07-15 พ.ย. 58
โครงการ “การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ฉัน(ท์)ไม่โกง ประจำปีการศึกษา 2557” 13-20 ก.ย. 57
โครงการกีฬาน้องใหม่ฉัน(ท์)ไม่โกง 13-20 ก.ย. 57
กีฬาน้องใหม่ ฉัน(ท์)ไม่โกง ประจำปีการศึกษา 2557 13-21 ก.ย. 57
กีฬาน้องใหม่ฉันท์ไม่โกง 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 56
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2551 16-27 มิ.ย. 51
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 01-08 ก.ค. 55
กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552 14 พ.ย. 52 - 21 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2550 07-14 ก.ค. 50
กีฬาศรีตรังเกมส์ 10-17 พ.ย. 50
พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ 12 มี.ค. 54
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2551 01-30 มิ.ย. 51
โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2554 24 มิ.ย. - 09 ก.ค. 54
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 03-10 ก.ค. 53
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 27 พ.ค. - 14 ก.ค. 53
บริจาคโลหิต 18 พ.ย. 51
บริจาคโลหิต 03 พ.ย. 51
กิจกรรมความภาคภูมิใจในสถาบันในโครงการนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 7 15-22 ก.ย. 51
กิจกรรมทักษะสังคมในโครงการนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 7 15-22 ก.ย. 51
กิจกรรมจิตสำนึกสาธารณะในโครงการสโมสรสัมพันธ์ 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 51
กิจกรรมความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งเดียวลูกสงขลานครินทร์ ในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ปี 2551 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ในพิธีเปิดและเดินพาเหรดโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
บริจาคโลหิตนอกสถานที่ 15 ม.ค. 51
โครงการไหว้ครูหรืออบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์ส่วนกลาง
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 62
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 61
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย 24 ส.ค. 60
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
คนทดน้ำ 25 ต.ค. 57
โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2556(วิทยาเขตปัตตานี) 20 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
พิธีไหว้ครู 13 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครู ปี 2556 13 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครูและประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2553 10 มิ.ย. 53
ไหว้ครูและประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2552 12 มิ.ย. 52
ไหว้ครูและประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 18 มิ.ย. 50
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 17 มิ.ย. - 17 ก.ค. 53
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552 11 มิ.ย. 52
พิธีไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 12 มิ.ย. 51
โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ HATYAI NATURE RUN 2018 10 มี.ค. 62
วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ HATYAI NATURE RUN 2017 13 ส.ค. 60
มหกรรมสุขภาพ สงขลานครินทร์ 13 ก.ย. 57
วิ่งหาดใหญ่สุ่ธรรมชาติ 11 ส.ค. 56
วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 18 05 ส.ค. 55
วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 17 07 ส.ค. 54
วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ประจำปี 2553 08 ส.ค. 53
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง
let′s be hero CPR workshop in Campus 26 ก.พ. 62
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 30-31 ก.ค. 62
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 07-08 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 07-08 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 08-10 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 03-05 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2557 04-06 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในส่วนคณะ ปี 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 26-27 พ.ค. 56
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2555 09 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 01-03 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 06 มิ.ย. 51
กิจกรรมปฏิญานตนและเชิญธงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 01 มิ.ย. 53
กิจกรรมทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ปีการศึกษา 2553 02 มิ.ย. 53
กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ปีการศึกษา 2553 05 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษา 29 พ.ค. 52
การพัฒนาทักษะความคิดในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 28 พ.ค. 51
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 2551 31 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 50
โครงการเปิดโลกกิจกรรมของส่วนกลาง
เปิดโลกกิจกรรม 17 ส.ค. 62
เปิดโลกกิจกรรม 29-30 ส.ค. 61
เปิดโลกกิจกรรม ตอน I-Wise รักใสๆหัวใจ 4 ฝ่าย 12-13 ก.ย. 60
PSU First Date (14 กันยายน 2559) 14 ก.ย. 59
PSU First Date (13 กันยายน 2559) 13 ก.ย. 59
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 02 ก.ย. 58
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 01 ก.ย. 58
เปิดโลกกิจกรรม 02 ส.ค. 57
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2556 (วิทยาเขตปัตตานี) 03 ก.ค. 56
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 19-20 ส.ค. 57
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2557 วันที่19 สิงหาคม 2557 19-20 ส.ค. 57
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 19 มิ.ย. 56
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 20 มิ.ย. 56
เปิดโลกกิจกรรม 02 มิ.ย. 51
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2555 18-19 มิ.ย. 55
เปิดโลกกิจกรรม 05 มิ.ย. 52
เปิดโลกกิจกรรม 31 พ.ค. 55
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 20-21 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 05 มิ.ย. 52
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2553 21-22 พ.ค. 53
กิจกรรมพหุวัฒนธรรมในโครงการเปิดโลกกิจกรรม 51 16-17 มิ.ย. 51
กิจกรรมทักษะสังคม ในโครงการเปิดโลกกิจกรรม 51 16-17 มิ.ย. 51
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2551 16-17 มิ.ย. 51
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
กีฬาน้องใหม่ 59 ปีการศึกษา 2559 12-20 พ.ย. 59
โครงการ มหกรรมสุขภาพ กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 06-30 มี.ค. 62
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 19-30 มี.ค. 62
โครงการมหกรรมสุขภาพศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 20-30 มี.ค. 62
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง 19-30 มี.ค. 62
โครงการกีฬาศรีตรัง (คณะศิลปศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561 19-31 มี.ค. 62
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง : อารยธรรมต้นกำเนิดชีวิต 19-30 พ.ค. 62
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2561 19-30 มี.ค. 62
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง ปีการศึกษา 2560 25-31 มี.ค. 61
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 21-31 มี.ค. 61
โครงการมหกรรมสุขภาพศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 24-31 มี.ค. 61
มหกรรมเพื่อสุขภาพศรีตรัง 21-31 มี.ค. 61
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 25-31 มี.ค. 61
กีฬาศรีตรังเกมส์ 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 57
การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 04-12 พ.ย. 60
โครงการสามพี่น้อง ทอก. ครั้งที่ 8 08-09 เม.ย. 60
มหกรรมกีฬาฮาเฮ MINI VET GAME ครั้งที่ 2 04 มี.ค. 60
กีฬาสามพี่น้อง ท.อ.ก. ครั้งที่ 7 08-10 เม.ย. 59
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559 12-20 พ.ย. 59
กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2558 07-15 พ.ย. 58
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง 19-27 มี.ค. 59
โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา2558 19-29 มี.ค. 59
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 07-15 พ.ย. 58
มหกรรมสุขภาพศรีตรัง ปีการศึกษา 2558 19-27 มี.ค. 59
กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 07-14 พ.ย. 58
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 24 ม.ค. 59
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558 07-15 พ.ย. 58
กีฬาศรีตรัง : PSU Sports Game 2015-2016 19-27 มี.ค. 59
กีฬาน้องใหม่ 07-15 พ.ย. 58
โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 58
กีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 14-21 ก.ย. 57
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 13-20 ก.ย. 57
กีฬาศรีตรัง ปีการศึกษา2557 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 57
โครงการ "กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557" 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 57
กีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 22 ก.พ. - 07 มี.ค. 58
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 58
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 13-20 ก.ย. 57
โครงการกีฬาสามพี่น้อง ทอก. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 17-19 เม.ย. 58
โครงการกีฬาศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2557 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 58
ศรีตรังเกมส์ครั้งที่ 4 24 มี.ค. - 04 เม.ย. 58
กีฬา TEAM 26 ก.ค. 57
ศรีตรังเกมส์ 2556 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 57
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 13-20 ก.ย. 57
กีฬาน้องใหม่ 13-20 ก.ย. 57
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 57
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2556 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 56
กีฬา E2LM 19 ม.ค. 57
กีฬาศรีตรังเกมส์ 2557 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 57
กีฬาศรีตรังเกมส์ ปีการศึกษา 2556 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 57
กีฬาศรีตรัง (15คณะ) 28 ม.ค. - 10 ก.พ. 57
กีฬาศรีตรังเกมส์ 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 57
กีฬาน้องใหม่ 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 56
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 56
กีฬาน้องใหม่ 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 56
กีฬาระหว่างคณะ (ศรีตรังเกมส์) 28 ม.ค. - 10 ก.พ. 56
กีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2556 02-10 ก.พ. 56
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 01-08 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2555 01-07 ก.ค. 55
กีฬาศรีตรังเกมส์ 21 ม.ค. - 10 ก.พ. 56
กีฬาศรีตรังเกมส์ 02-10 ก.พ. 56
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2555 28 ม.ค. - 10 ก.พ. 56
กีฬาศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2555 28 ม.ค. - 10 ก.พ. 56
กีฬาศรีตรังเกมส์ ปีการศึกาา2555 02-10 ก.พ. 56
กีฬาน้องใหม่ 01-08 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2555 01-08 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ 01-08 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ 01-08 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 01-08 ก.ค. 55
งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ med tech ปี 2554 26 พ.ย. 54
กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2555 01-07 ก.ค. 55
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554 02-09 ก.ค. 54
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2554 02-09 ก.ค. 54
กีฬาน้องใหม่ 01-09 ก.ค. 54
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา๒๕๕๔ 02-09 ก.ค. 54
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2553 03-10 ก.ค. 53
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 03-10 ก.ค. 53
กีฬาน้องใหม่ 03-10 ก.ค. 53
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2552 (ในส่วนของกีฬา) 14-21 พ.ย. 52
กีฬา Freshy 2010 03-10 ก.ค. 53
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2550 10-17 พ.ย. 50
กีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2550 07-14 ก.ค. 50
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2552 (ในส่วนของสแตนเชียร์ พาเหรด เชียร์ลีดเดอร์) 14-21 พ.ย. 52
กีฬาน้องใหม่ 27 มิ.ย. - 04 ก.ค. 52
กีฬา 14 คณะ 04-27 พ.ย. 52
กีฬา 14 คณะ ปี 2553 08-21 พ.ย. 52
กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2552 14-21 พ.ย. 52
กีฬาทรัพย์สัมพันธ์ 18-22 ม.ค. 53
กีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2552 (ในส่วนของการแสดง พาเหรดและอัฒจันทร์เชียร์) 15 มิ.ย. - 11 ก.ค. 52
กีฬา 14 คณะ ประจำปีการศึกษา 2552 14 พ.ย. - 21 ธ.ค. 52
โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปี 2552 14-21 พ.ย. 52
กีฬาศรีตรังเกมส์ 14-24 พ.ย. 52
กีฬาน้องใหม่ 27 มิ.ย. - 04 ก.ค. 52
กีฬาศรีตรังเกมส์ ปีการศึกษา 2552 14-21 พ.ย. 52
กีฬาศรีตรัง (๑๔ คณะ) 15-21 พ.ย. 52
กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 14 มิ.ย. - 05 ก.ค. 52
กีฬาสีน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2552 20 มิ.ย. 52
กิจกรรมความภาคภูมิใจและเป็นหนึ่งเดียวลูกสงขลานครินทร์ ในพิธีเปิดและเดินพาเหรดโครงการกีฬาน้องใหม่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
กีฬา Freshy 27 มิ.ย. - 04 ก.ค. 52
กีฬาเฟรชชี่ 27 มิ.ย. - 04 ก.ค. 52
กีฬาศรีตรังเกมส์ 22-29 พ.ย. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ 22-29 พ.ย. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ 22-29 พ.ย. 51
กีฬา 13 คณะ (ในส่วนของการแสดง Cheer Leader) 01-29 พ.ย. 51
กีฬา 13 คณะ (ในส่วนของขบวนพาเหรด) 01-29 พ.ย. 51
กีฬา 13 คณะ (ในส่วนการแสดงอัฒจันทร์เชียร์) 01-29 พ.ย. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ 22-29 พ.ย. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ ประจำปี 2551 22-29 พ.ย. 51
ศรีตรังเกมส์ 51 22-29 พ.ย. 51
กีฬาศรีตรัง (๑๔ คณะ) 22-29 พ.ย. 51
กีฬาน้องใหม่ (Freshy games) ประจำปี 2551 07 มิ.ย. - 07 ก.ค. 51
กีฬาน้องใหม่(ในส่วนของการแสดง พาเหรดและอัฒจันทร์เชียร์) 16 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
กีฬาเฟรชชี่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
กีฬาน้องใหม่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
กีฬาศรีตรังเกมส์ (13 คณะ) 10-17 พ.ย. 50
กีฬา Freshy 07-14 ก.ค. 50
การประชุมนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 08 ก.พ. 51
กีฬา Freshy 07-14 ก.ค. 50
กีฬาศรีตรังเกมส์ 10-17 พ.ย. 50
กีฬาระหว่างคณะ 10-17 พ.ย. 50
กีฬาระหว่างคณะ (ศรีตรังเกมส์) 10-17 พ.ย. 50
กีฬาศรีตรังเกมส์ 10-17 พ.ย. 50
การแข่งขันกีฬา 13 คณะ ประจำปีการศึกษา 2550 01-19 พ.ย. 50
กีฬาศรีตรังเกมส์ ปีการศึกษา 2550 10-17 พ.ย. 50
กีฬา 13 คณะ 10-17 พ.ย. 50
บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ปี 2550 (กล่าวสุนทรพจน์ "ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง") 18 ส.ค. 50
โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา ปี 2565 10 ก.พ. 65
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 10 ก.พ. 64
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 12 มี.ค. 63
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 19 มี.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 22 มี.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 29 มี.ค. 60
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 16 ม.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 15 มี.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 03 มี.ค. 58
การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2557 25 ธ.ค. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 14 พ.ย. 55
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปี 2556 (เลือกตั้งซ่อม) 21 ม.ค. 56
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 08 ม.ค. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 08 ธ.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 01 ธ.ค. 53 - 15 ม.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 06 ม.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 07 ม.ค. 53
การเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและคณะกรรมการหอพักฯ ประจำปี 2552 07-08 ม.ค. 52
โครงการเลือกตั้งสโมสรคณะ
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 01 มี.ค. 64
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 05-06 มี.ค. 63
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 18 มี.ค. 63
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 12 มี.ค. 63
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 12 มี.ค. 63
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 11 มี.ค. 62
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2562 19 มี.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 04 มี.ค. 62
เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 09 เม.ย. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 19 มี.ค. 62
เลือกตั้งรับรองคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 09 เม.ย. 62
โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเสนอชื่ออาจารย์อันเป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธา 13-19 มี.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 27 มี.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 10 มี.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชุดปีการศึกษา 2561 19 ก.พ. 61
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 2560 22 มี.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 15 มี.ค. 61
เลือกตั้งรับรองสิทธิ์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 24 เม.ย. 61
เลือกตั้ง สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 22 มี.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 22 มี.ค. 61
โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 01 ก.พ. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 31 มี.ค. 60
โครงการรับรองสิทธิสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 31 มี.ค. 60
โครงการแถลงนโยบาย เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 30 มี.ค. 60
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 60 29 มี.ค. 60
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2560 28 มี.ค. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 01 มี.ค. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 22 มี.ค. 60
โครงการ เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 31 มี.ค. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชุดปีการศึกษา 2560 01 มี.ค. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 03 ธ.ค. 56
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 10 ก.พ. 60
ผู้ดูแลจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 28 มี.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชุดปีการศึกษา 2559 15 ก.พ. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 10 มี.ค. 59
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2559 15 เม.ย. 59
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา2559 21 ม.ค. 59
โครงการ เลือกตั้งรับรองสิทธิ์ สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 31 มี.ค. 59
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 16 มี.ค. 59
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 17 ก.พ. 59
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 03 เม.ย. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย 03 มี.ค. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 28 ส.ค. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 16 ก.พ. 58
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเสนอชื่ออาจารย์อันเป็นที่รัก ปีการศึกษา 2557 31 มี.ค. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 09-10 มี.ค. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 2558 26 มี.ค. 58
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2558 03 มี.ค. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 19 ธ.ค. 57
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 16 ธ.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2557 10 ธ.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 25 ธ.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 17 ธ.ค. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 02-04 ธ.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 11 ธ.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2557 25 ธ.ค. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 09 ม.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 08 ม.ค. 56
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปี2556 22 พ.ย. 55
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 09 ม.ค. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (เลือกตั้ง) 03-06 ธ.ค. 55
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีการศึกษา 2556 07 ธ.ค. 55
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 12 ธ.ค. 55
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 15 ธ.ค. 54
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปี 2555 15 ธ.ค. 54
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 08 ธ.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 14 ธ.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 28 ต.ค. 54
โครงการรับรองสิทธิ์สโมสรนักศึกษา2554 27 ม.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาการแพทย์แผนไทย 28 ธ.ค. 53
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 04 ก.พ. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 14 ธ.ค. 53
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2554 06 ม.ค. 54
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 06 ม.ค. 54
เลือกตั้งสโมสรคณะ 09 ธ.ค. 53
เลือกตั้งสโมสรคณะ 10 ธ.ค. 52
เลือกตั้งสโมสรคณะ 11 ธ.ค. 51
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 13 ธ.ค. 50
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปี 2554 07 ธ.ค. 53
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 14 ธ.ค. 53
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2553 06 ม.ค. 53
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2553 30 พ.ย. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 04 ม.ค. 53
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 06 ม.ค. 53
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 15 ธ.ค. 52
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 14 ธ.ค. 52
เลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 20 พ.ย. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2551 (รุ่น 1) 13 ม.ค. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 17 ธ.ค. 51
เลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 24 ม.ค. 52
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 08 ม.ค. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 18 ธ.ค. 51
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 16 ธ.ค. 51
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารชุมนุมประจำปี 2552 25 ก.ย. 51
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาการแพทย์แผนไทย 13 ธ.ค. 50
ลงคะแนนเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 19 ธ.ค. 50
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 24 ม.ค. 51
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 18 ธ.ค. 50
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 25 ก.ย. 50
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษาช่วยงานรับลงทะเบียนในวันประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2561 10 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (Freshmen Orientation 2017: Thai Students) 10 ส.ค. 60
นักศึกษาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาขาดชั่วโมง) 14 ส.ค. 59
นักศึกษาช่วยงานประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาขาดชั่วโมง) 13 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (Orientation for New Students 2016) 14 ส.ค. 59
Orientation for International Student 2015 03 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิเทศศึกษา ปี 2558 06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 09 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่ ปีการศึกษา 2557 20 ก.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 10 ส.ค. 57
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 08 มิ.ย. 56
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิเทศศึกษา ปีการศึกษา 2555 24-31 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2555 10 มิ.ย. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2554 18 ม.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 11 มิ.ย. 54
Orientation for Reitaku U. students [7 March 2011] 07 มี.ค. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2553 13 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2552 07 มิ.ย. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2551 08 มิ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2550 02 มิ.ย. - 07 ส.ค. 50
07.กีฬาสีภายในมหาวิทยาลัย
กัฬาช่อม่วงออนไลน์เกมส์ 01 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา “ช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 13” 18-22 มี.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 9 03-04 เม.ย. 58
โครงการแข่งขันกีฬาช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2556) 16-17 พ.ย. 56
กีฬาสีช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 01-02 ธ.ค. 55
โครงการกีฬาช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 6-2554 26-27 พ.ย. 54
โครงการกีฬาช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 5-2553 20-21 พ.ย. 53
ฝึกซ้อมและแสดงเชียร์ งานกีฬา 5 วิทยาเขต (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) 14 มิ.ย. - 07 ก.ค. 52
ฝึกซ้อมและแสดงเชียร์ : กีฬาช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 4-2552 18-28 พ.ย. 52
โครงการกีฬาช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 4-2552 28-29 พ.ย. 52
โครงการกีฬาช่อม่วงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2551 03-28 พ.ย. 51
การแสดงในพิธีเปิดกีฬาสี ปีการศึกษา 2551 20-21 ธ.ค. 51
โครงการกีฬาระหว่างสาขา 18-27 มิ.ย. 50
โครงการไหว้ครูส่วนกลาง/คณะ
น้อมรำลึกพระคุณครู 2561 30 ส.ค. 61
น้อมรำลึกพระคุณครู 2560 24 ส.ค. 60
น้อมรำลึกพระคุณครู 2559 25 ส.ค. 59
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 25 ส.ค. 58
ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่สู่รั้วสงขลานครินทร์ (กิจกรรมไหว้ครู) ปีการศึกษา 2558 25 ส.ค. 58
น้อมรำลึกพระคุณครู 2558 27 ส.ค. 58
โครงการต้อนรับนวัตกรรมผู้นำคนพันธ์ใหม่สู่รั้วนครินทร์2557 (น้อมรำลึกพระคุณครู 2557) 21 ส.ค. 57
น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
น้อมรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2556 20 มิ.ย. 56
น้อมรำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
น้อมรำลึกพระคุณครู 2553 17 มิ.ย. 53
น้อมรำลึกพระคุณครู 2551 12 มิ.ย. 51
น้อมรำลึกพระคุณครู 50 14 มิ.ย. 50
โครงการอบรมจริยธรรม/คุณธรรม/จิตสำนึกสาธารณะ
อยู่เย็นเป็นสุข อาณาปาณสติเพื่อชีวิตร่มเย็น 2560 21-23 เม.ย. 60
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สู่วิถีเกษตรธรรมชาติ) ปี 2559 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
การบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (ช่วงที่1) 2559 29 ม.ค. 59
ค่ายอาสา 5 วิทยาเขต (ปัตตานีช่วงที่ 1) 2558 26 พ.ค. 59
ศิลปแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 2) 21-23 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2557 29 ส.ค. 57
สานสัมพันธ์ HUSO (7เมษายน2558) 10 เม.ย. 58
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2557 08 ส.ค. 57
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส : สืบสานศิลปะศรีวิชัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (2) 02 ก.พ. 57
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส : สืบสานศิลปะศรีวิชัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (2) 01 ก.พ. 57
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส : สืบสานศิลปะศรีวิชัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (1) 01 ก.พ. 57
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส : สืบสานศิลปะศรีวิชัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (1) 02 ก.พ. 57
โครงการสุนทรียสนทนา :ค่ายสุขใจ การรับฟังด้วยหัวใจ(คุณธรรมจริยธรรม) 09-10 พ.ย. 56
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2557 รุ่น 2 (คุณธรรมจริยธรรม) 18-19 ม.ค. 57
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 รุ่น 2 (คุณธรรมจริยธรรม) 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 56
ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์ 2555 (คุณธรรม จริยธรรม) 13-14 ก.ค. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 (คุณธรรม จริยธรรม) 13-14 ก.ค. 56
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส 2 ปีการศึกษา 2556 (คุณธรรมจริยนธรรม) 13-14 ก.ค. 56
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส 1 ปีการศึกษา 2556 (คุณธรรมจริยธรรม) 06-08 ก.ค. 56
สัมมนาผู้นำนักศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ด้านการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 06-08 ก.ย. 56
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปักษ์ใต้ใสสะอาด (เยาวชนหัวใจสีขาว) 2556 21 มิ.ย. 56
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ (ห้วยทราย) 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 56
ค่ายอาสา ม.อ. 5 วิทยาเขต 13-18 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 2 "คุณธรรม จริยธรรม 3" 27-29 ม.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 3 "คุณธรรม จริยธรรม 2" 11-12 ก.พ. 55
พุทธรรมกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สร้างสรรคืด้วยปัญญา (ทำงานเป็นก็เป็นสุข 2) 21-30 ม.ค. 54
พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาปีที่ 2 17-18 พ.ย. 50
พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 24-25 พ.ย. 50
อุ่นไอรัก ' 51 07 ก.พ. 52
พัฒนาคุณภาพชีวิต ' 51 24-25 พ.ย. 51
เปิดประตูสู่บ้านใหม่ ' 51 28-29 มิ.ย. 51
อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำชีวิตพอเพียง 05-09 พ.ย. 50
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม 14-16 ก.ย. 50
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศหอพัก 2553 16 พ.ค. 53
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2553 26-31 พ.ค. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 2552 10-14 พ.ค. 52
เส้นทางสายใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ 31 พ.ค. 52
ค่ายทักษะชีวิต คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง รุ่นที่2 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 51
โครงการค่ายทักษะชีวิต คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง รุ่นที่1 07-08 ก.ค. 50
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนคณะ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 02 ส.ค. 62
โครงการวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 02 ส.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 02 ส.ค. 62
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 02 ส.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561 09 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 11 ส.ค. 58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 01 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 10 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 09 ส.ค. 61
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 09 ส.ค. 61
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 09 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 09 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนทเทศ 05 พ.ย. 60
โครงการปฐมนิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในที่ปรึกษา และต้อนรับน้องใหม่เข้าสาขา ปีการศึกษา 2559 05 พ.ย. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ส.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 01 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 05 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศคณะฯ 30 ก.ค. - 06 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 07 ส.ค. 60
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 10 ส.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 05 ส.ค. 59
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 25 ก.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 15 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 01 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 28 ก.ค. - 02 ก.ย. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 11 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 2559 01 ส.ค. 59
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศสแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2559 14 ก.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 14 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2558 06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 58 27-28 ก.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 27-31 ก.ค. 58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 25 ก.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 01 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 07 ส.ค. 58
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 06 ส.ค. 58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 01 ส.ค. 57
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 01 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 07 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 05-06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 06 ส.ค. 58
ค่ายปฐมนิเทศและปลูกฝังเจตคติการเป็นสัตวแพทย์ 06-07 ส.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 19 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 13 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557 01 ส.ค. 57
Econ day & Econ night 16 ส.ค. 57
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ ประจำปี 2557 25-26 ก.ค. 57
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 24 ก.ค. 57
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 01 ส.ค. 57
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 08 ส.ค. 57
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 01 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 12 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 2556 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 28 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556 28-29 พ.ค. 56
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (กลุุ่ม 2) 21-22 ม.ค. 55
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (กลุ่ม 1) 14-15 ม.ค. 55
Change#3 ITM&IS Sport Day 24 พ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 31 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 03 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2555 03 มิ.ย. 55
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ 55 26-27 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 03 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 01 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 29 พ.ค. 55
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่1(สน.ตรง)และปี2ประจำปีการศึกษา2555 08 มิ.ย. 55
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 03 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 27 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 03 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 03 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 10 (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
การปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 27-29 พ.ค. 54
ปฐมนิเทศ 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2554 03-05 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษา 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 2554 27 พ.ค. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 03 มิ.ย. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2553 29 พ.ค. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 04 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจุลชีววิทยา 17 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 9 04 มิ.ย. 53
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 03 ก.ค. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 26 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปี 1 สน.ตรง 24 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 2553 27-31 พ.ค. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 03 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 พ.ค. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษา 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 25 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2550 08 มิ.ย. 50
ปัจฉิมนิเทศ ประจำีปี 2552 16 มี.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 26 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 8 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 29-19 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) รุ่นที่ 5 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง) 13 มิ.ย. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 29 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 24 พ.ค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 พ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 มิ.ย. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 ม.ค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 06 ก.พ. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 27 ส.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวัสดุศาสตร์ 07 มิ.ย. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวัสดุศาสตร์ 06 ก.พ. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ICT 08-09 ก.พ. 52
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครองคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2552 25 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 (สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง) 27 มิ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 06 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 24 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 02 ก.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผุ้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษา 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 7 30 พ.ค. 51
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต) รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ ประจำปี 2551 24-26 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 30 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550 08 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 01 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 01 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 01 มิ.ย. - 02 ก.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 01 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 01 มิ.ย. 50
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ ประจำปี 2550 26-28 พ.ค. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 01 มิ.ย. 50
ปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 50
โครงการไหว้ครูหรืออบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์ของคณะ
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
ไหว้ครูคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.ย. 62
บายศรีแห่งศรัทธา น้อมบูชาพระคุณครู 23 ส.ค. 61
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 15 ส.ค. 62
น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู 15 ส.ค. 62
ไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62
ไหว้ครู ปี 2562 15 ส.ค. 62
โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 62
พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 61 - 23 พ.ค. 62
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 15 ก.ย. 61
ไหว้ครู ปี 2561 23 ส.ค. 61
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 10 ก.ย. 59
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 23 ส.ค. 61
โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 24 ส.ค. 60
ไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครู 23 ส.ค. 61
ไหว้ครู 61 23 ส.ค. 61
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 61
โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ 23 ส.ค. 61
วิศวรวมใจ น้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 61
โครงการไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
บายศรีสู่ขวัญน้อมบูชาพระคุณครู 24 ส.ค. 60
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2560 09 ก.ย. 60
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
50 ปีวิศวะ ม.อ. ศิษย์ได้ดี เพราะมีครู ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
ไหว้ครู ปี 2560 24 ส.ค. 60
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 60
ไหว้ครู 60 24 ส.ค. 60
พิธีไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ 24 ส.ค. 60
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 01 ก.ย. 59
ไหว้ครู 25 ส.ค. 59
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 25 ส.ค. 59
บายศรีแห่งศรัทธาน้อมบูชาพระคุณครู (ไหว้ครูคณะฯ) 25 ส.ค. 59
พิธีไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ 25 ส.ค. 59
ไหว้ครู ปี 2559 25 ส.ค. 59
พิธีไหว้ครู คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
โครงการไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
“วิศวะรวมสายใย น้อมใจรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559” 25 ส.ค. 59
พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. - 20 ก.ค. 58
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558 12 ก.ย. 58
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
พิธีไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ 20 ส.ค. 58
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
ไหว้ครู คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 ส.ค. 57
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 20 ส.ค. 58
ศิษย์ร่วมใจระลึกพระคุณครู ประจำปี 2558 20 ส.ค. 58
ไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 13 ก.ย. 57
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
โครงการไหว้ครู 20 ส.ค. 58
โครงการ รำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 20 ส.ค. 58
พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 21 ส.ค. 57
ไหว้ครูและประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 21 ส.ค. 57
โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
พิธีไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ 21 ส.ค. 57
โครงการ วิศวะรวมสายใย น้อมใจรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
โครงการไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 21 ส.ค. 57
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครู ICT ประจำปี 2556 13 มิ.ย. 56
โครงการไหว้ครู ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2556 29 มิ.ย. 56
โครงการเลือดหมูรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
พิธีวันไหว้ครู 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (141/2556) 13 มิ.ย. 56
โครงการไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครูปี 56 13 มิ.ย. 56
ศิษย์ร่วมใจระลึกพระคุณครู ประจำปี 2556 13 มิ.ย. 56
ไหว้ครู ICT 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
โครงการศิษย์ร่วมระลึกพระคุณครู 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
พิธีไหว้ครู 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
โครงการวิศวะรวมสายใยน้อมใจรำลึกพระคุณครู 14 มิ.ย. 55
พิธีไหว้ครู ปี 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูและประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
วิศวะรวมสายใย น้อมใจรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2554 06 มิ.ย. 54
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2554 25 มิ.ย. 54
พิธีไหว้ครู 16 มิ.ย. 54
พิธีวันไหว้ครูและพิธีรับเข็มติดเสื้อกาวน์ 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
ศิษย์ร่วมใจระลึกพระคุณครูและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
ไหว้ครู 16 มิ.ย. 54
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 10 มิ.ย. 53
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครูของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น 17 ก.ย. 52
ไหว้ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ประจำปี 2553 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครู 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2553 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครูภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 มิ.ย. 53
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2553 04 ก.ค. 53
กิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา 2553 17 มิ.ย. 53
รู้คุณอาจารย์ด้วยการไหว้ครู 19 มิ.ย. 53
ไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 17 มิ.ย. 53
พิธีไหว้ครู 17 มิ.ย. 53
พิธีไหว้ครูและพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ 17 มิ.ย. 53
วันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 17 มิ.ย. 53
ศิษย์ร่วมใจระลึกพระคุณครูและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. 53
วันไหว้ครู 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครู 17 มิ.ย. 53
ไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์ 11 มิ.ย. 52
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 11 มิ.ย. 52
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2552 20 มิ.ย. 52
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
ไหว้ครู 11 มิ.ย. 52
ระลึกพระคุณครูและพบอาจารย์ที่ปรึกษา 11 มิ.ย. 52
วันไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
พิธีไหว้ครู ในโครงการสานสัมพันธ์รับขวัญน้อง 14 มิ.ย. 51
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครูการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย 14 มิ.ย. 51
พิธีวันไหว้ครูและพิธีรับเสื้อกาวน์ 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครูและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2551 12 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 12 มิ.ย. 51
วันไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
งานไหว้ครูคณะ 14 มิ.ย. 50
เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 12 ธ.ค. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
กิจกรรมวันไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 14 มิ.ย. 50
ไหว้ครู 14 มิ.ย. 50
โครงการเปิดโลกกิจกรรมของคณะ
เปิดโลกกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 11 ก.ย. 62
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 22 ส.ค. 62
เปิดโลกกิจกรรม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 04 ก.ย. 62
เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 04 ก.ย. 61
เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะนิติศาสตร์ 04 ก.ย. 60
โครงการเปิดโลกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ (Science Discovery 2018 ) 30-31 ส.ค. 61
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 06 ก.ย. 61
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 09 ส.ค. 61
โครงการเปิดโลกกิจกรรม 21 ก.ย. 60
เปิดโลกกิจกรรม กับเทศกาลดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม 31 ส.ค. 60
เปิดโลกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ 04 ก.ย. 60
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 05 ก.ย. 60
เปิดโลกกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 01-02 ก.ย. 59
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 11 ส.ค. 59
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทย์ ปี 2558 27-28 ส.ค. 58
เปิดรั้วฟ้าหม่นสีบลู 25-26 ก.ค. 58
เปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาว-เดือน 22 ต.ค. 57
เปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาวเดือน ประจำปี 2557 18 ก.ย. - 22 ต.ค. 57
โครงการเปิดโลกกิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 22 ส.ค. 57
เปิดโลกกิจกรรม 2013 28 มิ.ย. 56
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 18 มิ.ย. 56
เปิดโลกกิจกรรม 24 มิ.ย. 54
เปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาวเดือน 20 ก.ค. 55
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 21-23 มิ.ย. 55
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2555 20-21 มิ.ย. 55
เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 22 มิ.ย. 54
เปิดโลกกิจกรรม 22-23 มิ.ย. 54
เปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาว-เดือน 13 ก.ค. 54
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 20 มิ.ย. 54
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 13 มิ.ย. 53
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2553 22-23 มิ.ย. 53
เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 19 ส.ค. 53
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาวเดือน 16 ก.ค. 53
เปิดโลกกิจกรรม 25-26 มิ.ย. 52
เปิดโลกกิจกรรม ณ ลานดอกเข็ม 07 ส.ค. 52
เปิดโลกกิจกรรมและประกวดดาวเดือน 18 ก.ค. 52
เปิดโลกกิจกรรม 17-19 มิ.ย. 51
เปิดโลกกิจกรรม 21 มิ.ย. 51
เปิดโลกกิจกรรม 27 มิ.ย. 51
เปิดโลกกิจกรรม 22 มิ.ย. 50
เปิดโลกกิจกรรม 25-27 มิ.ย. 50
เปิดโลกกิจกรรม 15 ก.ค. 50
Hi Freshy หวัดดี อก. 27 มิ.ย. 50
โต้วาที...ประชันฝีปาก ประจำปี 2550 27 มิ.ย. 50
โครงการจัดอบรมจริยธรรม คุณธรรม จิตอาสา หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะ
โครงการเศรษฐศาสตร์รวมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ตอน “ฅนอาสา พลิกผืนป่า ล่าโปเกมอนน้ำ” 27 ส.ค. 59
พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 24 ก.ย. 58
เศรษฐศาสตร์รวมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ โหนดนาเล มนต์เสนห์ชุมชนชาวบก 23 ส.ค. 58
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตแพทย์แผนไทยไม่โกง 15 พ.ค. 58
โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี การศึกษา 2557 23 เม.ย. 58
น้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์ 22 ก.พ. 58
โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 17-07-56 17 ก.ค. 57
โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 16-07-56 16 ก.ค. 57
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม 13-15 มี.ค. 57
พัฒนาศักยภาพผู้ันำและการทำงานเป็นทีม (งาน พลังกลุ่มและความสุข) 08-09 ก.พ. 57
พิธีรับหมวก 29 ต.ค. 55
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (กลุ่ม 1) 17-18 พ.ย. 55
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (กลุ่ม 1) 17-18 พ.ย. 55
ทำบุญหอพัก 14 ก.ค. 55
บรรยายธรรม 18 ก.ค. 55
ฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเนินพิจิตร อ.นาหม่อม จ. สงขลา 03 มี.ค. 55
ทำบุญหอพัก 21 ม.ค. 55
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านความสมดุลแห่งชีวิต 07 ก.ย. 54
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านกิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม 01 ก.ย. 54
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 06 ก.ย. 54
การศึกษากับมิติจิตใจ 23 ก.ค. 54
จิตอาสาพัฒนาชุมชนจันทร์วิโรจน์ ครั้งที่ 3 08-09 เม.ย. 54
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 2 07-08 มี.ค. 54
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 1 29-30 ม.ค. 54
พัฒนาจิตใจเชิงปฏิบัติการ "การตื่นรู้ของจิต" 04-05 ก.ย. 53
ชวนน้องกินผัก(พื้นบ้าน) กับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 28-29 ส.ค. 53
ฟังบรรยายเรื่อง จิตอาสา และ การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 17 ก.ค. 53
ทำประโยชน์ของเพือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 53
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ฟังบรรยายคุณวิวัฒน์ ศัลยกำธร) 14 ก.ย. 53
ทำบุญหอพัก 29 ส.ค. 53
โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 03 ก.ค. 53
อบรมคุณธรรม ทำไมต้องธรรมะ 29 ก.ค. 53
ค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 2 20-26 พ.ค. 53
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่1 17-24 ม.ค. 53
วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ 15 ม.ค. 53
ประเพณีวันลอยกระทง 02 พ.ย. 52
5 ส.และพัฒนาคณะ 19 ก.ค. 52
ฟังบรรยาย การศึกษากับมิติจิตใจ หัวข้อ ความสำเร็จที่ยั่งยืน 11 ก.ค. 52
การศึกษากับมิติจิตใจ ประจำปี 2552 11 ก.ค. 52
ค่ายจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษาที่ 2551 07 ก.พ. 52
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 20 มิ.ย. 52
เรื่องจริงที่ผู้หญิงควรรู้ 07 ก.พ. 52
วันเด็กค่ายนักศึกษาแพทย์อาสาสงขลานครินทร์ 10-11 ม.ค. 52
ค่ายจริยธรรม 10-11 ม.ค. 49
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2552 15-16 พ.ย. 51
โรงพยาบาลชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552 04-29 มี.ค. 52
ค่ายจริยธรรม 2551 10-11 ม.ค. 52
พัฒนาจิต ครั้งที 1 11-12 ต.ค. 51
ค่ายมหิดล 13-14 ก.ย. 51
การศึกษากับมิติจิตใจ ประจำปี 2551 13 ก.ค. 51
การศึกษากับมิติจิตใจ 12 ก.ค. 51
อบรมเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสหกิจ 28-29 มิ.ย. 51
การใช้สติ 09 มิ.ย. 51
การศึกษากับมิติจิตใจ "การเรียนรู้ด้วยจิตที่เป็นสุข" 13 ก.ค. 51
เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 51
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ “บูรณาการการเรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้" 02 ก.พ. 51
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ภาคใต้ 22-24 มิ.ย. 50
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 01-02 มี.ค. 51
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 25 ม.ค. 51
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ) 19-20 ม.ค. 51
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้นำนักศึกษา 05-07 มี.ค. 51
แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 10 พ.ย. 50
บรรยายทางวิชาการเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ 15 ส.ค. 50
การศึกษากับมิติจิตใจ ครั้งที่ 4 30 มิ.ย. 50
พิธีบายศรีสู่ขวัญ (รับน้องใหม่) 16 มิ.ย. 50
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 22 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ชุมนุมดนตรีสากล 16 ก.ค. 50
พิธีไหว้ครูและอบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์
ไหว้ครูและถวายตัวเป็นลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2562 (Teacher Homage and Pin Granted 2019 academic year) -- ด้านบังคับเลือก 15 ส.ค. 62
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 10 ม.ค. 62
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (Teacher Homage Day 2018) นักศึกษารุ่นพี่ที่ยื่นขอบันทึกเร่งด่วน 10 ม.ค. 62
เพาะชำกล้าศรีตรัง รุ่นที่ 6 ตอนที่ 2: กิจกรรมไหว้ครู (รุ่นพี่ที่ตกค้างและนักศึกษาต่างชาติ) The 6th Sri Trang Seed Section 2 (Teacher Homage Day 2017) 21 ก.ย. 60
ลูกพระบิดาข้าภูมิใจ Our Soul is the Benefit of the Mankind and Teacher Homage Day 15 ก.ย. 59
วันไหว้ครู ประจำปี 2558 17 ก.ย. 58
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 18 ก.ย. 57
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 20 มิ.ย. 56
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 21 มิ.ย. 55
โครงการพิธีไหว้ครู 2554 23 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู 2553 24 มิ.ย. 53
วันไหว้ครู 2552 18 มิ.ย. 52
ไหว้ครู 2551 19 มิ.ย. 51
ไหว้ครู 2550 21 มิ.ย. 50
กิจกรรมรับน้องใหม่
เพราะชำกล้าศรีตรัง รุ่นที่ 4 :กิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 58
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 1 24-27 พ.ค. 54
Student Volunteers for Reitaku U. students [6 March 2011] 06 มี.ค. 54
PSU Welcome for Reitaku U. students [5 March 2011] 05 มี.ค. 54
รับน้องใหม่ 2553 (ม.อ.รับน้องใหม่ เติมหัวใจให้สังคม-ปลูกรักษ์แทนป่า ปลูกกล้าแทนคุณ 1) 04 มิ.ย. 53
รับน้องใหม่วิทยาเขตภูเก็ต 52 20 มิ.ย. 52
รับน้องมหาวิทยาลัย 2551 21 มิ.ย. 51
รับน้องเขตการศึกษาภูเก็ต ปี 2550 23 มิ.ย. 50
ประชุมเชียร์(สอนน้องร้องเพลง)
ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 (ประชุมเชียร์) 11-18 ส.ค. 60
สอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 4 15-27 ส.ค. 58
สอนน้องร้องเพลงและประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557 13-22 ส.ค. 57
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556 03-09 มิ.ย. 56
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่ 14 04-09 มิ.ย. 55
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่ 13 (บังคับเลือก) 04-17 มิ.ย. 54
สอนน้องร้องเพลง2553 รุ่นที่12 (1) 05-16 มิ.ย. 53
สอนน้องร้องเพลง รุ่นที่11 (บังคับเลือก) 05-14 มิ.ย. 52
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่10 ปี2551(1) 05-16 มิ.ย. 51
สอนน้องร้องเพลงรุ่นที่9 ปีการศึกษา2550 (1) 07-18 มิ.ย. 50
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆ
นักศึกษาช่วยงานรับลงทะเบียนกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร 25 ธ.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานทีมก้าวอาสา งานวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวภาคใต้ (เทียบโอนบังคับ3ชม.) 27 ต.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมเร่งด่วน (คำร้องกิจกรรมไม่ครบตามหลักสูตร) 17 ธ.ค. 61
นักศึกษาช่วยงานเอกสารเร่งด่วนด้านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 6 (นักศึกษาใกล้จบ กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 20 พ.ค. 61
นักศึกษาช่วยงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเทียบชั่วโมงกิจกรรมบังคับเลือก 25 เม.ย. 59
กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 04 ธ.ค. 58
STAFF กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 10 ม.ค. 57
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 12-14/3/56) 12-14 มี.ค. 56
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 16-18/3/56) 16-18 มี.ค. 56
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดการขยะ ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 26 ก.พ. 56
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2555 18-19 ม.ค. 55
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 4 ธค 2553 (บังคับเลือก) 04 ธ.ค. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 25 พย 2553 (บังคับเลือก) 25 พ.ย. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 15ธค 2553 (บังคับเลือก) 15 ธ.ค. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 5 มค 2554 งานกาชาด (บังคับเลือก) 05 ม.ค. 54
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 5 กย 2553 งานผ้อต่อ (บังคับเลือก) 05 ก.พ. 54
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 7 กย 2553 งานผ้อต่อ (บังคับเลือก) 07 ก.ย. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 4 มค 2553 งานกาชาด (บังคับเลือก) 04 ม.ค. 53
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 12 ธค 2552 ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ (บังคับเลือก) 12 ธ.ค. 52
โครงการธรรมทานกับชาวม.อ ปีการศึกษา 2552-2553 วันที่ 4 ก.ย 2552 งานผ้อต่อ (บังคับเลือก) 04 ก.ย. 52
รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบ 28 ม.ค. 54
อาสาสมัครซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ณ มูลนิธิตะวันฉาย (บังคับเลือก) 20 พ.ย. 53
กิจกรรม "เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ" สะพานหิน (บังคับเลือก 3 ชม.) 25 ธ.ค. 53
รำลึกพระคุณพ่อแห่งแผ่นดิน โดยชมรมมุสลิมสัมพันธ์ 05 ธ.ค. 53
การแข่งขันเดิน-วิ่งกะทู้มินิมาราธอน ครั้งที่ 14 (ด้านบังคับเลือก) 12 ธ.ค. 53
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมนักศึกษา (เตรียมอุปกรณ์การแสดงมโนราห์) 13 ธ.ค. 53
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ป่าคลอก (ด้านบังคับเลือก) 04 ธ.ค. 53
สร้างฝายในหลวง(บังคับเลือก-รอบเช้า) 17 พ.ย. 53
ปลูกต้นไม้มหามงคล 05 ส.ค. 53
รักษ์ทาง รักษ์ถิ่น 18 ส.ค. 52
ปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชินีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2552 25 ก.ย. 52
กิจกรรมพัฒนาหอพัก (ขนโต๊ะม้าหินอ่อน) 28 มิ.ย. 51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต) 07 ธ.ค. 51
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช (หาดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) 03 ธ.ค. 51
ปลูกต้นไม้1,000 ต้น ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งทอง 01 ธ.ค. 51
ปลูกต้นศรีตัง1,000ต้น ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรกะทู้ 01 ธ.ค. 51
ปลุกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 ส.ค. 51
ฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางลา ผักฉีด ยามู 02 ส.ค. 50
กีฬาสีระหว่างคณะ
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 20 (The 20th Sri Blue Games) บังคับเลือก Compulsory Type 01-05 ก.พ. 63
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 20 (The 20th Sri Blue Games) บังคับเลือก Compulsory Type 01-05 ก.พ. 63
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 20 (The 20th Sri Blue Games) บังคับเลือก Compulsory Type 01-05 ก.พ. 63
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 20 (The 20th Sri Blue Games) บังคับเลือก Compulsory Type 01-05 ก.พ. 63
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 20 (The 20th Sri Blue Games) บังคับเลือก Compulsory Type 01-05 ก.พ. 63
กีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 14 (บังคับเลือก 2556) 20 พ.ย. - 14 ธ.ค. 56
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 13(บังคับเลือก2555) 19 พ.ย. - 08 ธ.ค. 55
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 12 2554(บังคับเลือก) 07 พ.ย. 54 - 29 ม.ค. 55
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่11 ปี 2553 (บังคับเลือก) 22 พ.ย. - 11 ธ.ค. 53
STAFF กีฬาสีบลูเกมส์2553 (บังคับเลือก) 22 พ.ย. - 11 ธ.ค. 53
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 10 2552 (บังคับเลือก) 01-12 ธ.ค. 52
กีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 9 2551(บังคับเลือก) 01-14 ธ.ค. 51
กีฬาสีบลูเกมส์ 8/2550 (ด้านบังคับเลือก) 08-10 ธ.ค. 50
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 8 (1) 08-10 ธ.ค. 50
กิจกรรม ม.อ.วิชาการ
ช่วยงานม.อ.วิชาการ 2562 (ชดเชยบังคับ6ชม.) 15 พ.ย. 62
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นักศึกษากำลัจบการศึกษา ขาดชั่วโมงกิจกรรม) 16 พ.ย. 61
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2560 คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Student Volunteers for PSU Open House 2017: Faculty of Hospitality and Tourism) 16-17 พ.ย. 60
Student Volunteer for PSU Open House 2017 15-16 พ.ย. 60
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม มอ. วิชาการ (มอ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2556) 15 พ.ย. 56
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม มอ. วิชาการ (มอ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2556) 14-15 พ.ย. 56
กิจกรรมทางวิชาการและการบรรยายเรื่องการวิจัยสหวิทยาการและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 20 พ.ย. 51
พิธีเปิดการประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 19 พ.ย. 51
ม.อ.วิชาการ2550 (วันแรกของกิจกรรม) 06 ธ.ค. 50
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563: วันเลือกตั้ง (PSU Phuket Student Union Vote 2020 academic year: Vote Day) ** ด้านบังคับ 2 ชม.** 10 เม.ย. 63
โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาปี 2555 11 ม.ค. 55
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2553 21 ม.ค. 53
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 28 ม.ค. 52
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561(ชม.เลือกเข้าร่วม) 16 พ.ย. 61
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 :วันแม่ 2561 (Mother Day 2018) 12 ส.ค. 61
วันแม่ ปี 2560 12 ส.ค. 60
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2558 ณ สนามชัย จังหวัดภูเก็ต 12 ส.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2558 ณ เทศบาลเมืองป่าตอง 12 ส.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2558 ณ สวนสาธารณะ@กะทู้ 12 ส.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2557 ณ เทศบาลเมืองป่าตอง 12 ส.ค. 57
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2557 ณ เวทีกลางสะพานหิน 12 ส.ค. 57
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2557 ณ สวนสาธารณะ@กะทู้ 12 ส.ค. 57
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2556 ณ เทศบาลกะทู้ 12 ส.ค. 56
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2556 ณ สะพานหิน 12 ส.ค. 56
Environmental Care at Pa lai Mangrove forest 14 ส.ค. 53
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2554 12 ส.ค. 54
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2553 (สะพานหิน) 12 ส.ค. 53
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2553 (เทศบาลกะทู้) 12 ส.ค. 53
ขบวนพาเหรดเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2553 ณ หาดป่าตอง 12 ส.ค. 53
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2553 ณ หาดป่าตอง 12 ส.ค. 53
เฉลิมพระเกียรติ 12สิงหา มหาราชินี 2552 12 ส.ค. 52
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2551 12 ส.ค. 51
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2550 12 ส.ค. 50
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2558 ณ ลานกีฬา@กะทู้ 05 ธ.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2558 ณ เทศบาลเมืองป่าตอง 05 ธ.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2558 ณ เวทีกลางสะพานหิน 05 ธ.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2557 ณ สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ 05 ธ.ค. 57
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2557 ณ เวทีกลางสะพานหิน 05 ธ.ค. 57
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2557 ณ เทศบาลเมืองป่าตอง 05 ธ.ค. 57
แสดงถวายพระพรวันพ่อมหาราช 2556 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ 05 ธ.ค. 56
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2556 ณ เทศบาลเมืองป่าตอง 05 ธ.ค. 56
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2556 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ 05 ธ.ค. 56
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2556 ณ สะพานหิน 05 ธ.ค. 56
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2555 ณ เทศบาลเมืองกะทู้ 04 ธ.ค. 55
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2555 ณ เวทีกลางสะพานหิน 05 ธ.ค. 55
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2555 ณ เทศบาลป่าตอง 05 ธ.ค. 55
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2554 (สวนสาธารณะสะพานหิน) 05 ธ.ค. 54
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2554 (เทศบาลเมืองป่าตอง) 05 ธ.ค. 54
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2554 (เทศบาลกะทู้) 05 ธ.ค. 54
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2553 (ด้านบังคับเลือก) 05 ธ.ค. 53
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5ธันวามหาราช"2552 05 ธ.ค. 52
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พ.ศ.2551 05 ธ.ค. 51
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว"5ธันวามหาราช"2550 05 ธ.ค. 50
กิจกรรมวิ่งพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน
อาสาสมัครกิจกรรมพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 10 17 พ.ย. 56
เดิน-วิ่งการกุศลพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 21 พ.ย. 53
การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน 2552 ครั้งที่ 6 15 พ.ย. 52
ร่วมเดิน-วิ่ง การกุศลพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่5 16 พ.ย. 51
พิทักษ์เด็กมินิมาราธอนครั้งที่ 4 18 พ.ย. 50
โครงการปัจฉิมนิเทศก์
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและมหกรรมนัดพบแรงงานประจำปีการศึกษา 2563 07-10 เม.ย. 64
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 02 พ.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 10 พ.ค. 61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 26 พ.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 13 พ.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 07 ก.พ. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศ รอบที่ 1/2557 30 พ.ย. 57
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (นักศึกษาช่วยงาน) 16 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 16 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ทำงานเป็นก็เป็นสุข 02 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 2 "คุณธรรม จริยธรรม 1" 27-29 ม.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 3 "คุณธรรม จริยธรรม 1" 11-12 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 1 "ทำงานให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน" 11 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : ทำงานเป็นก็เป็นสุข ประจำปีการศึกษา 2553 12 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศโอวาท ' 51 09 ก.พ. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 4 ' 51 01-03 ก.พ. 52
การสร้างพลังแห่งชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 01-02 ธ.ค. 50
โครงการรับน้องใหม่/ประชุมเชียร์
ศรีตรังเกมส์ (Sri’Trang Games) 2561 20 ม.ค. - 17 ก.พ. 61
เปิดใจพี่ สานใจน้อง สร้างปรองดองลูกพระบิดา 2560 01-08 ส.ค. 60
สานสัมพันธ์น้องใหม่...สู่สายใยม่วงแดง ปีการศึกษา 2559 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 59
โครงการรับน้องใหม่ / ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 30 ก.ค. 58
สานสัมพันธ์ HUSO (11 เมษายน 2558) ประชันเชียร์ 11 เม.ย. 58
สานสัมพันธ์ HUSO (10เมษายน2558) 10 เม.ย. 58
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557(ม.อ.ปัตตานี) 22-24 ส.ค. 58
โครงการต้อนรับนวัตกรรมผู้นำคนพันธ์ใหม่สู่รั้วนครินทร์2557(ผู้จัดฝ่ายสันทนาการ) 26 ก.ค. - 05 ส.ค. 58
ต้อนรับศรีตรังช่อใหม่สู่รั้วสงขลานครินทร์ 2558(ประชุมเชียร์) 30 ก.ค. - 10 ส.ค. 58
โครงการต้อนรับนวัตกรรมผู้นำคนพันธ์ใหม่สู่รั้วนครินทร์2557(รับน้องประชุมเชียร์) 26 ก.ค. - 05 ส.ค. 57
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม ติดเข็มผูกไทด์ ทำบุญตักบาตร) 03 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม รับน้องซุ้ม 2556) 15 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม รับน้องเชลล์ 2556) 15 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม ประชุมเชียร์ 2556) 07-14 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ 2556) 07 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม นมัสการพระธาตุศรีสุราษฎร์ 2556) 23 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรม Freshy night party 2013) 06 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2556(เปิดโลกกิจกรรม ปี 2556) 27 พ.ค. - 06 มิ.ย. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรม รับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ส่วนกลาง/คณะ) 21 พ.ค. - 30 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์ 2554 06-16 มิ.ย. 54
ประชุมเชียร์ 2553 07-18 มิ.ย. 53
รับน้องประชุมเชียร์ ' 52 02-11 มิ.ย. 52
ศรีตรังช่อใหม่ 51 02-13 มิ.ย. 51
รวมช่อศรีตรัง 50 23 พ.ค. - 01 มิ.ย. 50
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสต่างๆ/เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ถ่ายทำวีดีโอครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 22 ก.พ. 60
บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล ปีการศึกษา 2559 25 ก.ย. 59
ค่ายอาสา 5 วิทยาเขต (ปัตตานีช่วงที่ 2) 2558 27 พ.ค. 59
การทอดกฐินสามัคคี ปี2557 (นศ.ชุดเตรียม)บังคับเลือก 25-26 ต.ค. 57
งานสมโภชน์การทอดกฐินสามัคคี ปี2557บังคับเลือก 25 พ.ย. 57
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557(2) 11 ม.ค. 57
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 11 ม.ค. 57
ฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 (โครงการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย) 09-10 ก.ย. 56
นักศึกษา ม.อ. ร่วมพัฒนาซอยพิเศษ 15 พ.ค. 56
ร่วมบริจาคโลหิต 03 ก.ค. 56
เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 08 มิ.ย. 55
รัฐบาลพบประชาชน 25 ส.ค. 55
เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน-คนรุ่นใหม่ 2554 14 ก.พ. 55
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง (1) 2554 09 พ.ย. 54
ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 23-25 มี.ค. 54
สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเสริมความรู้แรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ 2553 23 ธ.ค. 53
ทำดีเพื่อพ่อ มอ.ร่วมกับตำรวจภูธรขุนทะเล 2553 02 ธ.ค. 53
ขบวนพาเหรด ประชาสัมพันธ์งาน ม.อ.วิชาการ 2553 17 ส.ค. 53
มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2553 15 ก.ย. 53
ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2553 28 มิ.ย. 53
ร่วมงานวันพระราชทานนาม สุราษฎร์ธานี 2553 29 ก.ค. 53
วางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรำลึก 2553 16 ก.พ. 53
วางพวงมาลาเนื่องในวัน "วิภาวดีรำลึก" 52 16 ก.พ. 53
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ 31 มี.ค. 53
วันเด็กแห่งชาติ 2553 09 ม.ค. 53
ปลูกต้นไม้ 9 ล้านกล้า 80 พรรษา มหามงคล ' 2552 16 ธ.ค. 52
"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" 24 พ.ย. 52
ระลึก ร.6 พระราชทานนาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 29 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายสวัสดิการ) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายวิชาการ) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ผู้เข้าชมกิจกรรมและการแข่งขัน) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันลีดเดอร์และกองเชียร์) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายพยาบาล) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายงานเลี้ยงต้อนรับ) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์และแสตนเชียร์) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายอาคารและสถานที่) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายศิลปะและการแสดง) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ขบวนพาเหรด) 05-08 ก.ค. 52
"กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 8"(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์) 05-08 ก.ค. 52
ถวายพระพรในวันจักรี ' 52 06 เม.ย. 52
ถวายพระพรวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า ' 51 31 มี.ค. 52
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ' 51 21 ม.ค. 52
ต้อนรับวีรชนผู้กล้าหาญใน 3 จังหวัดชายแดน 21 ก.พ. 52
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 15 พ.ย. 51
การถ่ายวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ' 51 22 ก.ย. 51
กิจกรรมแสดงความยินดีกับเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์นิคมธรรมมาวาส 21 มิ.ย. 51
งานตาปีศรีสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2551 24 เม.ย. - 03 พ.ค. 51
เวทีศิลปวัฒนธรรม มอ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2550 20 พ.ย. 50
โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/อื่นๆ
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 24 ม.ค. 63
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 14 ม.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 03 ต.ค. 60 - 17 ม.ค. 61
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 15 ก.พ. 60
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 14 ม.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 15 ม.ค. 58
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 05 ก.พ. 57
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2556 (กิจกรรมเสวนา ปูเสื่อกางจอ ม.อ.ย้อนยุค) 03 ธ.ค. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 21 ก.พ. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 12 ก.พ. 56
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 28 มิ.ย. 55
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 27 ม.ค. 55
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 13 ม.ค. 54
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ' 52 19 ม.ค. 53
เลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก ' 52 16 ก.ค. 52
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งซ่อม สส.สุราษฎร์ธานี ' 52 29-30 ส.ค. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ' 51 27 ม.ค. 52
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 2551 26 พ.ย. 50 - 09 ม.ค. 51
โครงการ มอ.วิชาการ
ม.อ. วิชาการ 2562 (PSU OPEN HOUSE 2019) 18-19 ส.ค. 62
ม.อ.วิชาการ 2562 (PSU OPEN HOUSE 2019) 18-19 ส.ค. 62
ม.อ.วิชาการ 2561 (PSU OPEN HOUSE 2018) 17-18 ส.ค. 61
ม.อ.วิชาการ 2560 17-19 ส.ค. 60
เทคนิคพิชิต GAT ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 18-19 ส.ค. 59
PSU OPEN WEEK 2016 18-20 ส.ค. 59
ม.อ.วิชาการประจำปี 2558 19-20 ส.ค. 58
BE INSPIRED BY AN IDOL 3 17 ส.ค. 57
โครงการแนะแนวอาชีพหัวข้อ จบไปทำอะไรกิน(ม.อ.วิชาการ) 18 ส.ค. 58
โครงการม.อ.วิชาการประจำปี 2558 ฝ่ายเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน 19-20 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ 58 (ส่วนกลาง) 19-20 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ 58 (ฝ่ายเลขานุการ) 19-20 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ 58 (ช่วยงานอาจารย์สาขาวิชาธุรกิจสารสนเทศ) 19-20 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ 58 (ช่วยงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถอดประกอบคอมพิวเตอร์ในงานม.อ.วิชาการ) 17-21 ส.ค. 58
โครงการ ม.อ.วิชาการ 2557 (กิจกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์) 19-20 ส.ค. 57
ม.อ.วิชาการ 2557 19-20 ส.ค. 57
ม.อ.วิชาการ 2556 20-22 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการ 2555 21-23 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ 2554 23-25 ส.ค. 54
ม.อ.วิชาการ 2553 24-26 ส.ค. 53
ม.อ.วิชาการ 2552 24-26 ก.ย. 52
มอ.วิชาการ 2551 25-29 ส.ค. 51
โครงการเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหามหาราชินี
ทำบุญหอพักนักศึกษา 3 ศาสนา ปีการศึกษา 2557 08 ส.ค. 57
ม.อ.วิชาการ 58(ช่วยงานสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม) 19 ส.ค. - 20 ต.ค. 58
ปลูกป่าประชาร่วมใจ ๘๑ พรรษา 10 ส.ค. 56
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี 2555 12 ส.ค. 55
ปลูกต้นไม่ ลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา 2553 12 ส.ค. 53
ถวายพวงมาลาเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหา มหาราชินี" 52 12 ส.ค. 52
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "คืนความเขียวขจีให้แผ่นดิน" 52 11 ส.ค. 52
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ 2555 05 ธ.ค. 55
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา 5 ธันวามหาราช 2553 04 ธ.ค. 53
ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 2553 02 ธ.ค. 53
จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช ' 2552 05 ธ.ค. 52
ถวายพระพรชัย 5 ธันวา มหาราช ' 2552 05 ธ.ค. 52
พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2551 05 ธ.ค. 51
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 2551 12 ส.ค. 51
โครงการงานพิธีวันปิยมหาราช
ถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช ' 52 23 ต.ค. 52
โครงการเนื่องในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา
ตักบาตรวันมาฆบูชา 2558 19 ก.พ. 59
โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม 10 ก.ค. 57
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันมหาจักรี ' 52 06 เม.ย. 53
งานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 24 พ.ย. 52
งานพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 14 พ.ย. 52
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 51 13 ก.ค. 51
โครงการพัฒนา/ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียนระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษามาเลเซีย 2561 11-15 ก.พ. 62
ชักพระประเพณี ประจำปี 2559 17 ต.ค. 59
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ปี 2559 13-17 พ.ย. 59
พิธีสมโภชงานเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์ มหามิ่งมงคล ศรีวิชัยปางมารวิชัย ปี 2559 08 ต.ค. 59
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (พหุวัฒนธรรม 101 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี) ปี 2559 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
ทำบุญหอพักนักศึกษา 3 ศาสนา ปีการศึกษา 2557 08 เม.ย. 57
สานสัมพันธ์ HUSO 09 เม.ย. 58
อัศจรรย์แห่งวันเพ็ญเดือน 12 ณ ม.อ. สุราษฎร์ 24-25 ธ.ค. 58
แห่ผ้าขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์ธานี 2558 27 มี.ค. 58
วันคล้ายวันสถาปนา (ทำบุญเลี้ยงพระ)เช้า 03 ธ.ค. 57
การแสดงโขนสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 29 พ.ย. 57
งานชักพระประจำปี 2557 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 09 ต.ค. 57
โครงการสุนทรียสนทนา :ค่ายสุขใจ การรับฟังด้วยหัวใจ(ศิลปวัฒนธรรม) 09-10 พ.ย. 56
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2557 รุ่น 2 (ศิลปวัฒนธรรม) 18-19 ม.ค. 57
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 รุ่น 2 (ศิลปวัฒนธรรม) 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 56
ศรีตรังช่อใหม่ ร่วมใจสีบลู ก้าวสู่ลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมนมัสการพระธาตุศรีสุราษฎร์ 2555) 15 มิ.ย. 55
ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์ 2555 (ศิลปวัฒนธรรม) 13-14 ก.ค. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 (ศิลปวัฒนธรรม) 13-14 ก.ค. 56
ลานพหุวัฒนธรรมสัญจร ม.อ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 13 ก.ค. 56
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ตลาดงานในประชาคม ASEAN วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2556 (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 01 ก.ค. - 30 ส.ค. 56
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงค์โปร์ (ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 10-14 ส.ค. 56
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส 2 ปีการศึกษา 2556 (ศิลปวัฒนธรรม) 13-14 ก.ค. 56
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส 1 ปีการศึกษา 2556 (ศิลปวัฒนธรรม) 06-08 ก.ค. 56
ถวายเทียนพรรษา 2556 15 ก.ค. 56
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 16 ก.ค. 56
งานประเพณีชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2555 31 ต.ค. 55
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2552 02 พ.ย. 52
ร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) ประจำปี 2552 27 มี.ค. 53
Cultural Exchange 2010 28 ม.ค. 53
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2552 17-18 ต.ค. 52
โขนสัญจรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 52
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 03 ก.พ. 52
กิจกรรมสืบสานวิถีชีวิตชุมชน(อาหารพื้นบ้านและการแต่งกายชุดไทย) 23 ส.ค. 51
กิจกรรมสืบสานศิลปการแสดงและเพลงพื้นบ้าน 26 ก.ค. 51
สืบสานศิลปการแสดงมโนราห์ 05 ก.ค. 51
สุนทรียสนทนา ศิลปะแห่งชีวิต 14-16 พ.ย. 51
ประเพณีลอยกระทง 2551 12 พ.ย. 51
โขนสัญจรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 25-27 ส.ค. 51
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม ด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2551 29-31 ส.ค. 51
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 16 06 ก.ค. 51
ลอยกระทง 50 24 พ.ย. 50
โขนสัญจรเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 08 ก.ย. 50
โครงการสัมพันธ์ชุมชน/ท้องถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2560 31 มี.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สำหรับผู้นำนักศึกษา 2560 22 ม.ค. 60
ค่ายอาสา 5 วิทยาเขต (ปัตตานีช่วงที่ 3) 2558 28 พ.ค. 59
กิจกรรมการแสดงพิธีเปิดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจ.สุราษฎร์ธานี(บังคับเลือก) 10 ส.ค. 58
เดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 9ธ.ค.2557 09 ธ.ค. 57
โครงการสุนทรียสนทนา :ค่ายสุขใจ การรับฟังด้วยหัวใจ(สัมพันธ์ชุมชน) 09-10 พ.ย. 56
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2557 รุ่น 2 (สัมพันธ์ชุมชน) 18-19 ม.ค. 57
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 รุ่น 2 (สัมพันธ์ชุมชน) 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 56
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 07 ส.ค. 56
ปลูกป่าประชาร่วมใจ 10 ส.ค. 56
กีฬาอบจ.คัพ ภาคใต้ 29 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี 12 ม.ค. 56
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 12 ม.ค. 56
เบิกเนตรพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 03 พ.ค. 55
จิตอาสาร่วมพัฒนาบึงขุนทะเล 03 มี.ค. 55
กีฬาอำเภอ ประจำปี 2551 13 ก.ค. 51
โครงการด้านจิตปัญญาศึกษา
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจ) ปี 2559 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 59
การจัดการชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปะแห่งชีวิตรุ่นที่ 2 ปี 2558 06 เม.ย. 59
การจัดการชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปะแห่งชีวิตรุ่นที่ 1 ปี 2558 06 เม.ย. 59
ศิลปแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ ปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 1) 21-23 ส.ค. 58
โครงการศิลปะแห่งชีวิต จัดดอกไม้จัดใจ 2558 19-20 ส.ค. 58
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2558 (ศิลปะแห่งชีวิต) 31 ก.ค. - 02 ส.ค. 58
อบรมทักษะสังคม SKILL WORKER IN 21ST CENTURY 21 22 พ.ค. 58
บานชื่น...จัดใจ 08-12 มิ.ย. 58
โครงการสุนทรียสนทนา :ค่ายสุขใจ การรับฟังด้วยหัวใจ(จิตตปัญญาศึกษา) 09-10 พ.ย. 56
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2557 รุ่น 2 (จิตตปัญญาศึกษา) 18-19 ม.ค. 57
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 รุ่น 2 (จิตตปัญญาศึกษา) 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 56
พัฒนามหาวิทยาลัย ศาลาจิตตปัญญาศึกษา 2556 (จิตตปัญญาศึกษา) 03-04 ก.ย. 56
ค่ายเยาวชนคนดีศรีสุราษฎร์ 2555 (จิตปัญญาศึกษา) 13-14 ก.ค. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2556 (จิตปัญญาศึกษา) 13-14 ก.ค. 56
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส 2 ปีการศึกษา 2556 (จิตปัญญา) 13-14 ก.ค. 56
ตามรอยธรรมาจารย์พุทธทาส 1 ปีการศึกษา 2556 (จิตปัญญา) 06-08 ก.ค. 56
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09-11 ส.ค. 56
การจัดการชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปแห่งชีวิต "จัดดอกไม้จัดใจ" 2555 (จิตปัญญาศึกษา) 12 ก.ค. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2555 ช่วงที่ 2 (จิตปัญญา) 11-12 ก.พ. 55
ค่ายทำงานเป็นก็เป็นสุข 2555 ช่วงที่ 1 (จิตปัญญา) 27-29 ม.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 2 "คุณธรรม จริยธรรม 2" 27-29 ม.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรที่ 3 "คุณธรรม จริยธรรม 3" 11-12 ก.พ. 55
พุทธรรมกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สร้างสรรคืด้วยปัญญา (ทำงานเป็นก็เป็นสุข 1) 21-30 ม.ค. 54
โครงการส่งเสริมสมรรถนะสากล
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (Leader Camp) 2562 07 ก.ค. 63
กิจกรรมสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมใหม่ของนักศึกษา ม.อ. (PSU Startup Idea Challenge 2) 2561 08-10 ก.พ. 62
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียนระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษามาเลเซีย 2561 11-15 ก.พ. 62
สัปดาห์อาเซียน 2561 07 ก.ย. 61
โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วงการวิชาชีพ 2560 16 ธ.ค. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2560 27 มี.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สำหรับผู้นำนักศึกษา 2560 21 ม.ค. 60
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ปี 2559 13-17 พ.ย. 59
โครงการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 21 ธ.ค. 57
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (Leader Camp) 08-14 มี.ค. 57
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2556 รุ่นที่ 2 05-07 ก.ค. 56
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2556 รุ่นที่ 1 28-30 มิ.ย. 56
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ตลาดงานในประชาคม ASEAN วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2556 (ส่งเสริมสมรรถนะสากล) 01 ก.ค. - 30 ส.ค. 56
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงค์โปร์ (ส่งเสริมสมรรถนะสากล) 10-14 ส.ค. 56
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2555 09-12 ส.ค. 55
งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ 23 ม.ค. 56
สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เสริมความรู้แรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 27 พ.ย. 55
แลกเปลี่ยนนักศึกษา MOU Addendum 2010 14-27 มี.ค. 53
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัญจร ตามข้อตกลงความร่วมมือกับ Guaugdong University of Technology(GDUT)สาธารณรัฐประชาชนจีน 28 ม.ค. 53
ASEA-UNINET : Thailand Summer School Spring 2008 17 มี.ค. - 04 เม.ย. 51
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อบรมป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2560 (ภาคปฏิบัติ) 24 มี.ค. 61
อบรมป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2560 (ภาคทฤษฎี) 24 มี.ค. 61
อบรมป้องกันอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 04 ก.พ. 60
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ) ปี 2559 30 ก.ค. 59
อบรมป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2558 (ภาคทฤษฎี) 20 ก.ย. 58
อบรมป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2557 (ภาคทฤษฎี) 13 ก.ย. 57
อบรมป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2557 (ภาคปฏิบัติ) 13 ก.ย. 57
อบรมป้องกันอัคคีภัยและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 13 ก.ย. 57
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันมหิดล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2558 (บังคับเลือก) 24 ก.ย. 58
โครงการขับขี่ปลอดภัย ปีการศึกษา 2556 07-09 ก.พ. 57
อบรมป้องกันอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ภาคทฤษฎี) 06 ก.ค. 56
อบรมป้องกันอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 26 พ.ค. 55
อบรมป้องกันอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 23 ก.ค. 54
ขับขี่ปลอดภัย 2553 29 พ.ย. 53
งานมหกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 2553 25 มิ.ย. 53
ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีกับสำนักงานพัฒนาสังคมฯสุราษฎร์ธานี 05 พ.ค. 53
อบรม ป้องกันอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 18 ก.ค. 52
ป้องกันอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2551 12 ก.ค. 51
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/วันสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการตักบาตรเนื่องในวันมหิดล 2562 24 ก.ย. 62
วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2561 24 ก.ย. 61
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2560 03 ธ.ค. 60
พิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” 2560 29 ต.ค. 60
บำเพ็ญประโยชน์วันมหิดล 2560 22 ก.ย. 60
กิจกรรมตักบาตรวันมหิดล(ช่วยงาน) 24 ก.ย. 58
พิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (25-4-58) 25 เม.ย. 58
วันคล้ายวันสถาปนา (กิจกรรมประกวดแข่งขัน)บ่าย 03 ธ.ค. 57
งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2557 27-29 ส.ค. 57
บำเพ็ญประโยชน์วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปี2557 24 ก.ย. 57
งานเลี้ยงระดมทุนโอกาส ม.อ.ครบรอบ 45 ปีและสังสรรค์ศิษย์เก่าม.อ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22-24 พ.ค. 57
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2556 (กิจกรรมเสวนา กว่าจะเป็นม.อ.สุราษฏร์ธานี)2 03 ธ.ค. 56
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2556 (กิจกรรมเสวนา กว่าจะเป็นม.อ.สุราษฏร์ธานี)1 03 ธ.ค. 56
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2556 (กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ) 03 ธ.ค. 56
พัฒนามหาวิทยาลัย ศาลาจิตตปัญญาศึกษา 2556 (พัฒนามหาวิทยาลัย) 03-04 ก.ย. 56
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2555 03 ธ.ค. 55
วันมหิดล กิจกรรมถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2556 24 ก.ย. 56
เสวนาเรื่อง "มาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวกันเถอะ" 02 ก.ค. 56
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2555 "เยาวชนจิตอาสา" (หมวดกิจกรรมบังคับ) 07-09 ก.ย. 55
วันมหิดล กิจกรรมถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2555 24 ก.ย. 55
วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2553 14 ม.ค. 54
วางพวงมาลาเนื่องในวัน "มหิดล" 51 24 ก.ย. 51
โครงการรับ-ส่ง เสด็จฯ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ของคณะ
รับเสด็จฯ 14 ม.ค. 62
ลูกพระบิดารวมพลัง พิทักษ์ฺสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559 06 ก.พ. 60
รวมพลังแห่งความภักดี แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 22 พ.ย. 59
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 20 ก.ย. 59
วันมหิดลและวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2559 24 ก.ย. 59
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 05 ธ.ค. 58
กิจกรรมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเเละการร่วมงานวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ฯ 24 ก.ย. 57
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 16 ม.ค. 57
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ 16 ม.ค. 57
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 16 ม.ค. 57
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงรับการทูลถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และทรงเป็นประธานในการเสวนาทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ 21 ม.ค. 55
รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 21 ม.ค. 54
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 03 ต.ค. 53
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 18 ก.ย. 52
รับเสด็จสมเด็จพระราชชนนีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน 10 ธ.ค. 52
กล่องบอกความนัย 01 มิ.ย. - 30 ก.ย. 52
รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 05 ม.ค. 52
รับ-ส่งเสด็จ เนื่องในวโรกาสงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2551 22 ก.ย. 51
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 21-22 ก.ย. 51
กิจกรรมรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551 22 ก.ย. 51
กิจกรรมรับเสด็จ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2550 21 ก.ย. 51
รับเสด็จฯ เนื่องในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550 22 ก.พ. 51
การแสดงดนตรีงานพระราชทานปริญญาบัตร 21-22 ก.ย. 50
รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 14 ม.ค. 51
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บรมราชกุมารี 14 ม.ค. 51
โครงการรับน้องใหม่ของคณะ
รับน้องใหม่ของคณะ 09-15 ส.ค. 62
OPEN CHEER AGRO 2018 03-06 ส.ค. 61
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ "หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว" 22 ก.ค. 62
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2562 26-29 ส.ค. 62
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 25 ก.ค. - 04 ส.ค. 62
ดอกแก้วช่อใหม่ รวมใจลูกรพี รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2561 30-31 ก.ค. 61
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ 25 ส.ค. 61
Welcome DM Freshmen 2018 05-07 ส.ค. 61
สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์ 05-15 ส.ค. 61
ใต้ร่มไม้เเห่งการเรียนรู้ 26 ส.ค. 60
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 03-12 ส.ค. 61
รับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 01-06 ส.ค. 61
เพาะกล้าดอกปีบ 02-13 ส.ค. 61
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2561 01-04 ส.ค. 61
Welcome DM Freshmen 2017 12-14 ส.ค. 60
ECON DAY ECON NIGHT 27 ส.ค. 60
เปิดรั้วฟ้าหม่นสีบลู 30 ก.ค. 60
โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 02-03 ส.ค. 60
สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์ 10-17 ส.ค. 60
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2560 10-13 ส.ค. 60
โครงการรับน้องและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2560 27 ส.ค. 60
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 05-14 ส.ค. 60
โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 26-27 ก.ค. 59
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 03 ก.ย. 59
โครงการรับน้องและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2559 14-27 ส.ค. 59
Walk Rally เวียนฐานมหาสนุก ปี 2559 14 ส.ค. 59
รับน้องประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2559 27 ก.ค. - 05 ส.ค. 59
กีฬาสีน้องใหม่ 59 04 ก.ย. 59
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2559 01-04 ส.ค. 59
ประชุมเชียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 28 ก.ค. - 05 ส.ค. 59
Staff (ประดู่แดงช่อใหม่ สู่เขตรั้วสีบลู) 03 ส.ค. 59
ประดู่แดงช่อใหม่ สู่เขตรั้วสีบลู 01-04 ส.ค. 59
ประชุมเชียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 28 ก.ค. - 05 ส.ค. 59
Welcome DM Freshmen 2016 25-27 ก.ค. 59
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา ครั้งที่ 5 02-07 ส.ค. 59
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 05 ก.ย. 58
โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 26-27 ก.ค. 58
ค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมค่าย) 25-27 ก.ค. 57
ค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์) 29 ก.ค. - 22 ส.ค. 58
Walk Rally เวียนฐานมหาสนุก ปี 2558 09 ส.ค. 58
รับน้องประชุมเชียร์ 58 27 ก.ค. - 05 ส.ค. 58
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 06-11 ส.ค. 58
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 26 ก.ค. - 15 ส.ค. 58
Welcome DM Freshmen 2014 28-30 ก.ค. 57
ราตรีนี้สีเขียวมะกอก 17 ก.ย. 58
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2558 27-30 ก.ค. 58
Econ Day & Econ Night 15-16 ส.ค. 58
Welcome DM Freshmen 2015 29-31 ก.ค. 58
กลุ่มสัมพันธ์ รักกันสัตวแพทย์ 27-29 ก.ค. 58
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 09 ส.ค. 57
Fresy Econ Camp 2014 30 ก.ค. - 04 ส.ค. 57
โครงการเปิดบ้านทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2557 25-26 ก.ค. 57
เศรษฐศาสตร์ร่วมรวมใจน้องใหม่บำเพ็ญ ปลูกป่าชายเลนในโครงการ “ลงแรง ลงเลน" 23-24 ส.ค. 57
โครงการรับน้อง ปีการศึกษา 2557 03-23 ส.ค. 57
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 24-26 ก.ค. 57
วิทยาการฯสานใจ ตอน "บอกเก้า(9)เล่าสิบ" 24-27 ก.ค. 57
ราตรีนี้สีเขียวมะกอก 06 ก.ย. 57
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. - 08 มิ.ย. 56
รับน้องและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2556 02-22 มิ.ย. 56
ประชุมเชียร์ MT ปี 2556 03-10 มิ.ย. 56
กีฬาน้องใหม่ 30 มิ.ย. - 07 ก.ค. 56
ราตรีนี้สีเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้ 13 ก.ค. 56
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2556 (071/2556) 23-25 พ.ค. 56
Freshy Econ Camp 2013 22-25 พ.ค. 56
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 56
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ประจำปี 2556 30-31 พ.ค. 56
Freshy Happy Walk Rally Witya 17 มิ.ย. 55
Freshy Econ Camp 2012 22-26 พ.ค. 55
ค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 (ประชุมเชียร์) 05-16 มิ.ย. 55
รับน้องประชุมเชียร์และบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2555 05-16 มิ.ย. 55
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 23 มิ.ย. 55
เปิดบ้านทานตะวันปี 2554 30-31 พ.ค. 54
ราตรีนี้สีเขียวมะกอก และเปิดโลกกิจกรรม 13 ก.ค. 55
รวมช่อเข็มใหม่ ช่วงที่ 1 28-30 พ.ค. 55
อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2555 28-30 พ.ค. 55
วิทยาการฯ สานใจ ประจำปีการศึกษา 2555 28-31 พ.ค. 55
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 19 มิ.ย. 54
รับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 18 มิ.ย. 54
กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 02-09 ก.ค. 54
รับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 18 มิ.ย. 54
ราตรีนี้สีเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม 10 ก.ค. 54
walk rally สานสัมพันธ์น้องพี่ 19 มิ.ย. 54
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 27-29 พ.ค. 54
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 28-29 พ.ค. 54
วิทยาการฯสานใจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตอน ก้าวรอ...ก้าว 25-29 พ.ค. 54
เราเด็กวิศวกรรม ประจำปี 2553 12 มิ.ย. 53
รักน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 12-25 มิ.ย. 53
รักน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 13-26 มิ.ย. 52
รักน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 14-27 มิ.ย. 51
รักน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550 16-29 มิ.ย. 50
ใต้ร่มไม้แห่งการเรียนรู้ 20 มิ.ย. 53
น้องใหม่รักษ์รักศิลป์ถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2553 01-15 มิ.ย. 53
ราตรีนี้สีเขียวมะกอก 16 ก.ค. 53
ร่วมจิตรวมใจน้องใหม่บานบุรี ตอน รับน้องwalk rally 20 มิ.ย. 53
รับขวัญน้องใหม่บายศรีสู่ขวัญ 19 มิ.ย. 53
เปิดบ้านทานตะวัน 2 30 มิ.ย. 53
เปิดบ้านทานตะวัน 29 พ.ค. 53
รวมช่อเข็มใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 29-30 พ.ค. 53
วิทยาการฯ สานใจ 27-30 พ.ค. 53
รับน้องใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปี 2552 20 มิ.ย. 52
รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 22 มิ.ย. 52
โครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2552 23 พ.ค. - 20 มิ.ย. 52
นิทรรศการชุมนุมชีววิทยา 25-26 มิ.ย. 52
รับน้องใหม่ ตอน science walk rally 14 มิ.ย. 52
กิจกรรมทักษะสังคม ในโครงการสานสัมพันธ์วันรับขวัญน้อง 14 มิ.ย. 52
กิจกรรมพหุวัฒนธรรม ในโครงการสานสัมพันธ์วันรับขวัญน้อง 14 มิ.ย. 52
สานสัมพันธ์วันรับขวัญน้อง (กีฬาสัมพันธ์) 15 มิ.ย. 52
จุดประกายเหลืองทอง ครั้งที่ 2 13 มิ.ย. 52
ใต้ร่มไม้เเห่งการเรียนรู้ 14 มิ.ย. 52
รับน้อง ปี 2552 13 มิ.ย. 52
กิจกรรมทักษะสังคมในโครงการทำบุญเลี้ยงพระและงานสังสรรค์ปีใหม่ 2552 08 ม.ค. 52
รับขวัญน้องใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2551 09 มิ.ย. 51
สำรวจสถานที่ออกค่ายวิดยา สร้างดิน ฟื้นป่า เพื่อพ่อหลวง 16 พ.ย. 51
พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารและการจับประเด็น 30-31 ส.ค. 51
รับน้อง ประจำปีการศึกษา 2551 07 มิ.ย. 51
สานสัมพันธ์วันรับขวัญน้อง 13 มิ.ย. 51
รับน้องใหม่ ตอน science walk rally 15 มิ.ย. 51
ใต้ร่มไม้นิติสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2551 21 มิ.ย. 51
ต้อนรับน้องใหม่ภาคภูมิใจ วจก. 09 มิ.ย. 51
กีฬาน้องใหม่ 17 มิ.ย. - 08 ก.ค. 50
เบิกฟ้าวิศวกรรมน้องใหม่สัมพันธ์ 03 มิ.ย. 50
ประชุมเชียร์รับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ 04-17 มิ.ย. 50
รับน้องมาลัยร่วมใจบำเพ็ญ 17-24 มิ.ย. 50
วิทยาการฯ สานใจ 25-28 พ.ค. 50
กีฬาน้องใหม่ 07-14 ก.ค. 50
โครงการประชุมเชียร์ของคณะ
โครงการประชุมเชียร์ของคณะ 09-23 ส.ค. 62
รับน้องประชุมเชียร์ 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
Open Cheer Agro 2019 (รับน้องประชุมเชียร์) 23-28 ส.ค. 62
รับน้องและประชุมเชียร์ 2019 22-27 ก.ค. 62
ดอกแก้วสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ปีการศึกษา 2562 25-29 ก.ค. 63
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2561 01-06 ส.ค. 61
ประชุมเชียร์ 2018 02-04 ส.ค. 61
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 31 ก.ค. - 06 ส.ค. 61
โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 04-14 ส.ค. 61
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ 10-15 ส.ค. 60
โครงการประชุมเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 01-14 ส.ค. 61
ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 (ประชุมเชียร์) 05-26 ส.ค. 60
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 01-10 ส.ค. 60
ประดู่แดงช่อใหม่ สู่เขตรั้วสีบลู ประจำปีการศึกษา 2560 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 60
รักการอ่าน กิจกรรมที่ 1: ชีวิตติดอ่าน 27 มี.ค. 60
โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 04-13 ส.ค. 60
ประชุมเชียร์นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 01-22 ส.ค. 60
ประชุมเชียร์ 11-26 ส.ค. 60
รับน้องประชุมเชียร์ 60 30 ก.ค. - 06 ส.ค. 60
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ Chapter 2 04-06 ส.ค. 60
โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. - 05 ส.ค. 59
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. - 06 ส.ค. 59
โครงการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559 02-21 ส.ค. 59
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 30 ก.ค. - 06 ส.ค. 59
Open Cheer Agro ประจำปีการศึกษา 2559 02-06 ส.ค. 59
รวมช่อเข็มใหม่ 27 ก.ค. - 05 ส.ค. 59
ประชุมเชียร์ 2016 19-24 ก.ค. 59
สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์ 13-21 ส.ค. 59
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2558 09-17 ส.ค. 58
โครงการ ประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา2558 28 ก.ค. - 02 ส.ค. 58
ค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์) 28 ก.ค. - 08 ส.ค. 57
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 27 ก.ค. - 06 ส.ค. 58
สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์ 28 ก.ค. - 06 ส.ค. 58
ประชุมเชียร์ 2014 25-27 ก.ค. 57
โครงการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558 27 ก.ค. - 16 ส.ค. 58
ประชุมเชียร์ 2015 25-28 ก.ค. 58
ประชุมเชียร์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 22 ก.ค. - 03 ส.ค. 57
โครงการรับน้องประชุมเชียร์ 26 ก.ค. - 01 ส.ค. 58
โครงการ ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 28 ก.ค. - 11 ส.ค. 57
โครงการเตรียมความพร้อม : how to get a job 14 ก.พ. 58
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2557 27 ก.ค. - 03 ส.ค. 57
รับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 30 ส.ค. - 03 ก.ย. 57
โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 29 ก.ค. - 03 ส.ค. 57
รับน้องประชุมเชียร์ ปี 2557 03 ก.พ. - 17 ส.ค. 57
โครงการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2557 31 ก.ค. - 11 ส.ค. 57
รักษ์ศิลป์ถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2557 09-17 ส.ค. 57
สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์ 24-02 ก.ค. 57
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558 28 ก.ค. - 11 ส.ค. 58
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2556 03-10 มิ.ย. 56
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 25 พ.ค. - 08 มิ.ย. 56
รับน้องประชุมเชียร์ 2556 04-14 มิ.ย. 56
รักศิลป์ถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2556 03-13 มิ.ย. 56
โครงการประชุมเชียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. - 09 มิ.ย. 56
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2556 03-13 มิ.ย. 56
สานสายใย หัวใจเขียวมะกอก รับน้องประชุมเชียร์ 04-14 มิ.ย. 56
โครงการประชุมเชียร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 03-09 มิ.ย. 56
รับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2556 03-14 มิ.ย. 56
โครงการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555 28-17 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 04-15 มิ.ย. 55
รับน้องประชุมเชียร์และบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2555 05-16 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2555 05-12 มิ.ย. 55
รับน้องประชุมเชียร์ 2555 05-15 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์ปีการศึกษา 2554 06-14 มิ.ย. 54
สานสายใยหัวใจเขียวมะกอก 05-15 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์ MT ปี 2555 05-12 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์ ปี 55 05-15 มิ.ย. 55
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ปีการศึกษา 2554 05-14 มิ.ย. 54
ประชุมเชียร์เกียร์ดงยาง 08-17 มิ.ย. 54
Freshy Economics Camp 2011 22 พ.ค. - 10 มิ.ย. 54
เพาะกล้าดอกปีบรุ่น 39 06-18 มิ.ย. 54
รับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2554 06-18 มิ.ย. 54
สานสายใยหัวใจเขียวมะกอก 07-17 มิ.ย. 54
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 05-17 มิ.ย. 54
รักษ์ศิลป์-ถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2554 06-17 มิ.ย. 54
รับน้องประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2554 06-17 มิ.ย. 54
รับน้องประชุมเชียร์ ประจำปี 2554 07 มิ.ย. - 17 ก.ค. 54
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2553 07-18 มิ.ย. 53
ประชุมเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 02-18 มิ.ย. 53
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2553 06-15 มิ.ย. 53
สานสายใยหัวใจเขียวมะกอก 08-18 มิ.ย. 53
กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ประจำปี 2553 07-18 มิ.ย. 53
เพาะกล้าดอกปีบรุ่นที่38 07-18 มิ.ย. 53
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2553 07-19 มิ.ย. 53
รับน้องประชุมเชียร์ ปี 2550 01-12 มิ.ย. 50
รับน้องประชุมเชียร์ ปี 2552 01-12 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2552 01-14 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 01-12 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์ 03-13 มิ.ย. 52
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ในพิธีเปิดและเดินพาเหรดโครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 28 มิ.ย. - 05 ก.ค. 51
สายใยกล้ามะกอก 31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2552 01-12 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2552 01-09 มิ.ย. 52
รักษ์ศิลป์-ถิ่นไทย ประจำปีการศึกษา 2552 01 มิ.ย. 52
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2552 01-12 มิ.ย. 52
วิทยาการฯ สานใจ 22 พ.ค. - 25 เม.ย. 52
รักษ์ศิลป์-ถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2551 02-13 มิ.ย. 51
ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2551 02-14 มิ.ย. 51
ประชุมเชียร์รับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ปี 2551 02-22 มิ.ย. 51
ประชุมเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ 02-13 มิ.ย. 51
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2551 02-13 มิ.ย. 51
เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 51
เพาะกล้าดอกปีบรุ่น 36 02-13 มิ.ย. 51
รับน้องประชุมเชียร์ คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2551 02-12 มิ.ย. 51
ประชุมเชียร์ประจำปี 2551 02-13 มิ.ย. 51
วิทยาการฯ สานใจ 24-27 พ.ค. 51
ประชุมเชียร์ 15 มิ.ย. 50
ประชุมเชียร์นิติสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ประจำปี 2550 01-15 มิ.ย. 50
ประชุมเชียร์ 04-15 มิ.ย. 50
เพาะกล้าดอกปีบ 04-16 มิ.ย. 50
โครงการเข้าร่วมงาน มอ. วิชาการของคณะ
แข่งขันทักษะทางบัญชี PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 17 19 ส.ค. 62
ม.อ.วิชาการ 62 09-19 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 19 ส.ค. 62
ม.อ. วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 19 ส.ค. 62
High School Spelling Bee 2019 19 ส.ค. 62
ม.อ.วิชาการ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 19-20 ส.ค. 62
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 19-20 ส.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 18-20 ส.ค. 62
ม.อ.วิชาการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา2561 16-17 ส.ค. 61
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 17-18 ส.ค. 61
ม.อ.วิชาการ 61 16-18 ส.ค. 61
โครงการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 17-18 ส.ค. 61
เสวนาวิชาการ E-Sport เกมส์กีฬาหรือธุรกิจ? 17 ส.ค. 61
จัดบรรยายเชิงวิชาการทางภาษาอังกฤษ 18 ส.ค. 61
ค่ายวิชาการการจัดการโลจิสติกส์ (LogM Camp) ครั้งที่ 1 17 ส.ค. 61
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 16-18 ส.ค. 61
ร้านยาส่งเสริมสุขภาพ ON TOUR 17-18 ส.ค. 61
ม.อ.วิชาการ ปี 2560 17-18 ส.ค. 60
เสวนาวิชาการ Cybersecurity ใช้ชีวิตออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย 17 ส.ค. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps 17 ส.ค. 60
High School Spelling Bee 2017 (ระดับมัธยมต้น) 18 ส.ค. 60
High School Spelling Bee 2017 (ระดับมัธยมปลาย) 18 ส.ค. 60
แข่งขันทักษะทางบัญชี PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 15 17 ส.ค. 60
ร้านยาส่งเสริมสุขภาพ ON TOUR 17-18 ส.ค. 60
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560 17-18 ส.ค. 60
ม.อ.วิชาการ 60 17-18 ส.ค. 60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 16-18 ส.ค. 60
ม.อ.วิชาการ 2559 18-19 ส.ค. 59
ม.อ.วิชาการ ปี 2559 17-18 ส.ค. 59
มอ.วิชาการ 59 17-19 ส.ค. 59
ม.อ.วิชาการ 59 12-21 ส.ค. 59
ม.อ.วิชาการ 2559 17-18 ส.ค. 59
กิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 17-18 ส.ค. 59
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559 17-19 ส.ค. 59
PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 14 (วจก. ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2559) 17 ส.ค. 59
BBA Singing Contest 2016 (วจก. ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2559) 18 ส.ค. 59
Pharmacist Customer Consumer Stronger Together 26 มิ.ย. 59
ม.อ.วิชาการ (ร้ายยาส่งเสริมสุขภาพ ON TOUR) 17-18 ส.ค. 59
งาน ม.อ.วิชากร ประจำปีการศึกษา 2559 (บูธหน่วยกิจการนักศึกษา) 18 ส.ค. 59
มอ.วิชาการประจำปี2558(เพิ่มเติม) 18-19 ส.ค. 58
มอ. วิชาการ ประจำปี 2558 (กิจกรรมร้องเพลงภาษาจีน) 17 ส.ค. 58
มอ. วิชาการ ประจำปี 2558 (กิจกรรมเขียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นตามคำบอก) 17 ส.ค. 58
มอ. วิชาการ ประจำปี 2558 (กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น) 17 ส.ค. 58
มอ. วิชาการ ประจำปี 2558 (กิจกรรม Speech Contest 2015) 18 ส.ค. 58
โครงการ มอ.วิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 17-18 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 17-18 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการปีการศึกษา2558 18-19 ส.ค. 58
มอ.วิชาการ ประจำปี 2556 16-17 ส.ค. 56
กิจกรรมมอ.วิชาการปี2558 18-19 ส.ค. 58
มอ.วิชาการ ประจำปี 2557 14-15 ส.ค. 57
มอ.วิชาการ ประจำปี 2558 17-18 ส.ค. 58
Cost Customize ครั้งที่ 1 (วจก. ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2558) 17 ส.ค. 58
Equity Investment Simulation Program Competition ครั้งที่ 7 (วจก. ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2558) 17 ส.ค. 58
ฺฺBBA Singing Contest 2015 (วจก. ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2558) 17 ส.ค. 58
PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 13 (วจก. ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2558) 17 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการประจำปี2558 18-19 ส.ค. 58
ร้านยาส่งเสริมสุขภาพ On Tour 17-18 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ 58 17-18 ส.ค. 58
ม.อ.วิชาการ 17-18 ส.ค. 58
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 17-19 ส.ค. 58
สัปดาห์เภสัชกรรม My Pharmacist เรื่องยาวางใจเภสัชกร 18 ม.ค. 58
การจัดงานม.อ.วิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2557 18-19 ส.ค. 57
โครงการ มอ.วิชาการ 2557 14-15 ส.ค. 57
ม.อ.วิชาการ 2557 14-15 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการประจำปี2557 18-19 ส.ค. 57
ม.อ.วิชาการ 57 14-15 ส.ค. 57
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 18-20 ส.ค. 57
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 16-18 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการ 16-18 ส.ค. 56
Agro pub 2556 13-19 ต.ค. 56
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 16-18 ส.ค. 56
มอ.วิชาการ56 16-17 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการปี 2556 16-17 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2556 16-17 ส.ค. 56
มอ.วิชาการประจำปี 2556 16 ส.ค. 56
มอ.วิชาการประจำปี2556 16 ส.ค. 56
โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์วิศวฯม.อ.วิชาการประจำปี2556 16-17 ส.ค. 56
โครงการ ม.อ.วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 16 ส.ค. 56
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 16-18 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2555 (ตลาดนัดหลักสูตร) 16-17 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2555 (ตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา) 16-17 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2555 (จัดบอร์ดวิชาการ) 16-17 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2555 (จัดหารายได้) 16-17 ส.ค. 55
นิทรรศการเคมี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 16-18 ส.ค. 55
นิทรรศการคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2555 16-18 ส.ค. 55
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี 16-18 ส.ค. 55
ม.อ. วิชาการปี 2555 16-18 ส.ค. 55
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 16-18 ส.ค. 55
มอ.วิชาการ2555 16-17 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 16-18 ส.ค. 55
กิจกรรมมอ.วิชาการประจำปี2555 16-17 ส.ค. 55
จัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านภาษา 16-18 ส.ค. 55
มอ.วิชาการ โครงการละครภาษา 16-18 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการประจำปี2555 16-17 ส.ค. 55
ม.อ.วิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 17-18 ส.ค. 55
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 16-18 ส.ค. 55
มอ.วิชาการ(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 20) 10-19 ส.ค. 55
ฝ่ายทดสอบสมรรถภาพทางกาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 16-18 ส.ค. 55
มอ.วิชาการประจำปี2555 16-17 ส.ค. 55
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 16-18 ส.ค. 55
สัปดาห์เภสัชกรรม 23-24 มิ.ย. 55
มอ. วิชาการ 2554 14-17 ส.ค. 54
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2554 15-17 ส.ค. 54
จัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านภาษา ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ (ม.อ.วิชาการ) 15-17 ส.ค. 54
นิทรรศการคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
ม.อ. วิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ 15-17 ส.ค. 54
กิจกรรมม.อ.วิชาการประจำปี2554 16-17 ส.ค. 54
มอ.วิชาการ(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)คณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2554 16-17 ส.ค. 54
มอ.วิชาการประจำปี2554 15-17 ส.ค. 54
นิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
ม.อ. วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 (ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 15-17 ส.ค. 54
มอ.วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 15-16 ส.ค. 54
ไกด์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
นิทรรศการคณิตศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
นิทรรศการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
นิทรรศการเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 17 ส.ค. 54
นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
นิทรรศการชีวเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 17 ส.ค. 54
มอ.วิชาการ 2554 (นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด/นวัตกรรมและนักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ) 16-17 ส.ค. 54
ทดสอบสมรรถภาพทางกายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 15-18 ส.ค. 54
สร้างสรรค์งานศิลปะพาสุข 17-20 ส.ค. 53
นิทรรศการและกิจกรรมด้านภาษา ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 17-20 ส.ค. 53
นิทรรศการคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ภาควิชาคณิตศาสตร์ 17-20 ส.ค. 53
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในงานนิติ-ม.อ.วิชาการ 17-19 ส.ค. 53
กิจกรรมสาธิตการพิจารณาคดีความ-ศาลจำลอง ในงานนิติ-ม.อ.วิชาการ 18-19 ส.ค. 53
กิจกรรมนิทรรศการ ในงาน นิติ-ม.อ.วิชาการ 17-19 ส.ค. 53
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 17-18 ส.ค. 53
จัดโครงการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานม.อ.วิชาการ ปี 2553 17-18 ก.ย. 53
โครงการ/กิจกรรม นิทรรศการในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
สร้างสรรค์งานศิลปะพาสุข 17-20 ส.ค. 53
ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 17-20 ส.ค. 53
จัดนิทรรศการและกิจกรรมด้านภาษา 17-20 ส.ค. 53
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17-20 ส.ค. 53
จัดนิทรรศการภาษาจีนและสาธิตศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน 18-20 ส.ค. 51
มอ.วิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (PSU ROBO GRAND PRIX 2010) ในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2553 16-18 ส.ค. 53
กิจกรรมมุมประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2553) 16-18 ส.ค. 53
ช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553 ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 17-18 ส.ค. 53
ช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17-18 ส.ค. 53
นิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
นิทรรศการโครงการพสวท. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
นิทรรศการคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
นิทรรศการชีววิทยา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
อก.วิชาการ 18-19 ส.ค. 53
unseen 2010 18-19 ส.ค. 53
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
ช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553 ของส่วนกลางคณะ 17-18 ส.ค. 53
มอ. วิชาการ ประจำปี 2553 (งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 18) 13-22 ส.ค. 53
ไกด์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 17-20 ส.ค. 53
นิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 16-19 ส.ค. 52
นิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 17-20 ส.ค. 51
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
แข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
แข่งขันทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์ ในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
วิศวฯ มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 (โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น) 18-19 ส.ค. 52
วิศวฯ มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 17-19 ส.ค. 52
วิศวฯ มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 17-18 ส.ค. 52
วิศวฯ มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 17-19 ส.ค. 52
ม.อ.วิชาการ 2009 17-19 ส.ค. 52
โครงการบริการรักษาสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ในงานนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
โครงการบริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี2552 16-19 ส.ค. 52
โครงการนิทรรศการหลักสูตรวิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ในงานนิทรรศการ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2552 18-19 ส.ค. 52
นิทรรศการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
สร้างสรรค์งานศิลปะ 16-19 ส.ค. 52
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมการละเล่น 16-19 ส.ค. 52
นิทรรศการเกี่ยวกับประเทศและภาษาญี่ปุ่น 17-19 ส.ค. 52
นิทรรศการภาษาจีนและสาธิตศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน 17-19 ส.ค. 52
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 ภาควิชาฟิสิกส์ 16-19 ส.ค. 52
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสื่อคอมพิวเตอร์ 16-19 ส.ค. 52
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์และนิทรรศการ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2552 17-19 ส.ค. 52
ม.อ. วิชาการ (ตลาดนัดหลักสูตร) 18-19 ส.ค. 52
ม.อ. วิชาการ (ประเมินผล) 16-19 ส.ค. 52
ม.อ. วิชาการ (จัดนิทรรศการทางวิชาการ) 16-19 ส.ค. 52
ม.อ. วิชาการ (การแข่ง่ขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4) 18 ส.ค. 52
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552 16-19 ส.ค. 52
ลานดนตรีสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-18 ก.ค. 51
จัดนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้าน คณะศิลปศาสตร์ 18-19 ส.ค. 51
มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 17-18 ส.ค. 51
วิศวฯ มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 17-19 ส.ค. 51
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 17-20 ส.ค. 51
มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) 01-19 ส.ค. 51
มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 18-20 ส.ค. 51
มอ.วิชาการ ประจำปี 2551 (โครงการแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์) 18-19 ส.ค. 51
เสริมความรู้คู่ชุมชนในงาน ม.อ.วิชาการ 18 ส.ค. 51
ม.อ.วิชาการ 50 15-17 ส.ค. 50
ม.อ. วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 18-20 ส.ค. 51
ม.อ.วิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 18-20 ส.ค. 51
การละเล่นของไทย 18-20 ส.ค. 51
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสื่อคอมพิวเตอร์ 18-20 ส.ค. 51
เรียนภาษากับศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 18-20 ส.ค. 51
จัดนิทรรศการและกิจกรรมภาษาอังกฤษ 18-20 ส.ค. 51
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศและภาษาเกาหลี 18-20 ส.ค. 51
จัดนิทรรศการภาษาจีนและสาธิตศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน 18-20 ส.ค. 51
ม.อ.วิชาการ 18-19 ส.ค. 51
กิจกรรมสาธิตการพิจารณาคดีความ-ศาลจำลอง ในงานนิติ-ม.อ.วิชาการ 18-19 ส.ค. 51
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในงานนิติ-ม.อ.วิชาการ 17-19 ส.ค. 51
กิจกรรมนิทรรศการ ในงาน นิติ-ม.อ.วิชาการ 17-19 ส.ค. 51
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในงาน นิติ-ม.อ.วิชาการ 17 ส.ค. 51
ม.อ.วิชาการ 18-20 ส.ค. 51
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2551 17-20 ส.ค. 51
งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550 (ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ) 14-17 ส.ค. 50
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ งาน วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2550 15-18 ส.ค. 50
งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550 (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 17-18 ส.ค. 50
จัดอบรมและแข่งขันรถเดินตามเส้น ในกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550 15-16 ส.ค. 50
งานม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550 (ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 15-16 ส.ค. 50
ร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี 07-08 ก.ค. 50
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2550 15-17 ส.ค. 50
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงานม.อ.วิชาการ ปี 2550 16 ส.ค. 50
กิจกรรมนิทรรศการในงาน ม.อ. วิชาการ ปี 2550 15-18 ส.ค. 50
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 15-18 ส.ค. 50
ม.อ.วิชาการ 2007 15-17 ส.ค. 50
PSU Young Music Competition 2007 17 ส.ค. 50
บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ปี 2550 (ฝ่ายประเมินผล) 15-18 ส.ค. 50
บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ปี 2550(ตลาดนัดอุดมศึกษา) 15-18 ส.ค. 50
บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ปี 2550 (โต้วาที) 18 ส.ค. 50
บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ 2550 (อ่างปลาค้นหาเศรษฐศาสตร์) 15-18 ส.ค. 50
บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ ปี 2550 15-18 ส.ค. 50
โครงการกิจกรรมนักศึกษาตามที่คณะกำหนด
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 24 ก.ค. 64
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 25 ก.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองและนิเทศก่อนขึ้นชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 25 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองและนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 22 ก.ค. 60
FMS Pride Day ประจำปีการศึกษา 2563 19-26 มี.ค. 64
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : SMART Personality 17 ต.ค. 63
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : SMART Job Application 17 ต.ค. 63
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : SMART Job Seekers 15 ต.ค. 63
โครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : SMART Resume 15 ต.ค. 63
พัฒนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 19-20 พ.ค. 61
Green Engineer 2020 VER.COVID 01 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 27-31 ม.ค. 63
FMS Pride Day ประจำปีการศึกษา 2562 20 มี.ค. 63
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “Smart Job Seekers สัมภาษณ์งานแบบอิงลิชง่ายนิดเดียว” 06 มี.ค. 63
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “Smart Personality บุคลิก คลิกความสำเร็จ” 06 มี.ค. 63
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “Smart Resume ประวัติย่อ ที่ขยาย ความสำเร็จ” 05 มี.ค. 63
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ “Smart Job Application สมัครงานอย่างไรให้องค์กรเลือก” 05 มี.ค. 63
ทักษะการเขียน Resume /การสัมภาษณ์งาน 15 ต.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4 10 พ.ค. 61
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 11-15 พ.ย. 62
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 16-20 ก.ย. 62
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 15-31 มี.ค. 62
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 04-08 ก.พ. 62
เตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน “เทคนิคการเขียนเรซูเมให้ปัง จบอย่างไรให้ได้งานทำ” 08 พ.ย. 62
โครงการเรียนรู้การสืบค้นระบบสารสนเทศห้องสมุด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 26 มิ.ย. 62
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 25 ส.ค. 62
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 25 ส.ค. 62
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 23 ส.ค. 62
PSUIC Exchange Students Experiences Sharing 2019 29 เม.ย. 62
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ Med-Tech คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 11 พ.ค. 62
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 04-08 ก.พ. 62
สงกรานต์ สานใจ62 10-11 เม.ย. 62
สงกรานต์ สานใจ61 11-12 เม.ย. 61
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อองค์กร 16 พ.ค. 62
FMS Pride Day ประจำปีการศึกษา 2561 22 มี.ค. 62
เตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน (ภาคเช้า) 15 ก.พ. 62
Agro Super Run 2019 (STAFF) 09-12 พ.ค. 62
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 21 ก.พ. - 01 มี.ค. 62
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10-30 พ.ย. 61
กิจกรรมสัมพันธ์ 15-16 ส.ค. 58
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 21-31 มี.ค. 59
โครงการสอนความปลอดภัยของผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ (IPE for Patient Safety) 19-20 ม.ค. 62
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 12-16 พ.ย. 61
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 01-05 ต.ค. 61
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 02-06 เม.ย. 61
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 12-16 ก.พ. 61
โครงการเรียนรู้การสืบค้นระบบสารสนเทศห้องสมุด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 28 มี.ค. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หัวข้อ การคิดอย่างมีสุข ประจำปีการศึกษา 2561 09 ก.ย. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หัวข้อ กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 31 ส.ค. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวข้อ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 31 ส.ค. 61
วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ 08 ต.ค. 61
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561 24 ก.ย. 61
วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 61
โครงการสอนความปลอดภัยของผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ (IPE for Patient Safety) 18-19 ส.ค. 61
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปี 2561 06 ก.ค. 61
คนรุ่นใหม่หัวใจสตรอง 31 มี.ค. 61
Fms pride day 2017 23 มี.ค. 61
โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ปีการศึกษา 2560 (20 เมษายน 2561) 20 เม.ย. 61
โครงการตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ปีการศึกษา 2560 (19 เมษายน 2561) 19 เม.ย. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปี 4 หัวข้อ " บุคลิกภาพกับการได้งานทำ " 29 มี.ค. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปี 4 หัวข้อ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 29 มี.ค. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปี 4 หัวข้อ " การจัดทำ Curriculum Vitae (CV) "ั 28 มี.ค. 61
อบรมนักศึกษาชั้นปี 4 หัวข้อ " เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งาน " 28 มี.ค. 61
โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงาน 10 ก.พ. 61
ศรีสง่า วจก. ปีการศึกษา 2560 26 ม.ค. 61
ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนาทรัพย์-พยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 27-29 ต.ค. 60
โครงการเสริมทักษะวิชาชีพ 1/2560 11 พ.ย. 60
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคการศึกษาที่ 1/2560) ครั้งที่ 2 20-24 พ.ย. 60
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20-30 พ.ย. 60
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคการศึกษาที่ 1/2560) ครั้งที่ 1 02-06 ต.ค. 60
วันมหิดล 2560 24 ก.ย. 60
50 The Unity of Dongyang 2017 Part I 08-09 ก.ย. 60
พิธีรับเสื้อกาวน์ 24 ม.ค. 57
โครงการสืบค้นสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 15 ส.ค. 60
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 24 ส.ค. 58
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 19 ส.ค. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านความสมดุลแห่งชีวิต 27 ส.ค. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านกิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม 26 ส.ค. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 25 ส.ค. 60
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 13-31 มี.ค. 59
โครงการเตรียมความพร้อมและต้อนรับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2560 29-30 ก.ค. 60
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 2560 01 ส.ค. 60
สต๊าฟจัดโครงการวิศวกรรมศาสตร์พบที่ปรึกษา 2560 09-10 ส.ค. 60
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 33 02-04 ส.ค. 60
สัมมนาชั้นปี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 16 ก.ค. 60
พัฒนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 15-16 ก.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองและนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 29-30 เม.ย. 60
รับกาวน์แพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 08 เม.ย. 60
กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 06 ก.ค. 60
(สต๊าฟเตรียมงาน) พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 05 ก.ค. 60
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 18-21 เม.ย. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ การสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ 26 เม.ย. - 26 พ.ค. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ เทคนิคการสมัครงาน สอบสัมภาษณ์งาน และบุคลิกภาพ 25 เม.ย. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ ติดปีกสานฝันการเป็นกัปตันบนเครื่องบิน 25 เม.ย. 60
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ การจัดทำ Curriculum Vitae (CV) 24 เม.ย. 60
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “บัณฑิตแพทย์แผนไทยไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 2559 22 เม.ย. 60
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2559 22 เม.ย. 60
สต๊าฟจัดงาน ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่6 29 เม.ย. 60
Fms pride day 2016 31 มี.ค. 60
สงกรานต์ สานใจ 07 เม.ย. 60
สต๊าฟจัดกิจกรรม ตลาดนัดงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 24 มี.ค. 60
สต๊าฟจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 26 มี.ค. - 26 ก.พ. 60
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 31 มี.ค. 60
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทรัพยากร 29 เม.ย. 60
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและการคิดวิเคราะห์ (System Thinking and Critical Thinking) 02 เม.ย. 60
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ครั้งที่ 1 20-24 ก.พ. 60
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 14-31 ต.ค. 59
ศรีสง่า วจก. ปีการศึกษา 2559 05 ก.พ. 60
จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา 2556 05 ธ.ค. 56
สัมนาสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2556 22 ก.พ. 57
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 18 พ.ย. - 20 ธ.ค. 56
อบรมเทคนิคการเตรียมตัวสมัครและสอบสัมภาษณ์งาน 17 ก.พ. 60
โครงการอบรมการฝึกคิดบวก 01 มี.ค. 60
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 14-18 พ.ย. 59
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 03-07 ต.ค. 59
กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 13-14 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 02 ส.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 20 ก.ค. 59
กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 10-11 ส.ค. 56
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 25 ส.ค. 59
เสริมทักษะวิชาชีพ 17 ก.ย. 59
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ความสมดุลแห่งชีวิต 10 ก.ย. 59
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม 10 ก.ย. 59
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 10 ก.ย. 59
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม 21-22 ก.ค. 59
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 17-20 ต.ค. 59
อบรมการแต่งกายให้ถูกระเบียบ 11 เม.ย. 59
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ประจำปี 2558 02-03 เม.ย. 59
Fms pride day 2015 08 เม.ย. 59
รับเสื้อกาวน์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 13 ก.พ. 59
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ (การจัดทำ CV) 07 เม.ย. 59
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานต่างๆ 08 เม.ย. 59
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสมัครงาน สอบสัมภาษณ์งาน และบุคลิกภาพกับการได้งานทำ 08 เม.ย. 59
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558) 09-19 ก.พ. 59
โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 1/2558) 01 ต.ค. - 30 พ.ย. 58
พิธีรับหมวก ปีการศึกษา 58 06 ม.ค. 59
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 06-30 พ.ย. 58
โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 07-14 พ.ย. 58
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 15 ส.ค. 58
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 07 พ.ย. 58
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2557 29 ส.ค. 57
วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ผู้ร่วมจัดโครงการ) 29 ต.ค. 58
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ความสมดุลแห่งชีวิต 06 ก.ย. 58
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม 12 ก.ย. 58
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 12 ก.ย. 58
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2558 07 ส.ค. 58
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 19-22 ต.ค. 58
วันถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2558 24 ก.ย. 58
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2558 24 ก.ย. 58
ผู้บริหารพบปะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 18 ก.ย. 58
ผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 15 ก.ย. 58
ผู้บริหารพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 14 ก.ย. 58
5 ส.และพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 ก.ย. 58
อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 06 ส.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 26 ก.ค. 58
หมอสัตว์เข้าฟาร์ม 02 ส.ค. 58
อบรมการเขียน Resume และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 23 ต.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 2558 27 ก.ค. 58
โครงการ "พิธีรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2558" 27 ก.ค. 58
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (กลุ่ม 2) 18-19 เม.ย. 58
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (กลุ่ม 1) 28-29 มี.ค. 58
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม (งาน พลังกลุ่มและความสุข) 20-21 พ.ค. 58
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 26 เม.ย. 58
รับกาวน์แพทย์แผนไทย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557 18 เม.ย. 58
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสมัครงาน สอบสัมภาษณ์งาน และบุคลิกภาพกับการได้งานทำ 22 เม.ย. 58
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1 02 ธ.ค. 57
ลอยกระทง ปี 2557 06 พ.ย. 57
พัฒนิเทศ ชั้นปีที่ 3 19-20 ก.ค. 57
โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา2557 13-20 ก.ย. 57
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 16 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 24 ก.ค. 57
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ความสมดุลแห่งชีวิต 07 ก.ย. 57
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม 12 ก.ย. 57
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 11 ก.ย. 57
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 22 ก.ค. - 10 ส.ค. 57
อบรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 1 18-21 ส.ค. 57
บายศรีสู่ขวัญ 15 มิ.ย. 56
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บุคลิกภาพกับการทำงาน 11 ก.พ. 57
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์งาน 11 ก.พ. 57
เวทีนำเสนอผลงานและโครงการคุณภาพ FMS The Best Project 2013 21 ม.ค. 57
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม(งาน พลังกลุ่มและความสุข) 08-09 ก.พ. 57
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม กลุ่มที่ 2 25-26 ม.ค. 57
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม กลุ่มที่ 1 18-19 ม.ค. 57
กิจกรรมครบรอบวันสถาปนาคณะ (กิจกรรมพัฒนาคณะ) 16 ก.ค. 56
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต 30 ส.ค. 56
ถวายพวงมาลา วันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 24 ก.ย. 56
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบท ครั้งที่ 17 (2556) 13-16 ต.ค. 56
อบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยภายในหอพัก 25 ส.ค. 56
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ความสมดุลแห่งชีวิต 08 ก.ย. 56
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 : กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 08 ก.ย. 56
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 11-26 ก.ค. 56
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 : ด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 27 ส.ค. 56
อบรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 1 17 มิ.ย. - 18 ก.ค. 56
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 56
พัฒนนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 18-19 พ.ค. 56
สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 26 ก.พ. 56
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2555 11-20 มี.ค. 56
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม(งาน พลังกลุ่มและความสุข) 04-05 มี.ค. 56
บุคลิกภาพกับการได้งานทำ 01 ก.พ. 56
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 01 ก.พ. 56
เตรียมตัวฝึกงานและทำงาน..เพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิต..ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 06 ก.พ. 56
เวทีนำเสนอผลงานและโครงการคุณภาพ FMS The Best Project 2012 29 ม.ค. 56
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 11 ก.ค. 55
กีฬา TEAM 30 พ.ค. 55
อบรมเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 01 พ.ย. - 28 ธ.ค. 55
วันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 14 มิ.ย. 55
ประกวดดาวเดือนคณะเศรษฐศาสตร์ 08 ส.ค. 55
เสวนาทางวิชาการ คุยไปคิดไป จุดไฟปัญญา ครั้งที่ 19 หัวข้อ เรื่องเล่าชาวหนี้ 13 ก.ค. 55
จุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 05 ธ.ค. 55
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 19-30 พ.ย. 55
เตรียมบัณฑิตไทยสู่ AEC 24 พ.ย. 55
พัฒนนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 17-18 ก.ย. 55
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 15 พ.ย. 55
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 22 ก.ย. 55
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต 14 ก.ย. 55
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 : การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 08 ก.ย. 55
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 : กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม 06 ก.ย. 55
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 : ความสมดุลแห่งชีวิต 07 ก.ย. 55
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9 สำหรับนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 06 พ.ย. - 03 ธ.ค. 54
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง 2555 25 พ.ค. 55
บายศรีสู่ขวัญ 2555 16 มิ.ย. 55
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน 08-29 ส.ค. 55
ราตรีสีเหลืองทองปีการศึกษา 2554 19 มิ.ย. 54
สานสัมพันธ์น้องพี่ (ช่วงเช้า) ปีการศึกษา 2554 18 มิ.ย. 54
ประชุมผู้ปกครอง ปี 2554 29 พ.ค. 54
อบรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 1 18-21 มิ.ย. 55
วันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2555 15-16 ก.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษา หอพักนักศึกษาพยาบาล 14 ก.ค. 55
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 27-29 พ.ค. 55
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 27 พ.ค. 55
โครงการบรรยายพิเศษ "วิศวดงยาง+งานวิศวกรรมในประเทศ" 16 มิ.ย. 55
กิจกรรมสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 28-30 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 27 พ.ค. 55
ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม 04-05 มี.ค. 55
บุคลิกภาพกับความสำเร็จในการทำงาน 14 ก.พ. 55
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 14 ก.พ. 55
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม 28-29 ม.ค. 55
เวทีนำเสนอผลงานและโครงการดีเด่น MGT. THE BEST PROJECT 2011 01 ก.พ. 55
พี่ สอน น้อง ร้อง เต้น 27 ม.ค. 55
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 14-30 พ.ย. 54
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 26 ธ.ค. 54
พัฒนาบุคลาภาพนักศึกษา ร่นพิเศษ 23 ธ.ค. 54
การเตรียมตัวสู่การทำงาน 25 พ.ย. 54
๓๖ ปี ณ แดนงาม 05 พ.ย. 54
กิจกรรมถวายความดีแด่พ่อของแผ่นดินและจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2554 05 ธ.ค. 54
กิจกรรมทดสอบตามที่คณะกำหนด2 25-26 ก.พ. 54
วิ่งวันมหิดล 11 ก.ย. 54
วันมหิดล 24 ก.ย. 54
พัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต 29 ก.ค. 54
อก.วิชาการ54 16 ส.ค. 54
unseen 2011 16-17 ส.ค. 54
พิธีรับหมวก 25 ก.ย. 54
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2554 14-29 ก.ค. 54
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 12-30 ก.ย. 54
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่19 และมอ.วิชาการ 12-21 ส.ค. 54
อบรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 1 21-24 มิ.ย. 54
บายศรีสู่ขวัญ 18 มิ.ย. 54
big cleaning day 04 มิ.ย. 54
ปัจฉิมนิเทศและการประเมินผลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง 19 พ.ค. 54
พันธสัญญาเด็กยุคใหม่ใส่ใจรีไซเคิล 14 ม.ค. 54
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 16 ก.พ. 54
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม (งาน พลังกลุ่มและความสุข) 05-06 มี.ค. 54
ค่ายอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชนบทครั้งที่ 14 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 26-30 ต.ค. 53
อบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักสากล 11 ก.พ. 54
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 07 ก.พ. 54
Best practice : ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 03-04 ก.พ. 54
สร้างความเข้าใจด้านสหกิจศึกษาแก่ผู้เรียน 03-04 ก.พ. 54
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู้สังคมคนทำงาน 07 ก.พ. 54
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา "บัณฑิตคืนถิ่นเกษตรเพื่อแผ่นดินเกิด" 28 ม.ค. 54
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา "การสร้างบุคลิกภาพที่ดี" 27 ม.ค. 54
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา "การวางแผนชีวิต เวลา การจัดการ" 26 ม.ค. 54
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ "ทิศทางการเกษตรของโลกและไทยในปี 2554" 25 ม.ค. 54
พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์งาน 24 ม.ค. 54
กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย เภสัชกรรวมใจ ยาปลอดภัยในบ้าน 04 ธ.ค. 53
เทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงวาระครบ 82 พรรษา 13 พ.ย. - 04 ธ.ค. 52
เวทีนำเสนอผลงานและโครงการดีเด่น MGT. THE BEST PROJECT ๒๐๑๐ 11 ม.ค. 54
คัดเลือกอาจารย์ในฐานะที่เป็นที่รัก ชื่นชม และศรัทธาของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 15 ธ.ค. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดภาคใต้ ปี 2553 (1 วัน) 05 พ.ย. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดภาคใต้ ปี 2553 (2 วัน) 05-06 พ.ย. 53
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดภาคใต้ ปี 2553 (3 วัน) 05-07 พ.ย. 53
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2553 24-30 ต.ค. 53
วิ่งวันมหิดลในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2553 26 ก.ย. 53
ปลูกต้นไม้ในวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2553 24 ก.ย. 53
เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่งานสายอาชีพ 16 ก.ย. 53
พิธีรับหมวก 25 ก.ย. 53
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2553 10-24 ก.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าหอพัก 29 ส.ค. 53
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านการใช้ชีวิตอย่างมีสุข 03 ก.ย. 53
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านชีวิตกับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย 30 ส.ค. 53
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 31 ส.ค. 53
การศึกษากับมิติจิตใจ 11 ก.ค. 53
อบรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 1 23-28 มิ.ย. 53
ค่ายเขียนเฉลวด้วยหัวใจ สร้างน้องใหม่ด้วยปัญญา 28-30 พ.ค. 53
ค่ายเปิดกระป๋องน้องใหม่ ประจำปี 2553 28-29 พ.ค. 53
ต้อนรับน้องใหม่ภาคภูมิใจ วจก. 11 มิ.ย. 53
โครงการประชุมสัมมนาผลงานวิจัย ประเภทโครงงานนักศึกษา คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 12 ก.พ. - 12 มี.ค. 53
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน" (กิจกรรมการติดตามผลการรักษา) 06 ก.พ. 53
โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2552 09 ม.ค. 53
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย 16 ม.ค. - 28 ก.พ. 53
โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2552 26 ก.พ. 53
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม 03-05 มี.ค. 53
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 25 ก.พ. 53
โครงการสายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 01-12 ก.พ. 53
การสื่อสารอย่างสันติ (2) 16-17 ม.ค. 53
การสื่อสารอย่างสันติ 28-29 พ.ย. 52
เวทีนำเสนอผลงานและโครงการดีเด่น MGT. The Best Project 08 ม.ค. 53
เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ "แนะนำการสมัครงาน โดย บ.เบทาโกร จำกัด 12 พ.ย. 52
กิจกรรมวันมหิดล ประจำปี 2552 24 ก.ย. 52
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 02 ต.ค. 52
นิทรรศการชุมนุมใบยาง 25-26 มิ.ย. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551 18 ก.ย. 52
โครงการสายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 08-25 ก.ย. 52
วันมหิดล 24 ก.ย. 52
กิจกรรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1/2552 20-21 มิ.ย. 52
พัฒนนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2/2552 23-24 พ.ค. 52
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 : เสริมวัยใส ไล่ตามฝัน 13 ส.ค. 52
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านชีวิตกับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ 14 ส.ค. 52
พัฒนนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3/2552 18 ก.ค. 52
พัฒนาทักษะชีวิต 29 ส.ค. 52
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 : ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 11 ส.ค. 52
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 17 14-23 ส.ค. 52
พัฒนาศักยภาพผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปีการศึกษา 2551 02-04 มี.ค. 52
พัฒนาศักยภาพศิลลปะการสื่อสาร 07-08 มี.ค. 52
English Day2008 19 ม.ค. 52
สัมมนาสโมสรนักศึกษา 01-03 เม.ย. 52
มุมมองดี ๆ ของพี่ อก. 23 พ.ค. 52
สายสัมพันธ์ครูกับศิษย์การแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 05-13 ก.พ. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 6 17-18 ม.ค. 52
ประชุมสัมมนาผลงานวิจัย ประเภทโครงงานนักศึกษาคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2551 05 ก.พ. 52
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม(รอบ2) 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 52
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการศิลปะและวัฒนธรรม(รอบ1) 07 ก.พ. - 08 มี.ค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2551 16 ก.พ. 51
กีฬาำภายในคณะฯ ปีการศึกษา 2551 01-14 ธ.ค. 51
ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 9 23-26 ต.ค. 51
เวทีนำเสนอผลงานและโครงการดีเด่น "mgt.the best project" 13 ม.ค. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 25 ต.ค. 51
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ด้านการเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการทำงาน 23 ส.ค. 51
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ด้านการวางแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม 23 ส.ค. 51
อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 : ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 17 ส.ค. 51
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 24-27 พ.ค. 51
งานและการเตรียมตัวสำหรับว่าที่เภสัชกรใหม่ 15 มิ.ย. 51
จุดประกายเหลืองทอง ครั้งที่ 1 15 มิ.ย. 51
การเรียนรู้ด้วยจิตที่เป็นสุข 31 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศและพบปะผู้ปกครอง ปี 2551 23 พ.ค. 51
อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเรียนแนวใหม่โดยใช้ Mind Map" 07 มิ.ย. 51
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน" (Problem Based Learning) 05 มิ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประจำปี 2550 12 มิ.ย. 50
วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 05 ส.ค. 50
เตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 24-25 พ.ค. 50
ค่ายภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 03-05 มี.ค. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550 16 ก.พ. 51
อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร " Microsoft Excel 2003 " รุ่นที่ 2/2551 23-25 ม.ค. 51
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร " Microsoft PowerPoint 2003 " รุ่นที่ 2/2551 09-11 ม.ค. 51
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "Microsoft Powerpoint 2003 รุ่นที่ 1/51" 12-14 ธ.ค. 50
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Microsoft Office(Word,Powerpoint,Excel) 28 พ.ย. 50 - 25 ม.ค. 51
อบรมบุคลิกภาพกับการทำงาน 07 ก.พ. 51
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 23 ม.ค. 51
จัดกิจกรรมเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2550 24 พ.ย. 50
เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ 15-16 ต.ค. 50
โครงการกีฬาหอพักนักศึกษา
สานสัมพันธ์ HUSO (11เมษายน2558)กีฬาฮาเฮ 11 เม.ย. 58
โครงการกีฬาหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 21 ก.พ. 58
โครงการกีฬาสีหอพัก ปีการศึกษา 2556 26 ม.ค. 57
กีฬาหอพักนักศึกษา ' 52 29 พ.ย. 52
Sport Day ' 51 23 พ.ย. 51
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2551 30 มิ.ย. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2551 08 มิ.ย. 51
กีฬาหอพัก ' 50 13 พ.ย. 50
โครงการด้านต่อต้าน/รณรงค์และป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 30 มิ.ย. 58
กิจกรรมเดินขบวนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มะขามเตี้ย 16 ส.ค.57 16 ส.ค. 57
เดินรณรงค์และพิธีประกาศเจตนารมย์วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน2557) 26 มิ.ย. 57
กิจกรรม “สานเสวนาสวนสาธารณะสีขาว" 19 ธ.ค. 56
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายอุดมศึกษาปี2556 ด้านยาเสพติด(2) 31 ส.ค. - 01 ก.ย. 56
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเครือข่ายอุดมศึกษาปี2556 ด้านยาเสพติด(1) 31 ส.ค. - 01 ก.ย. 56
พลังวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 2555 06-07 พ.ค. 56
กีฬาต้านยาเสพติด ร่วมกับ อบต.มะขามเตี้ย 24 ส.ค. 56
ม.อ.ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ปีการศึกษา 2555 25 พ.ค. 55
พลังวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 2554 11 ธ.ค. 54 - 13 ม.ค. 55
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16 ธ.ค. 51
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขเอดส์ 16-17 ส.ค. 51
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง/คณะ
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 28 ก.ค. 59
โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ฯปี2557 05-07 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2557 08 ส.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 28 ก.ค. 58
โครงการเตรียมความพรัอม ปฐมนิเทศ ปี2557 (กิจกรรมรากเหง้าชาวใต้) 26-27 ก.ค. 57
โครงการเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ ปี 2557 07 ก.ค. 57
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมปฐมโอวาท) 02 มิ.ย. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 (กิจกรรมปฐมโอวาท) 21 พ.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 (ค่ายการเรียนเพื่อรู้ตนเอง ช่วงที่ 1) 23-28 พ.ค. 54
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552 19-25 พ.ค. 52
ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อการเรียนให้รู้ตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551 20-25 พ.ค. 51
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อการเรียนรู้ตนเองประจำปีการศึกษา 2550 29 พ.ค. - 01 ก.ค. 50
ปฐมนิเทศคณะ 19 มิ.ย. 50
บ.1.2 กิจกรรมส่วนกลาง(ปฐมฯ6,ไหว้ครู3,รับน้องฯ6,ประชุมเชียร์6,เปิดโลก6,ปัจฉิม12,คณะ3,สาขา3)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์) 24 มี.ค. 65
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 “Remember Me” 29 พ.ย. 62
โครงการเปิดโลกเปิดความคิด 28 ส.ค. 62
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 2) 22 เม.ย. 62
พิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 เชิดชูครู “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” 23 ส.ค. 61
รับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2558 18-29 ส.ค. 58
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 19 ส.ค. 58
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 04-14 ส.ค. 58
มหกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 20-30 เม.ย. 58
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 28 ส.ค. 57
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 08 ส.ค. 57
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 พิธีเปิด 02 ก.พ. 54
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ด้านกิจกรรมส่วนกลาง6) ปีการศึกษา 2553 12 ม.ค. - 12 ก.พ. 54
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : ตามรอยพระราชปณิธาน (10 คน 1 ต้นศรีตรัง) 28 พ.ค. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : ทำบุญตามประเพณีทางศาสนา 28 พ.ค. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : แนะนำคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และ Preview ภาพกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2551 27 พ.ค. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : เพลินเพลง PSU BLUE/ HM BLUE และ ม.อ.คอรัส 22 พ.ค. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อน้องใหม่ 21 พ.ค. 52
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 : ดนตรีเพื่อน้อง 20 พ.ค. 52
รวมช่อศรีตรัง ผูกพันเลือดสีบลู 2552 : รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 20 มิ.ย. 52
โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2551(เศรษฐกิจไทย) 21 ม.ค. 52
โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2551(การเขียนจดหมายสมัครงานและสัมภาษณ์งาน) 14 ม.ค. 52
โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2551(พัฒนาบุคลิกภาพ) 20-21 ธ.ค. 51
โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2551(คุณค่าแห่งบัณฑิตสงขลานครินทร์) 17 ธ.ค. 51 - 17 ก.พ. 52
โครงการตามรอยพระราชปณิธาน 24-25 พ.ค. 51
โครงการปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2550 09 ก.พ. 51
บ1.4.กิจกรรมอื่น ๆ (นโยบายม.3,รับ-ส่งเสด็จ2,เลือกตั้ง1,พัฒนาชุมชน3,อื่นๆ )
โครงการเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 2557 23 มี.ค. 58
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553 : ส่วนกิจกรรมบังคับอื่น ๆ 02 ธ.ค. 53
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553 : ด้านพหุวัฒนธรรม 02 ธ.ค. 53
บ 1.1 ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
โครงการฝึกอาชีพกับวิถีชุมชน ครั้งที่ 3 29 มี.ค. 60
รวมช่อศรีตรัง ผูกพันเลือดสีบลู 2552 : สานสัมพันธ์ วันรับช่อศรีตรัง และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 13 มิ.ย. 52
โครงการค่ายสร้าง ตอน "ช่อม่วงลุยคอน" 17-29 ต.ค. 52
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "ปี 2008 ฉันต้องดูดี" โดยคุณม้า อรนภา กฤษฎี 30 ม.ค. 51
บ 1.4 กิจกรรมด้าน พหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ธ สถิตในดวงใจชาว ม.อ.ตรัง 01 ธ.ค. 59
มหกรรมมโนราเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 25 ส.ค. 59
บ 1.3 กิจกรรมด้าน ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 04 ธ.ค. 61
โครงการวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2558 (ภาพถ่ายความดี) 24 ก.ย. 58
วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 57
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 24 ก.ย. 56
โครงการมหาชนชาวสงขลานครินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณา เทิดทูนพระราชินี 07 ส.ค. 56
กิจกรรมวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : พิธีวางพวงมาลาบริเวณลานพระราชบิดา 24 ก.ย. 55
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(ด้านความเป็นลูกพระบิดา) ปีการศึกษา 2553 12 ม.ค. - 12 ก.พ. 54
โครงการโขนสหวิทยาเขต กลุ่มผู้มาช่วยงานทั่วไป(ด้านการบำเพ็ญประโยชน์) 12-16 ม.ค. 54
โครงการโขนสหวิทยาเขต ชุดพรหมมาสตร์ (ด้านความภาคภูมิใจ) 12-16 ม.ค. 54
โครงการโขน สหวิทยาเขต ส่วนผู้จัด 07-16 ม.ค. 54
โครงการฝึกซ้อม มหานครคอมโบ ส่วนการแข่งขัน 08-12 ต.ค. 53
บ 1.5 กิจกรรมด้าน เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ นันทนาการ
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ : เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2562 24 ก.ย. 62
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ : เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 24 ก.ย. 61
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ : เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2560 21 ก.ย. 60
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ : เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2559 21 ก.ย. 59
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558 ศรีตรังเกมส์ 06-08 พ.ย. 58
บริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2558 24 ก.ย. 58
อบรมให้ความร้ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก 09 ก.พ. 58
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน (10,000 ก้าว รวมใจเทิดไท้ราชัน) 02 ธ.ค. 57
บริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 57
บริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 56
บริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 55
บริจาคโลหิต "สานใจล้านดวง ทดแทนคุณแผ่นดิน " 27 มิ.ย. 55
บริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 23 ก.ย. 54
กิจกรรมการแสดงและการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ ในงาน กีฬา 7 สถาบัน 01-06 ก.พ. 54
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 02 ก.พ. 54
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553 : ด้านนันทนาการ/สุขภาพ (เตรียมการคอรัส-จุดโคมลอย) 02 ธ.ค. 53
สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 16 พ.ย. 53
วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2553 : บริจาคโลหิต 24 ก.ย. 53
โครงการกีฬาอุดมศึกษาจังหวัดตรัง 15 ก.ย. 50
กิจกรรมตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำหรับ 2/2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ : CoC Internship Orientation for 2/2022 internship 06 ธ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำหรับ 2/2565 คณะการบริการและการท่องเที่ยว : FHT Internship Orientation for 2/2022 internship 16 พ.ย. 65
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 1/2564 (Internship Orientation for 1/2021AY) รอบ CoC and FTE 17 พ.ย. 64
นักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง: กิจกรรมไหว้ครูและถวายตัวเป็นลูกพระราชบิดา ปีการศึกษา 2563 20 ส.ค. 63
Translate "FHT Inter Oriecntation" file to Chinese Version 15-21 ก.ค. 63
Translation: Summary details of Activity Credit Annoucement from English version to Chinese version 21-23 มิ.ย. 63
นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรม โครงไม่ครบตามหลักสูตร (Awaken Your Creative Power course: Chula MOOC) 12 มิ.ย. 63
นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรม โครงไม่ครบตามหลักสูตร (Food-Water-Energy course: Chula MOOC) 10 มิ.ย. 63
วิ่งไปทู้ รับขวัญรวมใจ สายใยลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2562 (PSU Run Together 2019) 25 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานราตรีสีบลู 2562 (กิจกรรมชดเชยด้านบังคับเลือก3ชม.) 09 พ.ย. 62
นักศึกษาช่วยงานจัดบอร์ดวันมหิดล ปี 2562 23 ก.ย. 62
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมวิ่งไปทู้ 2562 25 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครอง ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2562 03 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมเร่งด่วน 26 ก.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมเร่งด่วน (คำร้องกิจกรรมไม่ครบตามหลักสูตร) กิจกรรมถนนเด็กเดิน 24 ก.พ. 62
วิ่งกระตุกหัวใจ "Virtual Run 10,000,000 km by The Thai Red Cross Society" 09 มี.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานเอกสารเร่งด่วนด้านกิจกรรม (นักศึกษาใกล้จบ กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 08 ม.ค. 62
เพาะชำกล้าศรีตรัง รุ่นที่ 7 : วิ่งไปทู้และเฟรชชี่วัยใส เนาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ผู้จัด) 09 ก.ย. 61
นักศึกษาช่วยงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2561 (นักศึกษากำลัจบการศึกษา ขาดชั่วโมงกิจกรรม) 03 พ.ย. 61
นักศึกษาช่วยงานเอกสารเร่งด่วนด้านกิจกรรม (นักศึกษาใกล้จบ กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 03 พ.ค. 61
PSU Movie Day "The Jungle Book" Student Volunteer 24 พ.ค. 60
Songkran Festival PSU Phuket 2018 10 เม.ย. 61
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2560 ช่วงบ่ายวันที่ 17 พ.ย.60: งานประชาสัมพันธ์ (Volunteer Students for PSU Open House 2017: Public Relation section) 17 ธ.ค. 60
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2560 ช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ย.60: งานประชาสัมพันธ์ (Volunteer Students for PSU Open House 2017: Public Relation section) 17 พ.ย. 60
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2560 ช่วงบ่ายวันที่ 16 พ.ย.60: งานประชาสัมพันธ์ (Volunteer Students for PSU Open House 2017: Public Relation section) 16 พ.ย. 60
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2560 ช่วงเช้าวันที่ 16 พ.ย.60: งานประชาสัมพันธ์ (Volunteer Students for PSU Open House 2017: Public Relation section) 16 พ.ย. 60
PSU Movie Day (A Street Cat Named Bob): Student Volunteers 30 ส.ค. 60
PSU Movie Day (Kong: Skull Island 2017) -- Student Volunteer as staff 28 มิ.ย. 60
PSU Movie Day (26 April 2017) Now You See Me - Student Volunteer as staff 26 เม.ย. 60
นักศุึกษาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ของคณะการบริการและการท่องเที่ยว)2560 10 ส.ค. 60
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 18 พ.ค. 59
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 16 ธ.ค. 58
ช่วยงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 08 ส.ค. 58
IAC Asking for Translation 03 ก.ค. 58
IAC Asking for help working in the office 03 ก.ค. 58
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : พัฒนาชุมชม 1 25-27 พ.ค. 58
โครงการ ภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน ครั้งที่ 2 16 มี.ค. 58
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 10 ม.ค. 58
การแสดงงานวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ 05 ธ.ค. 57
เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 06 ต.ค. 57
กิจกรรมพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 16 พ.ย. 57
จัดเตรียมสถานที่งานราตรีสีบลู 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์ 19 ก.ย. 57
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเข้าฟังบรรยายสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (ภูเก็ต) 16 พ.ค. 57
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจิตอาสาช่วยงาน 01-13 พ.ค. 57
กิจกรรมเสริมหลักสูตรซ่อมแซมบำรุงสนามกีฬา 24 ม.ค. 57
IAC Project Excursion (Phang-nga Field Trip) 22 ม.ค. 57
student Volunteer for Thai - MAS Sport Competition (Opening Ceremony) 18 ก.ย. 56
อาสาสมัครช่วยงานรับนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ (รับตรง) 05 มี.ค. 57
อาสาสมัครช่วยงานกิจกรรมแข่งขันวิ่งกะทู้มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 08 ธ.ค. 56
เข้าร่วมพิธีเปิด มอ. วิชาการ (มอ. ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2556 14 พ.ย. 56
เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดภูเก็ต เทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษาเอาชนะยาเสพติด 30 ส.ค. 56
International Days 24 เม.ย. 56
IAC Students Working at the office 23 ม.ค. 56
วางพวงมาลาวันมหิดล 24 ก.ย. 55
วางพวงมาลาวันมหิดล 24 ก.ย. 55
จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 11 ม.ค. 56
นักศึกษาช่วยงานด้านเอกสารการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ม.อ.คัพ ครั้งที่1 14-16 ธ.ค. 55
IAC presents an afternoon at the movies 31 ต.ค. 55
วันแม่แห่งชาติ 2555 12 ส.ค. 55
ช่วยงานกีฬาสานสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 11 บังคับเลือก 12 ส.ค. 55
พิธีอัญเชิญพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (บังคับเลือก) 24 เม.ย. 55
ขบวนแห่พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรรมราชชนก (บังคับเลือก) 23 เม.ย. 55
ช่วยงานพัฒนาหอพัก 08 มี.ค. 55
Intercultural Camp 2011 (27&28 August 2011) 27-28 ส.ค. 54
Thai & International student collaboration regarding flood victims 28/10/2011 28 ต.ค. 54
My Experiences at PSU Phuket Campus (Requirement) 01 ก.พ. - 15 เม.ย. 54
International Food Fair 2011 (บังคับเลือก) 02 ก.พ. 54
กิจกรรมเชียร์กีฬาบาสเก็ตบอล สนามกีฬาสะพานหิน (ด้านบังคับเลือก) 30 ม.ค. 54
ติดตั้งไวนิลรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบ 28 ม.ค. 54
International Students Meeting: Jan 26, 2011 26 ม.ค. 54
กิจกรรมวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ (ยอวาที) (บังคับเลือก) 12 ม.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานอ.นวลนุช กิจกรรมม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่3 พ.ศ.2553 17-19 พ.ย. 53
ตักบาตรในวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ (ด้านบังคับเลือก) 12 ม.ค. 54
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรม กลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา 01-31 ธ.ค. 53
วันมหิดล 2553 24 ก.ย. 53
ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง 29 ต.ค. 52
ถวายพานพุ่มและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ เทศบาลเมืองกะทู้ 11 ส.ค. 52
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล 2552 24 ก.ย. 52
ถวายดอกไม้จันทร์ พิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพี่นาง 17 พ.ย. 51
ช่วยงานสำนักวิจัย ม.อ. 19 พ.ย. 51
จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116วันสร้างสามัคคี 10 พ.ย. 51
นักศึกษาช่วยงานราตรีสีบลูประจำปี 2551 13 ธ.ค. 51
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา 08-11 ก.ค. 51
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา 06-07 ก.ค. 51
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 07-11 ก.ค. 51
ช่วยงานคณะวิเทศศึกษา ในการขนย้ายครุภัณฑ์ 14 ส.ค. 51
TO BE NUMBER ONE 28 ก.ค. 51
กิจกรรมตามการร้องขอของมหาวิทยาลัย(ช่วยงานมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติงานด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) 03 ก.ค. 51
กิจกรรมประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย
PSU PIC 2018 Open Ceremony 12 มี.ค. 61
The 2nd PSU Phuket Internationnal Conference 2013 (Welcome Reception Party) 14-16 พ.ย. 56
The 2nd PSU Phuket Internationnal Conference 2013 (Opening Ceremony) 14-16 พ.ย. 56
พิธีเปิด ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 17 พ.ย. 53
The 3rd Annual Research Conference, PSU Phuket : Flag March 17 พ.ย. 53
ม.อ.ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2 (พิธีเปิด) 18 พ.ย. 52
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
อบรมจริยธรรม 18 ม.ค. 55
Intercultural Camp 2011 (27&28 August 2011) 27-28 ส.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 "Intercultural Camp" (27-28 Aug 11) 27-28 ส.ค. 54
ผู้เข้าร่วมชมการแสดงงานเปิดฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2553 (ด้านบังคับเลือก) 15 ธ.ค. 53
ธรรมะเดลิเวอร์รี่ สู่ ม.อ.ภูเก็ต โดยพระมหาสมปอง 18 ก.ค. 52
ผูกเข็ม ติดเน็กไท เทิดไท้พระบิดา 04 มิ.ย. 52
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ 2553 15 ม.ค. 53
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Sea Turtle Conservation at Tab La Mu Naval Base 18 พ.ย. 54
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญฯ 2552 06 มิ.ย. 52
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ช่วยงานราตรีสีบลู 2562 (ชดเชยบังคับเลือก6ชม.) 09 พ.ย. 62
ฝ่ายรักษาปลอดภัยเส้นทางวิ่ง งานวิงการกุศลก้าวคนละก้าว(1) 26-27 ต.ค. 62
นักศึกษาช่วยงาน AIMs Expo: Student Volunteer Guide 28 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562 03 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานไหว้ครูและถวายตัวเป็นลูกพระบิดา ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาขาดชั่วโมง) 15 ก.ย. 59
นักศึกษาช่วยงานสัมมนาอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ครั้งที่ 14/2559 24 เม.ย. 59
IAC Cleaning Day 01-02 ก.ค. 58
IAC Keeping Garbage Day 29-30 มิ.ย. 58
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จิตอาสาชาวศรีตรัง รุ่นที่ 1 07 ก.พ. 58
Making merit to the University 03 มิ.ย. 57
ช่วยงานกิจกรรมมหาวิทยาลัย 31 พ.ค. 56
IAC Requestd to Compete the Survey Day 2 28 มี.ค. 56
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 13-18/3/56) 13-18 มี.ค. 56
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 4-10/3/56) 04-10 มี.ค. 56
ส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เกาะโหลน(28/8/55 เช้า) 26-28 ส.ค. 55
บำเพ็ญประโยชน์ช่วยงานหอพัก 28 พ.ค. 55
Thai & International student collaboration regarding flood victims 26/10/2011 26 ต.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (1-3 Sep 11) 01 ก.ย. - 03 ต.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (29-31 Aug 11) 29 ส.ค. - 31 ต.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (25-26 Aug 11) 25-26 ส.ค. 54
Student Volunteer For Reitaku Group 2 (21 Aug 11) 21 ส.ค. 54
Student Volunteer for Finnish Group (27/9/2011) 27 ก.ย. 54
นักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานกองกิจการนักศึกษา 02 พ.ค. 54
โครงการ Save Phuket Save our Planet (ด้านบังคับเลือก) 12 ก.พ. 54
กิจกรรม Road show ของมหาวิทยาลัย ในงาน Street show (บังคับเลือก) 16-18 ธ.ค. 53
Preparation of International Food Fair 01-02 ก.พ. 54
2011 National Children′s day : IAC and CIP booths (Requirement) 08 ม.ค. 54
กิจกรรม "เหนือเกล้าหนึ่งในดวงใจ" สะพานหิน (บังคับเลือก 6 ชม.) 25 ธ.ค. 53
กิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี (1) 06 พ.ย. 53
สร้างฝายในหลวง(บังคับเลือก-รอบบ่าย) 17 พ.ย. 53
01.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 30 ก.ค. 62
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 13 ส.ค. 57
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 07 ส.ค. 60
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 08 ส.ค. 59
มหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 01 มิ.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 24 พ.ค. 53
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย การบริหารเวลา การเรียน ความรัก) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย รู้ตัวรู้คิดไม่ผิดวินัย) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย นันทนาการ) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย ชีวิตพอเพียง Need and Want) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย เกมคำนวณเกรด การเรียนอย่างชาญฉลาด) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย บุคลิกภาพที่เหมาะสม นักศึกษา ม.อ.ตรัง) 30 พ.ค. 51
โครงการมหกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 51 (โครงการย่อย Green Campus) 30 พ.ค. 51
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2550 02-03 มิ.ย. 50
05.พิธีไหว้ครูหรืออบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์
พิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” 29 ส.ค. 62
โครงการไหว้ครู ศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 06 ก.ย. 61
โครงการไหว้ครู ศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2558 17 ก.ย. 58
โครงการไหว้ครู ศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559 15 ก.ย. 59
โครงการไหว้ครู ศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2557 18 ก.ย. 57
พิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เชิดชูครู “น้อมกราบก้มพนมกร บูชาครู” 17 ส.ค. 60
โครงการไหว้ครูนาฎศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2556 04 ก.ค. 56
โครงการไหว้ครู ศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2556 11 ก.ค. 56
โครงการไหว้ครู ศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2555 27 ก.ค. 55
โครงการพิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เชิดชูครู “ผู้ให้” ไม่มีวันเกษียณ 25 ส.ค. 59
โครงการเกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2558 27 ส.ค. 58
โครงการน้อมจิตรำลึก ระลึกถึงครู (ไหว้ครู) ปีการศึกษา 2557 28 ส.ค. 57
โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 20 มิ.ย. 56
โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 21-21 มิ.ย. 55
โครงการพิธีรำลึกพระคุณครู(ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2554 16 มิ.ย. 54
พิธีไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2552 11 มิ.ย. 52
โครงการวันไหว้ครูสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2553 17 มิ.ย. 53
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 19 มิ.ย. 51
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 21 มิ.ย. 50
03.กิจกรรมรับน้องใหม่
โครงการรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2550 04-17 มิ.ย. 50
02.กิจกรรมประชุมเชียร์(สอนน้องร้องเพลง)
กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ประจำปีการศึกษา 2557 13-24 ส.ค. 57
กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2554 11 พ.ค. - 18 มิ.ย. 54
06.กิจกรรม ม.อ.วิชาการ
การท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนและนิศทรรศการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 26 ม.ค. 60
เทคโนโลยีอัจฉริยะกับ Microsoft Kinect Sensor 27 ม.ค. 60
เทคโนโลยีอัจฉริยะกับ Microsoft Kinect Sensor 26 ม.ค. 60
โครงการประกวดแผนการตลาด "UNIQLO IMC PLAN CONTEST 2015 หัวข้อ โดนใจวัย U กับ Uniqlo" 14-30 ก.ย. 58
ม.อ.วิชาการ2557 :โครงการงานเข้างานวัด...ครั้งที่ 6 20-21 พ.ย. 57
โครงการแสดงดนตรีละครเวทึเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ในงาน ม.อ.วิชาการ 20 พ.ย. 57
โครงการคณิตคิดเร็ว งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 24 พ.ย. 55
งาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2554 (การแสดง) 11 ม.ค. 55
งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 23-24 พ.ย. 55
โครงการแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 4 งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 23 พ.ย. 55
โครงการส่งเสริมมาตรฐานการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 23 พ.ย. 55
ม.อ.วิชาการ 2554 : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 11-12 ม.ค. 55
ม.อ.วิชาการ 2554 : โครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ(English Quiz) 12 ม.ค. 55
ม.อ.วิชาการ 2554 : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10-12 ม.ค. 55
ม.อ.วิชาการ 2554 : โครงการงานเข้างานวัด...ครั้งที่3 11-12 ม.ค. 55
ม.อ.วิชาการ 2554 : โครงการ Play2Learn : มหัศจรรย์ศิลปะปั้นดินขนมปัง 11-12 ม.ค. 55
โครงการ ม.อ.วิชาการ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 1 11-12 ม.ค. 55
งาน ม.อ.วิชาการ 2553 : โครงการงานเข้า OTOP...งานวัด 24-25 พ.ย. 53
โต้วาทีเวทีมัธยมศึกษา ม.อ.วิชาการ 23-25 พ.ย. 53
งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2553 24-25 พ.ย. 53
โครงการฝึกซ้อมการแสดงมโนราห์ 05-07 ก.ค. 53
ม.อ.วิชาการ 2552 : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอบบัญชี 23-25 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : รู้บัญชีไม่มีจน 24-25 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : ประกวดวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : แข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 25 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : แข่งขันคณิตคิดเร็ว 24 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 52 : ฝ่ายสังเกตการณ์และประเมินผล 24-25 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 52 : นิทรรศการและรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา 24-25 พ.ย. 52
งาน ม.อ.วิชาการ 52 : จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์การเีรียนรู้ด้วยตนเอง(SALC) 17-21 พ.ย. 52
งาน ม.อ.วิชาการ 2552 : นำเสนอโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และสาระน่ารู้ ทางการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 23-24 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : ชมรมอนุรักษ์ 24-25 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : ชมรมนาฎศิลป์ และกิจกรรมโต้วาที 24-25 พ.ย. 52
กิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2552 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ 24 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : วิจัยด้านภาษาอังกฤษ 24-25 พ.ย. 52
ม.อ.วิชาการ 2552 : เผยแพร่วัฒนธรรมจีน 24-25 พ.ย. 52
อบรมรายวิชาเศรษฐศาสตร์ งาน ม.อ.วิชาการ2551(02) 11-12 พ.ย. 51
โครงการ ม.อ.วิชาการ 2550 21-22 พ.ย. 50
08.เลือกตั้งองค์การนักศึกษา/ สภานักศึกษา
เลือกตั้งสภานักศึกษาฯ และองค์การบริหารฯ ปีการศึกษา 2562 (ชม.บังคบ) 27 ก.พ. 62
ลงประชามติร่างธรรมนูญ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาฯ พุทธศักราช 2561 (บังคับ) 15 ม.ค. 61
โครงการเลือกตั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (วันเลือกตั้ง) 24 ม.ค. 56
โครงการเลือกตั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (วันปราศรัย) 21 ม.ค. 56
โครงการเลือกตั้งสภานักศึกษาและองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 01 ก.พ. 55
เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปี 2554 19 ม.ค. 54
เลือกตั้งสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 18 ม.ค. 53
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ประจำปีการศึกษา 2553 26 ม.ค. 53
โครงการเลือกตั้ง สภาฯ, องค์การ ประจำปี 2551 30 ม.ค. 51
04.เปิด-ปิด โลกกิจกรรม
โครงการปิดโลกกิจรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์) 26 พ.ค. 63
โครงการเปิดโลกเปิดความคิด 28 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานบริการวิชาการโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต 21 พ.ค. 62
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 22 เม.ย. 62
โครงการเปิดโลกกิจกรรม "เปิดโลกเปิดความคิด" 25 ส.ค. 61
โครงการปิดโลกกิจกรรม ตอน ทยานฟ้า สู่ดาวดวงใหม่ 20 เม.ย. 61
ปิดโลกกิจกรรม 2559 27 เม.ย. 60
โครงการ PSU TRANG WALKING STREET (เปิดโลกกิจกรรม) 22 ส.ค. 59
โครงการปิดโลกกิจกรรม 2558 “เพราะกิจกรรม คือ ส่วนหนึ่งของประสบการณ์” 21 เม.ย. 59
ปิดโลกกิจกรรม ปี 2557 25 เม.ย. 58
เปิดโลกกิจกรรม เปิดโลกทัศน์สู่อาเซียน ปรำจำปีการศึกษา 2557 01 ก.ย. 57
โครงการปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 12 ก.พ. 57
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 25 มิ.ย. 56
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2555 31 ม.ค. 56
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2555 28 มิ.ย. 55
โครงการปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2554 04 ก.พ. 55
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 30 มิ.ย. 54
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 13 ก.พ. 54
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2552 18 ก.พ. 53
งานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2552 06 มิ.ย. 52
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2551 03 ก.ค. 51
โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2550 02 ก.พ. 51
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2550 27 มิ.ย. 50
09.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 08 เม.ย. 64
มหกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 27 ม.ค. - 07 ก.พ. 57
โครงการมหกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 15 ม.ค. - 01 ก.พ. 56
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษารวม 02 ก.พ. 54
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2552 : Workshop ด้านบุคลิกภาพ บุคลิกที่เหมาะสมและการแต่งหน้าในชีวิตประจำวัน 16 ม.ค. 53
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส่วนกลาง
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่12 ปีการศึกษา 2559 19 เม.ย. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 27 พ.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2558 18 เม.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 20 ต.ค. 53
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส่วนคณะ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 49 15 มี.ค. 64
ปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 14 พ.ย. 63
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 28 พ.ค. 63
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2562 11 พ.ค. 63
ปัจฉิมนิเทศ ลาครู 62 04 ธ.ค. - 04 ก.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 06 มี.ค. 63
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 18 เม.ย. 62
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 16 พ.ค. 62
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีีการศึกษา 2561 24 เม.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 11 พ.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 14 10 เม.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PSU Engineering Bye - Nior 2018) 09 พ.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 11 เม.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 19 เม.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 47 23 เม.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศ ลาครู 61 05 มี.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 20 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 13 30 เม.ย. 61
เสริมทักษะอาชีพ:Get ready to work 14 ธ.ค. 61
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 16 พ.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 27 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 46 27 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 21 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 23 เม.ย. 61
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 56 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 29 พ.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 21 เม.ย. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศ 02 พ.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 18-19 มิ.ย. 60
ปัจฉิมนิเทศ ลาครู 59 19 พ.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 26 มี.ค. 60
ประสบการณ์กับความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรม 27-28 เม.ย. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 25 เม.ย. 60
ปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 01 พ.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 21 เม.ย. 60
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 11 ส.ค. 59
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 12 พ.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 11 08 เม.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2558 13 พ.ค. 59
โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 22 เม.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2558 02 เม.ย. 59
ปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558 18 เม.ย. 59
ปัจฉิมนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 19 เม.ย. 59
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 06 ส.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 10 18 เม.ย. 58
ปัจฉิมนิเทศ ลาครู ปีการศึกษา 2557 30 เม.ย. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 7 26 เม.ย. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 01 พ.ค. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีการศึกษา2557 03 เม.ย. 58
งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 30 เม.ย. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 54 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 21 ม.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 22 เม.ย. 58
โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 03 เม.ย. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประปีการศึกษา 2557 04 เม.ย. 58
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2556 08 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของหลักสูตรฯ รุ่นที่ 9 14 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 21 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 (ผูกข้อมืออวยพรศิษย์-นิติศาสตร์สู่อันดามัน) 12-14 มี.ค. 57
ประสบการณ์กับความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรม 08-09 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 13 ก.พ. 57
ปิดผนึกฝากระป๋องประทับตรา อก. 34 และ Thank Samo 56 08 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 12 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 21 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556 16 ก.พ. 57
เตรียมความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ปัจฉิมนิเทศ) 05 ก.พ. 57
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 01 ก.พ. 57
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03-04 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2555 15 ก.พ. 56
ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาล 01 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2555 06-07 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 8 (จริยธรรมนักกฎหมาย-ผูกข้อมืออวยพรศิษย์) 02-03 มี.ค. 56
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี4สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2555 15 ก.พ. 56
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและปัจฉิมนิเทศ(1)ปี2555 02-03 ก.พ. 56
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2555 01 ก.พ. 56
ประสบการณ์กับความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรม 02-03 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 41 15 ก.พ. 56
ปัจฉิมนิเทศ ศิษย์ลาครู NR33 12 ก.พ. 56
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 08 ก.พ. 56
ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 04 ก.พ. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 01 ก.พ. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2555 (ภาคเช้า) 26 ม.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี 02 ก.พ. 56
ทัศนศึกษาดูงาน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 23-24 พ.ย. 52
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 7 (จริยธรรมนักกฎหมาย-ผูกข้อมืออวยพรศิษย์) 03-04 มี.ค. 55
เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 11-12 มี.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาพยาบาล 08 มี.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 23 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 19-20 ม.ค. 55
ปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 27 ม.ค. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ 11 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 14 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2554 14-15 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 40 08 ก.พ. 55
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 31 ม.ค. 55
ร้านวาริช Sea Food(งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19) 12-21 ส.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "งาน พลังกลุ่มและความสุข 2" 10-11 มี.ค. 54
เสริมศักยภาพบัณฑิตก่อนพิชิตงาน 05 ม.ค. - 12 ก.พ. 54
ประสบการณ์กับความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรม 07-08 มี.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 08 มี.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษารุ่นพิเศษ 07 มี.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553 05 มี.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาเอกเคมีชั้นปีที่ 4 29 ม.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเลี้ยงอำลา ประจำปีการศึกษา 2553 16 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 19 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 28-30 ม.ค. 54
บรรยายพิเศษโดย ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล สำหรับนักศึกษากฎหมาย 18 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 6 (การเตรียมตัวศึกษาต่อ - การศึกษาในระดับเนติบัณฑิต) 09 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 04 ก.พ. 54
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี4 11 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 23 ม.ค. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 07 ก.พ. 54
อบรมเชิงปฏิบัติการ "คำตอบที่ปราศจากคำถาม" 06 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 05-06 ก.พ. 54
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ 04 ก.พ. 54
11. การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
โครงการมาตรฐานความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 08 ก.พ. 54
กิจกรรมตามการร้องขอของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
Online Course "Writing 101 for Hospitality Business" by Institute of Hospitality 17 ก.ค. 64
Online Course "Hotel Finance for Managers" by Institute of Hospitality 17 ก.ค. 64
Online Course "Advanced Hotel Revenue Management" by Institute of Hospitality 26 พ.ค. 64
กีฬาเพื่อสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา (ทดแทนกีฬาสีบลู) 2563(Sport for Health and Relations (Sri Blue Game substation) 08-19 มี.ค. 64
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน 2562-ชดเชยบังคับเลือก(Student Volunteer For Minimarathon Child Watch Phuket) 17 พ.ย. 62
Student Volunteer for PSU Phuket International Conference 2018 (PSU PIC 2018) 10 มี.ค. 61
นักศึกษาช่วยงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (บังคับ) 31 ต.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานทีมก้าวอาสา งานวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวภาคใต้ (เทียบโอนบังคับ6ชม.) 27 ต.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานการจัดการแข่งขันกีฬา PSU League 2019 (Student Volunteer on 23 August 2019) 23-24 ส.ค. 62
PSU Campus Tour: Orientation Programme FHT-ISPP 08 ส.ค. 60
Summer School 2017 19-25 ก.ค. 60
ช่วยงานกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 16 26-28 ม.ค. 59
กะทู้มินิมาราธอน ครั้งที่ 19 13 ธ.ค. 58
พิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช 16 ธ.ค. 58
IAC Sharing Ideas & Experiences 04-06 ก.ค. 58
ช่วยงานรับนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions 15 มิ.ย. 58
ช่วยงานสอบคัดเลือกนักเรียน โดยวิธีรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2558 18 ก.พ. 58
กิจกรรมพิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 (่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) 16 พ.ย. 57
กิจกรรมราตรีสีบลู 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์ 20 ก.ย. 57
IAC Sharing ideas & experiences II 03 มิ.ย. 57
กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 15 พ.ย. 56
อาสาสมัครช่วยงานการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2013 18 ก.ย. - 22 ต.ค. 56
อาสาสมัครช่วยงานการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 ค.ศ. 2013 18 ก.ย. 56
นักศึกษาช่วยงานจัดทำฐานข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดตลาดนัดวันพุธบ่าย 07-09 ก.ย. 56
ช่วยงานโครงการพัฒนานักศึกษายุวทูตนานาชาติ ม.อ. ภูเก็ต 01 ก.ค. 56
internationnal Ambassador for PSU Pkuket 21 มิ.ย. 56
IAC Translation Form Day 3 26 พ.ค. 56
IAC Translation Form Day 2 25 พ.ค. 56
IAC Translation Form Day 1 24 พ.ค. 56
IAC Requestd to Compete the Survey Day 1 27 มี.ค. 56
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน 05 ธ.ค. 54
IAC & Student Volunteer for Opening Ceremony Preparation 09 ม.ค. 56
กิจกรรมเสริมหลักสูตรบำเพ็ญประโยขน์ตึกคณะการบริการและการท่องเที่ยว 03-04 ธ.ค. 55
จิตอาสาช่วยงาน กิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลร่วมกับสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งืที่ 9 18 พ.ย. 55
IAC Field Trip to Old Phuket Town & Vegetarian Festival, Chinese Shrine 20 ต.ค. 55
Intercultural life at Prince of Songkla 10-11 พ.ค. 55
STAFF เตรียมความพร้อมในการเรียนนักศึกษาใหม่คณะการบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555 23 เม.ย. - 08 พ.ค. 55
สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย 26-27 เม.ย. 55
STAFF เชิดชูครูสงขลานครินทร์(ทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 16 ม.ค.55) 16 ม.ค. 55
STAFFเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช 04-05 ธ.ค. 54
คณะทำงานจัดทำข้อมูลนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว 19-20 พ.ย. 54
จัดทำข้อมูลนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว 21 พ.ย. 54
ร่วมแรง ร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหมบำเพ็ญ 10 ส.ค. 61
ทดสอบระบบ 19 มี.ค. 61
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหมบำเพ็ญ 09 ส.ค. 60
ร่วมแรง ร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ 12 ส.ค. 59
ร่วมแรง ร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2558 08 ส.ค. 58
ร่วมแรงร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญประจำปีการศึกษา 2557 07 ส.ค. 57
ร่วมแรง ร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ 29 พ.ค. 56
ร่วมแรง ร่วมใจน้องใหม่บำเพ็ญ 04 มิ.ย. 55
ร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ 04 มิ.ย. 54
07. กิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
ทดสอบ วข.ตรัง 13 พ.ย. 57
กิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ ฯ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ 18 ส.ค. 54
กิจกรรมจิตอาสา
นักศึกษาช่วยงาน Smile Sharing for the Kids 26 พ.ค. 60
นักศึกษาช่วยด้านกิจกรรมนักศึกษา (นักศึกษาขาดชั่วโมงบังคับ ใกล้จบการศึกษา) 07 ก.พ. 60
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 20 พ.ค. 59
STAFF "วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์" (ฟังโต้วาที วันที่ 11 ม.ค.55) 11 ม.ค. 55
ช่วยงานศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย(บังคับเลือก) 26-29 ต.ค. 54
จิตอาสารับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 24 ต.ค. - 30 พ.ย. 54
กิจกรรมตามการร้องขอของมหาวิทยาลัยฯ
Fabric Cloths Donation Box Project organizer 20-21 พ.ย. 62
Student Volunteer for FHT Loy Krathong Festival 2019 10-11 พ.ย. 62
Chinese Party: The Night of China (Event Helpers: Register and Logistic) 15 ม.ค. - 14 ก.พ. 61
นักศึกษาช่วยงานกองกองกิจการนักศึกษาเรื่องการจัดเตรียมพิธีการวางพวงมาลา วันมหิดล2560 22-24 ก.ย. 60
Chinese Culture Alumni Association 2017 (Project Provider) 22 ก.พ. 60
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 17-18 พ.ค. 59
บำเพ็ญประโยชน์วันมหิดล 58 24 ก.ย. 58
IAC Survey 27-28 มิ.ย. 58
IAC Sharing ideas & experiences I 01-03 มิ.ย. 57
internationnal Ambassador for PSU Pkuket 21-22 มิ.ย. 56
10. ประกวดสุนทรพจน์
โครงการมหกรรมเพื่อสุขภาพและนันทการ (ฝ่ายพยาบาล) 23 ส.ค. 58
โครงการประกวดสุนทรพจน์ 10 ก.ย. 54
091.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วิทยาเขตตรัง 19-28 มี.ค. 63
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วิทยาเขตตรัง หัวข้อ ทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 20-23 ต.ค. 63
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วิทยาเขตตรัง 28 ต.ค. 62
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1) 20 พ.ย. 61
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 "Where are you going?" 15 พ.ค. 61
โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อม "ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ Critical thinking" 26 ส.ค. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเพื่อความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0) 22 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศ "เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน" 24 พ.ย. 59
โครงการมหกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 "บัณฑิตอันพึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง”) 23 มี.ค. 59
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2554 : Goodbye Senior 29 ม.ค. 55
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2554 : บรรยายพิเศษ "ผู้สัมภาษณ์งาน มองหาอะไรในตัวผู้สมัครงาน"(ธ.กสิกรไทย) 03 ก.พ. 55
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2554 : บรรยายพิเศษ การเงิน การคลัง การธนาคาร ไปด้วยกัน ไปได้ไกล(ธ.ไทยพาณิชย์) 01 ก.พ. 55
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2554 : พิธีเปิด 18 ม.ค. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ
IAC Orientation 2019 for International Students 04 ก.ย. 62
Orientation for New International Staff & Students 2018 05 ก.ย. 61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (นักศึกษารุ่นพี่ คณะการบริการและการท่องเที่ยว) Freshmen Orientation 2017: Renew for student ID before 60 08 ส.ค. 60
PSU Phuket International Orientation for New Staffs and Students (23 August 2017) 23 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 (Orientation for New Student 2016) 10 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศอาจารย์และนักศึกษาใหม่ Orientation for New International Staff and Students 19 ส.ค. 58
An Orientation to ISPP & Internationnal Students 2012 24 ก.ย. 55
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ 27 มิ.ย. 55
071.กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
โครงการ ร้อยดวงใจ ถวายความดี เทิดทูนพระราชา 27 ก.ค. 60
โครงการ “มหาชนชาวสงขลานครินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณา เทิดทูนพระราชา” 04 ธ.ค. 58
โครงการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 11 ส.ค. 59
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 04 ธ.ค. 57
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 08 ส.ค. 57
โครงการ “มหาชนชาวสงขลานครินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณา เทิดทูนพระราชา” 03 ธ.ค. 56
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555 05 ธ.ค. 55
โครงการอนุรักษ์ศิลปะปักษ์ใต้เทิดไท้องค์ราชินี ครั้งที่ 2 (ร่วมถวายพระพร) 09 ส.ค. 55
กิจกรรมตามการร้องขอของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
Administrator Team Meets International Student 2020AY 19 ก.พ. 64
นักศึกษาช่วยงานจัดบอร์ดงานวันมหิดล 2562 23 ก.ย. 62
นักศึกษาช่วยงานเก็บอร์ดนิทรรศการวันมหิดล 2562 24 ก.ย. 62
นักศึกษาช่วยงานพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 16 ก.ย. 62
นักศึกษาช่วยงานเอกสารเร่งด่วนด้านกิจกรรม (นักศึกษาใกล้จบ กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 04 มิ.ย. 61
นักศึกษาช่วยงาน IAC 14 ก.พ. 60
นักศึกษาช่วยงาน Orientation for Bungkyo Student 14 ก.พ. 60
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ครั้งที่ 8 18 ก.ค. 59
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมพิธีสมโภชน์เที่ยนจำนำพรรษา 2559 13 ก.ค. 59
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดสวนหย่อมเพื่อมหาวิทยาลัย 20 พ.ค. 56
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 11-12/3/56) 11-12 มี.ค. 56
โครงการจัดงานฮิจเราะห์ "รักนบี" (บังคับเลือก2) 17 พ.ย. 55
โครงการจัดงานฮิจเราะห์ "รักนบี" (บังคับเลือก1) 16 พ.ย. 55
IAC presents an afternoon at the movies 2 07 พ.ย. 55
กิจกรรม ม.อ. วิชาการ
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2562 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา (ยื่นทำกิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 15 พ.ย. 62
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ (บังคับ3) 15 พ.ย. 62
ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561(ชม.บังคับ) 16 พ.ย. 61
พิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ 2561 (PSU Open House 2018 Open Ceremony) 16 พ.ย. 61
นักศึกษาช่วยงานคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ.วิชาการ ปี 2560 (Student Volunteers for PSU Open House 2017: FHT Activities) 17 พ.ย. 60
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ 2559 ทำหน้าที่ไกด์ Volunteer Students for PSU Open House 2016: Guides 15-16 พ.ย. 59
ขบวนกองเกียรติยศในพิธิเปิดงาน มอ. วิชาการ (มอ. ภูเก็ตวิจัยครั้งที่ 2 ) 14 พ.ย. 56
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ม.อ. วิชาการ (ม.อ.ภูเก็ตวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 1) ประจำปี 2555 10 ม.ค. 56
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ปฏิบัติงานฝ่ายประเมินผลงานของดีจังหวัดภูเก็ต(ทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต) 29 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1 04-18 มี.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะการบริการและการท่องเที่ยว 01 ส.ค. 62
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน 25 เม.ย. 61
ปฐมนิเทศนักกศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (Orientation for New Student: FTE 2016) 10 ส.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 03 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะการบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 07 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิเทศศึกษา ปี 2558 06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะการบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558 07 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะการบริการและการท่องเที่ยว 13 ส.ค. 57
An orientation & Activities of New International Student 2014 (Orientation Day) 27 ม.ค. 57
An Orientation & Activities of New International Student 2013 (Orientation Day) 23 ก.ย. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปี 2556 17 พ.ค. 56
พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวโรกาสพิธีเปิดพระราชานุเสารีย์ฯ
พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวโรกาสพิธีเปิดพระราชานุเสาวรีย์ฯ 29 ก.ค. 56
กิจกรรมที่คณะร้องขอ
นักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมไม่ครบโครงสร้าง - Official Facebook Cover page Infographic 16-21 มิ.ย. 64
กระบวนการคิดวิเคราะห์และออกแบบความคิด 19-20 ก.ย. 63
Online Course "Improving Communication Skills" University of Pennsylvania 06-07 ส.ค. 63
นักศึกษาช่วยงานวันไหว้ครูและถวายตัวเป็นลูกพระบิดา สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 15 ส.ค. 62
Chinese Party: The Night of China (Event Helpers: Logistic) 15 ม.ค. - 14 ก.พ. 61
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จิตอาสาปรับปรุงห้องบริการ 16 มิ.ย. 58
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จัดบร์อดประชาสัมพันธ์ 17 มิ.ย. 58
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : บำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ 09-12 มิ.ย. 58
จิตอาสาช่วยงานคณะการบริการและการท่องเที่ยว 05-10 มิ.ย. 57
กิจกรรมที่คณะร้องขอ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 3/2565และ1/2566 25 เม.ย. 66
Online Activity Y หัวข้อ พลเมืองที่ดี (Good Citizens) 01-28 ก.พ. 66
Online Activity Y หัวข้อ คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน 01-28 ก.พ. 66
Online Activity Y หัวข้อ อาชีพคนไอที 01-28 ก.พ. 66
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/2565 คณะวิเทศศึกษา 02 ส.ค. 65
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ปีการศึกษา2562 01 เม.ย. 62 - 01 พ.ค. 63
นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรม ไม่ครบโครงสร้างผ่านคณะ เรียน Online Course UNIVERSITY OF LEEDS "Creata a Social Media Marketing Campaign" 02 พ.ค. 63
นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรม ไม่ครบโครงสร้างผ่านคณะ เรียน Online Course UNIVERSITY OF LEEDS "Introduction to Intercultural Studies: Language and Culture" 16-21 เม.ย. 63
ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Intercultural Camp 2020) 18 มี.ค. 63
ประชุมนักศึกษาและอ.ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา 23 ม.ค. 62
ผู้บริหารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์พบปะนักศึกษา (กิจกรรมชดเชย) 29 ม.ค. 63
นักศึกษาช่วยงานคณะวิเทศศึกษา กิจกรรม Cultural Exchange: Show and Share 04 ก.ย. 62
นักศึกษาช่วยงาน AIMs Expo: CoC 28 ส.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานซ้อมรับปริญญาบัตร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 03 ก.ย. 62
วันการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication Day 2019) นักศึกษาคณะวิเทศศึกษา 03 เม.ย. 62
FIS Students Meeting ประชุมนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา1/2561 28 พ.ย. 61
International Meeting 2018 07 ก.พ. 61
First Aids and CPR 16-23 ก.ย. 60
ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 14-17 ส.ค. 60
นักศึกษาช่วยงานฝ่ายพิธีการงานวันมหิดล 2560 24 ก.ย. 60
PSU Movie Day(29 march 2017) (Student Volunteer as staff) 29 มี.ค. 60
นักศึกษาช่วยงานเอกสารด้านกิจกรรม 18 เม.ย. 60
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรมสงกรานต์ 07-10 เม.ย. 60
แปลโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน 13-25 ก.พ. 60
IAC Annual Christmas Party 18 ธ.ค. 58
จิตอาสาปรับปรุงห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ 02 ก.ย. 58
IAC Orientation for International staff Student 2015 19 ส.ค. 58
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะการบริการและการท่องเที่ยว 13 ส.ค. 57
ซ้อมร้องเพลงเพื่อพิธีงานรับมอบเข็มคณะการบริการและการท่องเที่ยว 25-27 ส.ค. 56
กิจกรรมที่คณะร้องขอ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา CoC (กรณีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบโครงสร้าง ยื่นเรื่องผ่านคณะ) 06 พ.ค. 64
ช่วยงานเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะวิเทศศึกษา 24 ก.ค. 58
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : จิตอาสาชาวศรีตรัง รุ่นที่ 1 07 ก.พ. 58
กิจกรรมเสริมหลักสูตรบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัย 09 มิ.ย. 57
พิธีประดับเข็มคณะการบริการและการท่องเที่ยว ปี 2556 28 ส.ค. 56
เลือกตั้งค์องค์การนักศึกษา
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2566 (PSU Phuket Student Union Vote 2023) 24 พ.ค. 66
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปี 2565 (PSU Phuket Student Union Vote 2022) 25 พ.ค. 65
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปี 2564 (PSU Phuket Student Union Vote 2021) 20 เม.ย. - 19 พ.ค. 64
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563: วันเลือกตั้ง (PSU Phuket Student Union Vote 2020 academic year: Vote Day) ** ด้านบังคับ 3 ชม.** 10 เม.ย. 63
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563: กิจกรรมตอบคำถามจาก PR Clip/ VDO (PSU Phuket Student Union Vote 2020 academic year: PR Questionnaire) 01-09 เม.ย. 63
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Student Union Vote 2019 academic year) 27 มี.ค. 62
เลือกตั้งซ่อมสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 08-29 พ.ย. 60
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Student Union Election 2018 academic year) 21 มี.ค. 61
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Student Leaderships Election 2017) 09 ม.ค. - 29 มี.ค. 60
โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปี 2559 (เลือกตั้งล่วงหน้า) 21 มี.ค. 59
โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปี 2559 (บังคับเลือก) 23 มี.ค. 59
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปี 58 04 มี.ค. 58
เลือกตั้งค์องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ปี 2557 17 ม.ค. 57
ค่ายอาสา ม.อ. 5 วิทยาเขต
รับขวัญน้องคณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 06 มี.ค. 58
ค่ายอาสา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาป้อ จ.ตรัง 08-24 มี.ค. 57
กิจกรรมตามร้องขอของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาช่วยงานการจัดการเเข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่16 10-12 ก.ย. 61
กิจกรรมเสริมหลักสูตร : พัฒนาชุมชม 2 28-29 พ.ค. 58
ช่วยงานกีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 15 28 ก.พ. - 28 มี.ค. 58
ทำงานช่วยงานคณะการบริการและการท่องเที่ยว 05-10 มิ.ย. 57
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดระเบียบเอกสาร 17 เม.ย. 57
โครงการประชุมเชียร์ส่วนกลาง(ปัตตานี)
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัย(วิทยาเขตปัตตานี) 06-10 มิ.ย. 54
โครงการรับน้องส่วนกลาง(ปัตตานี)
รับน้องมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (โอนย้ายมาจากวิทยาเขตปัตตานี) 12 ก.ย. 58
รับน้องมหาวิทยาลัย 2553 (วิทยาเขตปัตตานี) 20 มิ.ย. 53
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง(ปัตตานี)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปี2554(วิทยาเขตปัตตานี) 02-03 มิ.ย. 54
โครงการไหว้ครูหรืออบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์ส่วนกลาง(ปัตตานี)
ไหวครู ประจำปีการศึกษา2553(วิทยาเขตปัตตานี) 24 มิ.ย. 53
ไหวครู ประจำปีการศึกษา 2554 (วิทยาเขตปัตตานี) 16 มิ.ย. 54
โครงการย้อนรำลึกวันรูสะมิแลส่วนกลาง(ปัตตานี)
โครงการย้อนรอยรำลึกวันรูสะมิแล 2554 (วิทยาเขตปัตตานี) 16 พ.ย. 54
โครงการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา(ปัตตานี)
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (โอนย้ายมาจากวิทยาเขตปัตตานี) 30 มี.ค. 59
เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (วิทยาเขตปัตตานี) 29 ม.ค. 57
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วิทยาเขตปัตตานี) 30 ม.ค. 56
โครงการประชุมเชียร์ส่วนกลาง (ปัตตานี)
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (โอนย้ายมาจากวิทยาเขตปัตตานี) 21-23 ส.ค. 58
ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2556(วิทยาเขตปัตตานี) 26-29 มิ.ย. 56
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนกลางประจำปีการศึกษา2558(ปัตตานี)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (โอนย้ายมาจากวิทยาเขตปัตตานี) 05-06 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556(วิทยาเขตปัตตานี) 29-30 พ.ค. 56
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของส่วนคณะ(ปัตตานี)
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย(วิทยาเขตปัตตานี) 28-30 พ.ย. 54
โครงการวันเด็กแห่งชาติของส่วนคณะ(ปัตตานี)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2557(วิทยาเขตปัตตานี) 11 ม.ค. 57
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2556(วิทยาเขตปัตตานี) 12 ม.ค. 56
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนคณะ(ปัตตานี)
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2558 07 ส.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา2553(วิทยาเขตปัตตานี) 04 มิ.ย. 53
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา2556(วิทยาเขตปัตตานี) 29 พ.ค. 56
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1(วิทยาเขตปัตตานี) 01 มิ.ย. 54
โครงการรับน้องใหม่ส่วนคณะ(ปัตตานี)
สานเสียง สานใจ สายใย วทท(วิทยาเขตปัตตานี) 12 มิ.ย. 54
โครงการรับน้องใหม่ส่วนคณะปี2556(ปัตตานี)
สานเสียงสานใจสานสายใยวทท. ประจำปีการศึกษา2556(วิทยาเขตปัตตานี) 22 มิ.ย. 56
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของส่วนคณะ(ปัตตานี)
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี2555(วิทยาเขตปัตตานี) 26-27 พ.ค. 55
โครงการราตรีศรีเลือดนกส่วนคณะ(ปัตตานี)
ราตรีศรีเลือดนก(วิทยาเขตปัตตานี) 09 ก.พ. 57
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของส่วนคณะ2554(ปัตตานี)
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษาใหม่(วิทยาเขตปัตตานี) 27 พ.ค. 56
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย(วิทยาเขตปัตตานี) 27 พ.ค. 54
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย(วิทยาเขตปัตตานี) 26 พ.ค. 54
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษาใหม่ของส่วนคณะ(ปัตตานี)
เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย2553(วิทยาเขตปัตตานี) 30 พ.ค. 56
พิธีประดับเข็มคณะ
พิธีประดับเข็มคณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปี 2557 24 ก.ย. 57
โครงการเปิดโลกกิจรรม (ปัตตานี)
เปิดโลกกิจกรรม ปรพจำปีการศึกษา 2558 (โอนย้ายมาจากวิทยาเขตปัตตานี) 16 ก.ย. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2553(วิทยาเขตปัตตานี) 02-03 มิ.ย. 57
โครงการย้อนรำลึกวันรูสะมิแลส่วนกลาง ตอน ปลูกต้นไม้ที่ชายเล รูสะมิแล(ปัตตานี)
โครงการย้อนรำลึกวันรูสะมิแล ตอน ปลูกต้นไม้ที่ชายเล รูสะมิแล(วิทยาเขตปัตตานี) 09 พ.ย. 56
โครงการค่าย วทท.เพื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ส่วนคณะ(ปัตตานี)
ค่าย วทท.เพื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์(วิทยาเขตปัตตานี) 28 พ.ย. 53
โครงการสานสัมพันธ์กีฬาบุคลากรนักศึกษา(ปัตตานี)
กีฬาสานสัมพันธ์ HUSO ตอน ONE HUSO 20 มี.ค. 59
สานสัมพันธ์กีฬาบุคลากรนักศึกษา(วิทยาเขตปัตตานี) 05 ก.พ. 57
โครงการกีฬา 8 ประสาน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี2553(ปัตตานี)
จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 36 17-18 พ.ย. 60
กีฬา 8 ประสาน คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี2553(วิทยาเขตปัตตานี) 18 ก.ย. 53
แห่พระเนื่องจากเทศกาลกินเจ
เข้าร่วมกิจกรรมแห่พระ ณ ศาลเจ้ากะทู้ ครั้งที่ 2 31 ต.ค. 57
กีฬาสีระหว่างคณะ
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 19 (หน้าที่หลัก กิจกรรมบังคับ) 01-17 ก.พ. 62
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 19 (นักศึกษายื่นขอบันทึกเร่งด่วนเพื่อขอจบการศึกษา) 01-17 ก.พ. 62
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 18 (The 18th Sriblue Game) หน้าที่หลักและผู้จัด 13 ม.ค. - 17 ก.พ. 61
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 17 (กิจกรรมบังคับเลือก) 26 ม.ค. - 18 ก.พ. 60
นักศึกษาจีนช่วยงานสวัสดิการกีฬาสีบลูครั้งที่ 17 สโมสรคณะ (17th Sri Blue Game FHT Chinese Student Staffs) 08-18 ก.พ. 60
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 16 (ผู้นำเชียร์ คณะวิเทศศึกษา) 03 ม.ค. - 13 ก.พ. 59
กีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 16 บังคับเลือก 25 ม.ค. - 13 ก.พ. 59
กีฬาสีบลูเกมส์ครั้งที่ 15 26 ม.ค. - 28 ก.พ. 58
ค่ายอาสา ม.อ. 5 วิทยาเขต
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 3 20-25 พ.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมอัคคีภัย 2559 24 ก.ค. 59
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใหม่ ปีการศึกษา 2558 19 ก.ค. 58
โครงการประชุมเชียร์ของส่วนกลาง
ร่วมร้องเพลงสถาบัน(PSU University Cheering) 23 ต.ค. 62
ร่วมร้องเพลงสถาบัน(PSU University Cheering) 23 ต.ค. 61
PSU University Cheering 2017 25 ส.ค. 60
ร่วมร้องเพลงสถาบัน "PSU University Cheering 2016" ประจำปีการศึกษา 2559 26 ส.ค. 59
ร่วมร้องเพลงสถาบัน "PSU University Cheering 2015" ประจำปีการศึกษา 2558 29 ส.ค. 58
โครงการมหกรรมสุขภาพสงขลานครินทร์
มหกรรมสุขภาพสงขลานครินทร์ เพื่อแม่ ประจำปี 2558 29 ส.ค. 58
วันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : ถวายพวงมาลา
โครงการถวายตัวเป็นลูกพระราชบิดา 11 ส.ค. 59
กิจกรรมวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง : ถวายพวงมาลา 24 ก.ย. 58
กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา CoC (กรณีชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบโครงสร้าง ยื่นเรื่องผ่านคณะ) 06 พ.ค. 64
ปัจฉิมนิเทศของนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 63
เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563: วันเลือกตั้ง (PSU Phuket Student Union Vote 2020 academic year: Vote Day) ** ด้านบังคับ 1 ชม.** 10 เม.ย. 63
อบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า(บังคับ) 29 ม.ค. 63
ฟังบรรยาย เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 60 (สำหรับองค์กรกิจกรรม) 13 ก.ย. 60
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 19 ส.ค. 58
พิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 16 พ.ย. 61
พิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ 2560 (PSU Open House 2017 Open Ceremony) 16 พ.ย. 60
พิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2559 (PSU Open House 2016: Open Ceremony) 15 พ.ย. 59
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ 2559 ทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการ (Volunteer Students for PSU Open House 2016: Ceremony Team) 14-15 พ.ย. 59
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ 2559 ทำหน้าที่ในงานประชาสัมพันธ์ Volunteer Students for PSU Open House 2016: PR section 15-16 พ.ย. 59
พิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2558 17 พ.ย. 58
พิธีประดับเข็มคณะ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะการบริการและการท่องเทียว ปีการศึกษา 2562 (Welcome Ceremony for 2019 FHT Freshmen) 24 ส.ค. 62
พิธีมอบไทด์และคล้องผ้าพันคอ ปี 2562 (Tie and Scarf Granting Ceremony 2019) 31 ม.ค. 61
โครงการพีธีมอบไทด์และคล้องผ้าพันคอ Necktie and Scarf Ceremony 30 พ.ย. 59
พิธีประดับเข็มคณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปี 2558 04 พ.ย. 58
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "เป้าหมายในชีวิตบัณฑิต ม.อ.ตรัง"
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 26 เม.ย. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "เป้าหมายในชีวิตบัณฑิต ม.อ.ตรัง" 27 เม.ย. 59
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "กิจกรรมกับทักษะชีวิตในการทำงาน"
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา "กิจกรรมกับทักษะชีวิตในการทำงาน" 27 เม.ย. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ช่วยงานขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานองค์การบริหารฯ (ชดเชยบังคับเลือก) 07 มี.ค. 63
Student Volunteer for Fabric Clothes Donation Box 06-07 ธ.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานวันหิดล 2562 23-24 ก.ย. 62
Student Volunteer for PSU PIC 2018 (12 March 2018) 12 มี.ค. 61
Student Volunteer for PSU PIC 2018 (11 March 2018) 11 มี.ค. 61
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา 5 วิทยาเขต เพื่อเทียบชั่วโมง-2 26 พ.ค. - 04 มิ.ย. 59
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา 5 วิทยาเขต เพื่อเทียบชั่วโมง-1 26 พ.ค. - 04 มิ.ย. 59
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ฝ่ายกองอำนวยการกลาง 14 พ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 17-19 พ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชดเชยด้านบังคับเลือก(ช่วยงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยและช่วยงานกิจกรรมของคณะ) 01 ส.ค. - 30 ก.ย. 62
ช่วยงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หอพักนักศึกษาและของคณะ(1) 27-29 เม.ย. 61
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 17-19 พ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 16-19 พ.ค. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ฝ่ายรักษาปลอดภัยเส้นทางวิ่ง งานวิงการกุศลก้าวคนละก้าว(2) 27 ต.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานทีมก้าวอาสา งานวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวภาคใต้ (เทียบโอนบังคับ2ชม.) 27 ต.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานกิจกรรม "เสวนาสภากาแฟ สัญจร" ม.อ. (นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรมไม่ครบหลักสูตร) 19 มี.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานโครงการอบรมให้ความมรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในสถาบันอุดมศึกษา (นักศึกษาใกล้จบ กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 08 พ.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานเอกสารเร่งด่วนด้านกิจกรรม (นักศึกษาใกล้จบ กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง) 05 มิ.ย. 61
นักศึกษาช่วยงานหอพักชายจัดเก็บอุปกรณ์ (นักศึกษาขาดชั่วโมงกิจกรรมใกล้จบการศึกษา) 05 มิ.ย. 61
Student Volunteer for PSU PIC 2018 (9 March 2018) 09 มี.ค. 61
นักศึกษาช่วยงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2560 วันที่ 16 พ.ย.60: งานประชาสัมพันธ์ Mascot boy (Volunteer Students for PSU Open House 2017: Public Relation section) 16 พ.ย. 60
นักศึกษาช่วยจัดซุ้มวันเด็ก ปี 2560 (นักศึกษาขาดชั่วโมงบังคับ ใกล้จบการศึกษา) 13 ม.ค. 60
นักศึกษาช่วยเตรียมงานวันมหิดลและราตรีสีบลู ปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาขาดชั่วโมง) 23 ก.ย. 59
นักศึกษาช่วยงานสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Admission ปีการศึกษา 2559 15 มิ.ย. 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
Survey & VDO Presentation about IAC Service 02-17 ก.ค. 63
ค่ายอาสา 5 วิทยาเขต(บังคับเลือก) 26 พ.ค. - 03 มิ.ย. 60
นักศึกษาเข้าร่วมค่ายอาสาสมัคร 5 วิทยาเขต จ.สงขลา (นักศึกษาขาดชั่วโมงบังคับ ใกล้จบการศึกษา) 25 พ.ค. - 06 มิ.ย. 60
นักศึกษาช่วยงาน ACM-ICPC World Finals 2016 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 19-20 พ.ค. 59
กิจกรรมตามที่คณะร้องขอ
Translation: Announcement from English version to Chinese version 09-15 มิ.ย. 63
นักศึกษายื่นคำร้องทำกิจกรรม ไม่ครบตามโครงสร้าง ช่วยงาน PSU League 2019 (Student Volunteers) 23-24 ส.ค. 62
Buddy Budder 08 ม.ค. - 10 พ.ค. 62
นักศึกษาช่วยงานปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 13-14 ส.ค. 59
กิจกรรมทักษะสังคม วิชาการ
นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรม โครงสร้างไม่ครบตามหลักสูตร-แปลข้อมูลกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ 05 มิ.ย. 63
นักศึกษายื่นเรื่องทำกิจกรรมไม่ครบตามหลักสูตร กิจกรรม ม.อ. วิชาการ "Computing Youth Challenge#2" 15 พ.ย. 62
นักศึกษาช่วยงานม.อ.วิชาการ 2562 (ชดเชยบังคับเลือก 2 ชม.) 14 พ.ย. 62
Say Goodbye Freshy 2015 20 เม.ย. 59
กิจกรรมช่วยงานกีฬา(ตามร้องขอ)
กีฬาสีบลู ครั้งที่ 19 (ผู้เข้าร่วมและเดินพาเหรด กิจกรรมบังคับ) 01-17 ก.พ. 62
เดินขบวนพาเหรดกองเกียรติยศ ในานกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 18 16 ก.พ. 62
นักศึกษาช่วยงานด้านเอกสารกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 17 06 ก.พ. 60
นักศึกษาช่วยงานกีฬาสีบลูเกมส์ ครั้งที่ 17 06 ก.พ. 60
กิจกรรมช่วยงานกิจกรรม (ตามร้องขอ)
นักศึกษายื่นขอทำกิจกรรม โครงสร้างไม่ครบตามหลักสูตร-Online Course of School of Lifelong Education Chiang Mai University : รู้ทันภัยภัยแมงกระพรุน เผ้าระวัง ป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น</