เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดว่าด้วยระบบจราจรฯ
  ประกาศ แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพหรือเพศภาวะฯ พ.ศ.๒๕๖๔
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  หนังสือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องในงานวินัยนักศึกษา
  รูปแบบการแต่งกายของนักศึกษาหญิงที่ประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ
  ซักซ้อมการปฏิบัติราชการวินัยนักศึกษา : ข้อคิดจากการสัมมนาวินัยนักศึกษา
  ประกาศม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา
  ประกาศม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2543
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
  วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ประกาศฯ เรื่องข้อกำหนดการใช้ผ้าคลุมศีรษะ 2548
  ประกาศฯ เรื่องห้ามนศ.ที่พักในหอพักนศ.มีหรือใช้รถจักรยานยนต์ 2548
  ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการสอบ 2548
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2550
  ประกาศฯ การลงโทษนศ.ที่ทำผิดว่าด้วยระบบจราจร 2545
  ประกาศฯ มาตรการลงโทษนศ.เล่นการพนัน 2538
  ข้อบังคับฯ เครื่องแบบนศ. 2512
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
  ประกาศฯ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
  ประกาศฯ เรื่องมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ข้อบังคับฯและประกาศฯเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์