ข่าวประชาสัมพันธ์

7 เดือนที่แล้ว

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ครั้งที่ 1

ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ดังรายชื่อดำเนินการ ดังนี้

1.เข้าประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 หากไม่มาประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

2.ขอให้นักศึกษาอัพโหลดสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนักศึกษาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเข้า Google drive ในโฟลเดอร์ที่ส่งเอกสารสมัครทุน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 หากไม่ส่งจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

3.ขอให้นักศึกษาอ่านประกาศให้ครบถ้วน และตรวจสอบรายชื่อให้ถี่ก้วน

รายชื่อ