ข่าวประชาสัมพันธ์

5 เดือนที่แล้ว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนด และแจ้งให้นักศึกษาที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนในครั้งต่อไป

2.ขอให้นักศึกษาอัพโหลดสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนักศึกษาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเข้า Google drive ในโฟลเดอร์ที่ส่งเอกสารสมัครทุน ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หากไม่ส่งจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

รายชื่อและรายละเอียดทุน