ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
[ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566]

2 เดือนที่แล้ว

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2566

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์และฐานะครอบครัวยากจน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติดี

4. ขณะขอทุน ผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2 กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือกรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต

6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

นักศึกษาสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด    รายละเอียดเพิ่มเติม

หรือสมัครผ่านเวบไซค์ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/ 

เพื่อทำการสมัครขอรับทุนการศึกษา