5-25 มกราคม 2567

สามารถบันทึกข้อมูลจิตอาสาที่เข้าร่วม ทั้ง 36 ชม.และ พิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
ผ่าน website: https://student.psu.ac.th/jitarsa/ 
.........................

ประกาศกำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567
เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ต่อเนื่องม.อ. (ที่ยังคงศึกษาต่อ)

อ่านรายละเอียดได้ที่ https://studentloan.psu.ac.th/news/view/a/676

.........................

ระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสานักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

Please enter your username.
Please enter your password!