ข่าวสารการบริการประกันสุขภาพ


Health Care Services for Internationnal Students


แบบฟอร์ม (Claim Form) เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Non-Motor(ชีวิตและร่างกาย) ของบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนำส่งที่งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนักศึกษา ณ อาคารสำนักงานหอพักใกล้บริเวณหอพักหรือศูนย์อาหารโรงช้าง