ข่าวสารการบริการประกันสุขภาพ 2564


  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาต่างชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563
  3. Prince of Songkla University Announcement Health care service and group accident insurance for international students on Hat Yai Campus, B.E. 2563
  4. การบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2563
  5. ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาของนักศึกษา ในเวลาราชการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  6. ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาของนักศึกษานอกเวลาราชการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  7. การทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลและการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  8. แบบฟอร์ม (Claim Form) เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Non-Motor (ชีวิตและร่างกาย)ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนำส่งที่งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานหอพัก **