ข่าวสารการบริการประกันสุขภาพ 2566


  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาต่างชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565
  3. การบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2565
  4. รายชื่อโรงพยาบาลในโครงการ EASY P.A. CREDIT
  5. การทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลและการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

  6. ขั้นตอนลงทะเบียนดูผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนำส่งที่งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานหอพัก **