ข่าวสารการบริการประกันสุขภาพ 2564


  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการสุขภาพอนามัยและการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาต่างชาติวิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2564
  3. การบริการสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2564
  4. ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาของนักศึกษา ในเวลาราชการ
  5. ขั้นตอนการรับบริการตรวจรักษาของนักศึกษา นอกเวลาราชการ
  6. แบบฟอร์ม (Claim Form) เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทอาคเนย์ประกันภัย
  7. การทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลและการขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

** กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนำส่งที่งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานหอพัก **


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษา ทุกวิทยาเขต ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 รายละ 5,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป อ่านต่อ : https://www.psu.ac.th/covid-19
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : FormCOVID19.pdf