ทุนทำงานแลกเปลี่ยน


ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน
 
  กำหนดการทุนทำงานแลกเปลี่ยน รุ่นที่ 107
 
14 - 16 กันยายน 2561: นักศึกษาเลือกหน่วยงาน
         
17 กันยายน 2561: ปฐมนิเทศนักศึกษาและรับใบส่งตัว
17.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม 210
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
** หากไม่มาประชุมจะถือว่าสละสิทธิ์ **
         
14 ก.ย. – 15 ต.ค. 61: นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 1
         
16 – 19 ตุลาคม 61: ลงเวลางวดที่ 1 ผ่าน web และ print ส่งที่กองกิจการนักศึกษา
พร้อมใบลงเวลาชั่วคราวและหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
(ส่งเอกสารไม่เกิน 19/10/61 หากเกินจากนี้จะเบิกจ่ายให้ในงวดถัดไป)
         
16 ต.ค. – 16 พ.ย. 61: นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 2
         
17 – 20 พ.ย. 61: ลงเวลางวดที่ 2 ผ่าน web และ print ส่งที่กองกิจการนักศึกษา
พร้อมใบลงเวลาชั่วคราวและหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
(ส่งเอกสารไม่เกิน 20/11/61 หากเกินจากนี้จะเบิกจ่ายให้ในงวดถัดไป)
         
17 พ.ย. – 23 ธ.ค. 61: นักศึกษาปฏิบัติงานงวดที่ 3
         
24 – 26 ธ.ค. 61: ลงเวลางวดที่ 3 ผ่าน web และ print ส่งที่กองกิจการนักศึกษา
พร้อมใบลงเวลาชั่วคราวและหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
(ส่งเอกสารไม่เกิน 26/12/61 หากเกินกำหนดจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้)