ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษาทุนช่วยเหลือโดยการทำงานแลกเปลี่ยน
*************************

เงื่อนไขการทำงาน

1.นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน/ภาควิชาที่ระบุชื่อนักศึกษาไว้ตามประกาศ

 

2.ให้ไปรายงานตัวตามกำหนดเวลา และทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

3.นักศึกษาจะต้องทำงานไม่ต่ำกว่า 60 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 100 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาปกติ

 

4.นักศึกษาที่จะสละสิทธิ์ในการรับทุนทำงานให้มาแจ้งการสละสิทธิ์ที่กองกิจการนักศึกษา

 

5.นักศึกษาที่ไม่ไปทำงานและไม่แจ้งสละสิทธิ์ให้กองกิจการนักศึกษาทราบ จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนทำงานแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาถัดไป

 

 

การทำงาน

1.การไปทำงานทุกครั้งจะต้องลงเวลาปฏิบัติงานในแบบฟอร์มใบลงเวลาชั่วคราว

 

2.เมื่อครบงวดการทำงาน นักศึกษาต้องนำชั่วโมงในแบบฟอร์มใบลงเวลาชั่วคราวKey ข้อมูลผ่าน Web และ Print ใบลงเวลาตัวจริงจาก Web ให้หัวหน้าหน่วยงานหรืออาจารย์ผู้ควบคุมงานเซ็นชื่อรับรองการทำงานและนำใบลงเวลาการทำงานมาส่งที่กองกิจการนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนดด้วยตนเอง (ไม่ต้องส่งใบลงเวลาชั่วคราว)

 

 

ค่าตอบแทนการทำงาน

นักศึกษาจะได้รับเงินค่าตอบแทนการทำงานชั่วโมงละ 40 บาท

 

 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาเลือกส่งใบลงเวลาและเบิกจ่ายเงินได้ในแต่ละงวด เช่นจะเลือกส่งใบลงเวลาและเบิกจ่าย ในทุกงวดหรือจะเบิกจ่ายบางงวด หรือจะรอส่งใบลงเวลาและเบิกจ่ายเงินในงวดที่สามซึ่งเป็นงวดสุดท้ายก็ได้ ในการส่งเบิกทุกครั้งต้องแนบใบส่งตัวมาด้วย