กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าแรก รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ./ กรอ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง 2551
รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ./ กรอ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง 2551

รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ./ กรอ.

ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2551


กองกิจการนักศึกษารับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และกรอ. ประเภทผู้กู้ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2551


1. คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ในระดับปริญญาตรี
1.2 เป็นผู้กู้ต่อเนื่องประเภทกู้ต่อเนื่อง มอ. / กู้ต่อเนื่องมัธยม / สถาบันอื่น/และผู้กู้ต่อเนื่อง กรอ.
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่าผู้ที่มีรายได้รวมของบิดา-มารดาและ นักศึกษาผู้กู้ยืมรวมกันไม่เกิน 150,000 บาท / ปี กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพ รับราชการให้คำนวณจากเงินเดือนจริง (มิใช่คำนวณจากรายรับสุทธิหลังการหักค่าใช้จ่ายแล้ว)
* เฉพาะผู้กู้ต่อเนื่อง กรอ. ไม่กำหนด รายได้ครอบครัว กรณีครอบครัวมีรายได้มากกว่า        150,000 บาท  สามารถสมัครได้
1.5 หากผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา-มารดาให้ถือรายได้ของผู้ใช้อำนาจปกครองแทนรายได้ของบิดา-มารดา
1.6 เป็นผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตร คือต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
1.7 มีผลการเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดผลของมหาวิทยาลัยฯ คือ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 นักศึกษามีสิทธิ์สมัครขอกู้ยืมโดยจะพิจารณาการกู้ยืมเป็นรายๆ ไป
1.8 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
1.9 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ / รัฐวิสาหกิจ
1.10 ไม่เป็นผู้เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ
1.11 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
1.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.13ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


2. กำหนดการ

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถานที่

บัดนี้ถึง 4 มกราคม 51

1. Down load แบบคำขอกู้
2. กรอกข้อความในแบบคำขอกู้ให้สมบูรณ์3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

แบบคำขอกู้

บัดนี้ถึง 9 มกราคม 51

1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน Web Site
2. จองวันส่งแบบคำขอกู้ผ่าน Web Site

Web Site เงินกู้

13-18 มกราคม 51

ส่งแบบคำขอกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่ตามวันที่จอง

บ้านวัยใส อาคารกิจกรรมนักศึกษา

6 กุมภาพันธ์ 2551

ประกาศรายชื่อผู้ได้กู้ยืม

http://student.psu.ac.th/../  โดย : ผู้ดูแลระบบ โพสเมื่อ 2007-12-12 13:23:59


หน้าที่ 1

โปรด login ก่อนแสดงความคิดเห็น เพื่อแสดงตัวและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้


ประกาศข่าว

กองกิจการนักศึกษา