กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าแรก ขอพบนักศึกษาทุน ศอ.บต.และติดต่อรับเงินทุน
ขอพบนักศึกษาทุน ศอ.บต.และติดต่อรับเงินทุน

ทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

                สกอ. แจ้งการโอนเงินทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ภาคการศึกษาที่ 2/2552  ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนดังกล่าวติดด่อรับเงินทุนที่งานแนะแนวและจัดหางาน  กองกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 พร้อมส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มอ.  อย่างละ 1 ฉบับ


 

                 ขอพบนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ตามรายชื่อดังด้านล่างนี้  ขอให้ติดต่อที่งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ด่วน

          รายชื่อ
          1. นางสาวฐิติมา     ณ มณี     คณะวิทยาการจัดการ
          2. นางสาวนันทนา    ดาโอะ     คณะวิศวกรรมศาสตร์
          3. นายนูรดีน       มะดีเยาะ    คณะวิศวกรรมศาสตร์
          4. นายศุภฤกษ์      เอกฉัจฉริยา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
          5. นางสาวณันฑา    แจ้งอรุณ    คณะวิศวกรรมศาสตร์
          6. นายศรัณย์       มะหะมัด    คณะวิศวกรรมศาสตร์
          7. นายศรัญญู       พู่พันธ์     คณะวิศวกรรมศาสตร์
          8. นางสาวสิเรียม     นุ่มอาหลี    อุตสาหกรรมเกษตร

         

  โดย : ผู้ดูแลระบบ โพสเมื่อ 2009-12-09 10:51:23


ประกาศข่าว

กองกิจการนักศึกษา