ชื่อโครงการ: ให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 2
รายละเอียดโครงการ
วิทยาเขต วิทยาเขตตรัง
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ชื่อชมรม 1-07 งานสวัสดิการนักศึกษา
ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
หมวดกิจกรรม กิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย
บรรลุเป้าประสงค์
  • ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย (4 ชั่วโมง)
  • เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ (4 ชั่วโมง)
  • จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย (4 ชั่วโมง)
ค่าชั่วโมง 12
ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 60
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษา 1
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสมจิตร์ ลุ่งกี่
รายละเอียด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตระหนักถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาลได้ และสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือ ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและให้การปฐมพยาบาลได้ถูกวิธี ณ ห้องบรรยาย L 1111 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
จำนวนนศ.ที่เข้าร่วม 63
งบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0
เงินรายได้คณะ 0
เงินรายได้ส่วนกลาง 0
เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 0
เงินสโมสรนักศึกษา 0
เงินสนับสนุนอื่นๆ 29040
งบประมาณที่ใช้จริง 0
รวม 29040