ชื่อโครงการ: ติวเข้มเคมี 1 ปลายภาค ปีการศึกษา 2559
รายละเอียดโครงการ
วิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อชมรม ชุมนุมเคมีสัมพันธ์
ประเภทกิจกรรม ด้านวิชาการ
หมวดกิจกรรม กิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
บรรลุเป้าประสงค์
  • ทักษะสังคม วิชาการ วิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย (2 ชั่วโมง)
ค่าชั่วโมง 2
ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 60
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษา 1
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริรัชฎ์ เขมะศิริ
รายละเอียด ติวเข้มเคมี 1 กลางภาค ปีการศึกษา 2559
จำนวนนศ.ที่เข้าร่วม 518
งบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0
เงินรายได้คณะ 0
เงินรายได้ส่วนกลาง 0
เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 0
เงินสโมสรนักศึกษา 0
เงินสนับสนุนอื่นๆ 9600
งบประมาณที่ใช้จริง 0
รวม 9600