ชื่อโครงการ: กีฬาสีช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียดโครงการ
วิทยาเขต เขตการศึกษาตรัง
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ชื่อชมรม 016. งานกิจการนักศึกษา
ประเภทกิจกรรม ด้านกีฬา
หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ
บรรลุเป้าประสงค์
ค่าชั่วโมง 6
ระหว่างวันที่ 01-02 ธ.ค. 55
ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษา 2
ผู้รับผิดชอบ 1.นายสุชาติ บินโต๊ะหีม (อาจารย์ที่ปรึกษา) 2.นายเรวัตร พุ่มวัง 3.นายปิยะพงษ์ ศรีชมพู
รายละเอียด งานกีฬาสีช่อม่วงเกมส์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 จัดระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 โดยจัดแบ่งกลุ่มสีเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีม่วง จัด ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
จำนวนนศ.ที่เข้าร่วม 1799
งบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0
เงินรายได้คณะ 0
เงินรายได้ส่วนกลาง 0
เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 0
เงินสโมสรนักศึกษา 0
เงินสนับสนุนอื่นๆ 0
งบประมาณที่ใช้จริง 0
รวม 0