ชื่อโครงการ: อนุรักษ์ประเพณีไทยถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและอัฐบริขาร
รายละเอียดโครงการ
วิทยาเขต วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะ/หน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา
ชื่อชมรม งานหอพักนักศึกษา
ประเภทกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
หมวดกิจกรรม กิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย
บรรลุเป้าประสงค์
  • จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย (6 ชั่วโมง)
ค่าชั่วโมง 6
ระหว่างวันที่ 02 ก.ค. 54
ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษา 1
ผู้รับผิดชอบ นันทวัน ชนะสิทธิ์
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์นักศึกษาร่วมทำบุญที่หอพักและนำตัวแทนนักศึกษาไปถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องอัฐบริขาร ณ วัดเขากลอย วัดทรายขาว และวัดทุ่งหวัง และนมัสการพระธาต่เจดีย์ บนเขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา
จำนวนนศ.ที่เข้าร่วม 50
งบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0
เงินรายได้คณะ 0
เงินรายได้ส่วนกลาง 17864
เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 0
เงินสโมสรนักศึกษา 0
เงินสนับสนุนอื่นๆ 0
งบประมาณที่ใช้จริง 17864
รวม 17864