ชื่อโครงการ: โครงการรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2550
รายละเอียดโครงการ
วิทยาเขต เขตการศึกษาตรัง
คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ชื่อชมรม 010. วิทยาเขตตรัง
ประเภทกิจกรรม อื่น ๆ
หมวดกิจกรรม กิจกรรมบังคับเลือก
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม ภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต/เขตการศึกษา
บรรลุเป้าประสงค์
ค่าชั่วโมง 6
ระหว่างวันที่ 04-17 มิ.ย. 50
ปีการศึกษา 2550 ภาคการศึกษา 1
ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา
รายละเอียด โครงการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2550
จำนวนนศ.ที่เข้าร่วม 893
งบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้คณะ 0
เงินรายได้ส่วนกลาง 0
เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 56000
เงินสโมสรนักศึกษา 0
เงินสนับสนุนอื่นๆ 0
งบประมาณที่ใช้จริง 56000
รวม 56000