วินัยนักศึกษา

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

วินัยนักศึกษา

"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรมของนักศึกษา และธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย จึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย วินัยนักศึกษาขึ้น"

วินัยนักศึกษา เป็นเรื่องราวการจัดระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม เป็นกรอบกติกาที่มหาวิทยาลัยจัดวางไว้เพื่อมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา การที่นักศึกษาเป็นจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระเบียบเพื่อให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดระเบียบย่อมจะต้องได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนด

สรุปการปฏิบัติงานวินัยนักศึกษา

 สรุปการปฎิบัติงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน -31 พฤษภาคม 2552)
 สรุปการปฎิบัติงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน -31 พฤษภาคม 2553)
 สรุปการปฎิบัติงานวินัยนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน -31 พฤษภาคม 2554)

บทความวินัยนักศึกษา

 มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดวินัยนักศึกษา
 “วินัย” ก้าวแรกความสำเร็จของชีวิต
 วินัยนักศึกษา : เรื่องที่นักศึกษาต้องตระหนักอย่างยิ่ง จริงหรือ!

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

 หนังสือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องในงานวินัยนักศึกษา
 รูปแบบการแต่งกายของนักศึกษาหญิงที่ประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ
 ซักซ้อมการปฏิบัติราชการวินัยนักศึกษา : ข้อคิดจากการสัมมนาวินัยนักศึกษา
 ประกาศม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา
 ประกาศม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2543
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
 วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2550
 ประกาศฯ เรื่องข้อกำหนดการใช้ผ้าคลุมศีรษะ 2548
 ประกาศฯ เรื่องห้ามนศ.ที่พักในหอพักนศ.มีหรือใช้รถจักรยานยนต์ 2548
 ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการสอบ 2548
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2550
 ประกาศฯ การลงโทษนศ.ที่ทำผิดว่าด้วยระบบจราจร 2545
 ประกาศฯ มาตรการลงโทษนศ.เล่นการพนัน 2538
 ข้อบังคับฯ เครื่องแบบนศ. 2512
 ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
 ประกาศฯ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
 ประกาศฯ เรื่องมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
 ระเบียบฯ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551
 ประกาศฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551

ลักษณะการกระทำความผิดวินัยนักศึกษา

1. ลักทรัพย์
2. ปลอมแปลงเอกสาร / ปลอมลายมือชื่อ
3. ทุจริตในการวัดผล
4. เมาสุราส่งเสียงดัง / เมาสุราทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
5. ทะเลาะวิวาท / ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
6. รายงานเท็จ
7. โอนสิทธิ์การพักอาศัยในหอพักให้ผู้อื่น, อื่น ๆ เกี่ยวกับหอพัก
8. เล่นการพนัน
9. กระทำการเสื่อมเสียในทางชู้สาว
10. ฝ่าฝืนกฏจราจร, ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่
11. แสดงกิริยาก้าวร้าวหรือลบหลู่ดูหมิ่นอาจารย์, เจ้าหน้าที่
12. ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้คลื่นความถี่ของผู้อื่น