หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
รายละเอียด
งาน
:
รับสมัคร Staff จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา
ประเภท
:
โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
งานกิจกรรมนักศึกษา
ที่อยู่
:
กองกิจการนักศึกษา
ช่วงเวลา
:
08.30-21.00 น.
วันที่เริ่ม
:
21 JAN 2013 (จันทร์)
วันสุดท้าย
:
21 JAN 2013 (จันทร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
122
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
15 JAN 2013 (อังคาร)
ลักษณะงาน
:


อเชิญนักศึกษาสมัครเป็น Staff จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหาร (ชุดใหม่)  ในวันที่  21  มกราคม  2556 จำนวน  100 คน  โดยสามารถเลือกปฏิบัติงานในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้


นักศึกษาที่ช่วยงาน จะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ประเภทบังคับเลือก จำนวน  2 หน่วยชั่วโมง พร้อมค่าอาหาร 2 มื้อ คนละ  120   บาท


สนใจสมัครผ่านเว็ปไซต์กองกิจการนักศึกษา   ทั้งนี้ ขอเชิญประชุมชี้แจงงานและยินยันสิทธิ์ในวันที่  15  มกราคม  2556  เวลา  19.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พี่เยาว์ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เบอร์โทรภายใน  2208 

ผู้สมัคร
1 5211214029 นางสาวโสติยา เวหาลอย คณะเศรษฐศาสตร์
2 5210515020 นางสาวฑริกา ลิ้มสกุล คณะวิทยาการจัดการ
3 5310515101 นายอับดุลฮาลิม เวาะฮะ คณะวิทยาการจัดการ
4 5510410060 นางสาวภคินี เจ๊ะโส๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์
5 5410610381 นางสาวนูรไอนี ยูโซ๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
6 5410510065 นางสาวฉันชนก ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ
7 5210110590 นางสาวศศิกร ประสารการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 5210110657 นางสาวสีตีคอรีเยาะ เจ๊ะเด็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 5210110599 นางสาวศิมาพร คามานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 5210110561 นางสาววิชชุดา แก้วเจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 5210110769 นางสาวอัสมาฮ์ จันทร์นวล คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 5311410071 นางสาวธิดารัตน์ คชภักดี คณะการแพทย์แผนไทย
13 5311410014 นางสาวธัญชนก พุ่มเจริญ คณะการแพทย์แผนไทย
14 5410510022 นางสาวกาญจนา คุระจอก คณะวิทยาการจัดการ
15 5510210129 นายภัทรกิจ เจริญช่าง คณะวิทยาศาสตร์
16 5211214044 นางสาวนิฟีดัยล์ เลาะนะ คณะเศรษฐศาสตร์
17 5211214008 นางสาวจุฬารัตน์ โนระดี คณะเศรษฐศาสตร์
18 5311410007 นายณัฐพร บุญเรือง คณะการแพทย์แผนไทย
19 5311410022 นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม คณะการแพทย์แผนไทย
20 5210210774 นางสาวนัสรินทร์ บือซา คณะวิทยาศาสตร์
21 5510410098 นางสาวสุวิไล เส็นหมาน คณะพยาบาลศาสตร์
22 5510410185 นางสาวภาวิณี งามเพียร คณะพยาบาลศาสตร์
23 5311010073 นางสาวประภาพรรณ นกแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24 5110510076 นางสาวณัฐชนา จิตมานะ คณะวิทยาการจัดการ
25 5511110096 นางสาวประภัสสร ยอดมณี คณะศิลปศาสตร์
26 5511110013 นางสาวกัญตนา บุญยารุณ คณะศิลปศาสตร์
27 5210210403 นางสาวฟีดะ ตาเละ คณะวิทยาศาสตร์
28 5510210041 นางสาวญาณิศา ฉันทานุมัติ คณะวิทยาศาสตร์
29 5510210042 นางสาวฐิดารัตน์ ชโลธร คณะวิทยาศาสตร์
30 5510210211 นางสาวอมรรัตน์ กาญจนพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์
31 5410110222 นางสาวธัญญาทิพย์ จันทร์ผ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 5410510216 นางสาวพรรณทิพย์ เก้าเอี้ยน คณะวิทยาการจัดการ
33 5411210084 นายสาโรจน์ ขำนุ้ย คณะเศรษฐศาสตร์
34 5311410033 นางสาววนิษา บุญพันธ์ คณะการแพทย์แผนไทย
35 5510210338 นางสาวธนัชชา รักสกุล คณะวิทยาศาสตร์
36 5311410034 นางสาววยานันท์ เก้าแสง คณะการแพทย์แผนไทย
37 5310110241 นายธัญญากร สุวรรณหลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 5510210437 นางสาวยุพาวรรณ บัวเขียว คณะวิทยาศาสตร์
39 5210110047 นางสาวกุลวานีย์ มีเด็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
40 5511410075 นางสาวมารียา บินต่วน คณะการแพทย์แผนไทย
41 5510510278 นางสาวฟาร์ติน บิลหล๊ะเต๊ะ คณะวิทยาการจัดการ
42 5510510387 นางสาววาสนา พูลผล คณะวิทยาการจัดการ
43 5210210794 นางสาวเยาวเรศ กูลหมาด คณะวิทยาศาสตร์
44 5210210503 นางสาววลัยรัตน์ ดอหล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
45 5210110017 นางสาวกฤตชญา หนูหมาด คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 5210110384 นางสาวพรทิพย์ แข็งมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์
47 5311410055 นายอับดุลมาเละ กามา คณะการแพทย์แผนไทย
48 5311410051 นางสาวสุไรยา หลีเส็น คณะการแพทย์แผนไทย
49 5311410018 นางสาวนัศรีนย์ แวดือราแม คณะการแพทย์แผนไทย
50 5311410057 นางสาวอาบีดะห์ สาแลแม คณะการแพทย์แผนไทย
51 5210210020 นางสาวกฤติกา ระเหม คณะวิทยาศาสตร์
52 5211110005 นางสาวกนิษฐา ตุฉะโส คณะศิลปศาสตร์
53 5410210738 นางสาวจิรวรรณ บัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
54 5410110668 นายวิสิทธิศักดิ์ คำเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
55 5211110255 นางสาวสุจินดา แซ่ลิ่ม คณะศิลปศาสตร์
56 5211110049 นางสาวพิชาภัค หวลคิด คณะศิลปศาสตร์
57 5211110254 นางสาวสุขใจ แซ่ลิ่ม คณะศิลปศาสตร์
58 5210210264 นางสาวนาถยา เพ็ชรสุข คณะวิทยาศาสตร์
59 5210210172 นางสาวณัฏฐา ชนะสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
60 5210210003 นางสาวกนกวรรณ ขอค้า คณะวิทยาศาสตร์
61 5210210747 นางสาวฮาซานีย์ ใบจิ คณะวิทยาศาสตร์
62 5210210282 นางสาวนุรมา ดือราแม คณะวิทยาศาสตร์
63 5210210657 นางสาวใหมทิพย์ ไพรเนียม คณะวิทยาศาสตร์
64 5210510128 นางสาวนรีกานต์ มธุรพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ
65 5210510034 นางสาวขนิษฐา รัตนซ้อน คณะวิทยาการจัดการ
66 5311410072 นางสาวนุสรีน่า เสรีรักษ์ คณะการแพทย์แผนไทย
67 5211110229 นางสาวศิริพรรณ อุดมวิทยาไกร คณะศิลปศาสตร์
68 5510110629 นายศิวกร มุขดาร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
69 5510110734 นางสาวสร้อยทิพย์ จันทร์เพ็ชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 5510510111 นายวรวิทย์ วิริยากุลภัทร์ คณะวิทยาการจัดการ
71 5311410059 นางสาวอารีนา ตาเหร์ คณะการแพทย์แผนไทย
72 5210510041 นางสาวจริยา หัดหมัด คณะวิทยาการจัดการ
73 5511410062 นางสาวนุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ คณะการแพทย์แผนไทย
74 5210110680 นางสาวสุรอยญา แซะอามา คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 74 คน
งาน/โครงการนี้
หมดเขตรับสมัครแล้ว