หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
รายละเอียด
งาน
:
โครงการ Sritrang Young Bloodครั้งที่2 และรับสมัครงาน
ประเภท
:
โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
บริษัทศรีตรังแอโกรอินดีสทรี จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่
:
หาดใหญ สงขลา
ช่วงเวลา
:
12.00 - 18.00 น.
วันที่เริ่ม
:
16 NOV 2012 (ศุกร์)
วันสุดท้าย
:
16 NOV 2012 (ศุกร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
365
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
15 NOV 2012 (พฤหัส)
ลักษณะงาน
:


โครงการ Sritrang Young Bood2

ในงานพบกับกิจกรรมดีๆ มี ความรู้มากมาย

  • แนะนำกลุมบริษัทศรีตรัง ฯ
  • กิจกรรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
  • เทคนิคการแต่งหน้า และการเสริมบุคลิกภาพ
  • ชมการแสดงต่าง ๆ

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.00 - 18.00 น.

ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์

พิเศษในงานลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายทั้ง Iphone 4S , Ipad ฯลฯ

ตำแหน่งงานว่างกลุ่มบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด
สายสังคมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ สายวิศวกรรมศาสตร์
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ไลน์ลีดเดอร์ผลิต วิศวกรเครื่องกล
   *เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต วิศวกรระบบไอน้ำ
   *เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ Technical support วิศวกรยานยนต์
   *เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต วิศวกรบอยเลอร์
เจ้าหน้าที่การตลาด หัวหน้าส่วนข้อมูลผลิต วิศวกรเคมี
Maketing Executive เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ทดสอบ วิศวกร Software
   * เจ้าหน้าจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าระบบคุณภาพ วิศวกร Hardware
   * เจ้าหน้าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ หัวหน้าส่วน Technical support System analyst
   * เจ้าหน้าจัดซื้อเครื่องจักและอะไหล่ต่างประเทศ หัวหน้าแผนก Q.C  บรรจุภัณฑ์ System Engineer
หัวหน้าส่วนจัดซื้อ หัวหน้าแผนกเช็คเกอร์ System support
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ IT
   * เจ้าหน้าที่สรรหา หัวหน้าแผนกผลิตน้ำยางข้น หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป
   * เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน หัวหน้าแผนกผลิต STR หัวหน้าแผนกยานยนต์
   * เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ พนักงานข้อมูล Ingredient Preparation PROCESS ENGINEER
   * เจ้าหน้าที่ธุรการและสวัสดิการ หัวหน้าแผนก Ingredient Prepararion หัวหน้าส่วนข้อมูลวิศวกรรม
   * เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา หัวหน้าส่วน Ingredient Preparation วิศวกรฟอร์เมอร์
   * เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ วิศวกรเทคนิคคุณภาพ1 วิศวกรไฟฟ้าการผลิต
หัวหน้าส่วนวางแผนการผลิต วิศวกรเทคนิคคุณภาพ2 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าการผลิต
เจ้าหน้าที่ข้อมูล ผู้ช่วยผู้จัดการไลน์ PF วิศวกรไฟฟ้าพลังงาน
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่ข้อมูล Compounding หน.แผนกสอบเทียบและเครื่องมือวัด
เจ้าหน้าที่ส่งออก ไลน์ลีดเดอร์ Compounding หัวหน้าส่วนวิศวกรรมไฟฟ้าโครงการ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ผู้จัดการไลน์ Compounding หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบำรุงรักษาไฟฟ้าระบบ
หัวหน้าศูนย์ซื้อวัตถุดิบ นักวิจัยและพัฒนา  วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์
เจ้าหน้าที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา วิศวกร PF
เจ้าหน้าที่สต็อกวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิศวกรระบบ
เจ้าหน้าที่สต็อคเครื่องจักรและอะไหล่ หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรออกแบบ
เจ้าหน้าที่สต็อคเบ็ดเตล็ด หัวหน้าส่วนกิจกรรมคุณภาพ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทั่วไป
เจ้าหน้าที่สต็อคบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ จี.เอ็ม.พี.(GMP) หัวหน้าแผนกวิศวกรรมยานยนต์
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ หัวหน้าแผนกคิวซีบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบ
เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านพัก หัวหน้าส่วนตรวจสอบ II  
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีและกายภาพ  
หัวหน้าส่วนกฎหมาย เจ้าหน้าที่เทคนิคโปรตีน  
เจ้าหน้าที่โกล์ฟฟอร์เมอร์และข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคนิคบรรจุภัณฑ์  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดยางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่เทคนิคอินโปรเสท  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายถุงมือยาง    
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์    

ผู้สมัคร
1 5410510318 นางสาวศศิธร โพชราช คณะวิทยาการจัดการ
2 5410510242 นางสาวภัคพิมล บุญฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
3 5411210011 นางสาวจิราภรณ์ นิยมเดชา คณะเศรษฐศาสตร์
4 5510410161 นายนฤเบศ คงพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์
5 5210510250 นางสาววรรณรัตน์ จำรูญเกียรติกุล คณะวิทยาการจัดการ
6 5210510279 นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข คณะวิทยาการจัดการ
7 5210510129 นางสาวนฤมล ต่วนสุหลง คณะวิทยาการจัดการ
8 5210510320 นางสาวสุรีวัลย์ เงางาม คณะวิทยาการจัดการ
9 5210510133 นางสาวนัซวา ปาทาน คณะวิทยาการจัดการ
10 5211110269 นายสุรัฐ เจ๊ะเต๊ะ คณะศิลปศาสตร์
11 5211110158 นางสาวพิชานี พันธุ์ฉลาด คณะศิลปศาสตร์
12 5210210134 นางสาวชาอาน่า สลาหมาด คณะวิทยาศาสตร์
13 5210210525 นางสาววิศนี ช่างเหล็ก คณะวิทยาศาสตร์
14 5210210066 นางสาวจันทร์จิรา สายวารี คณะวิทยาศาสตร์
15 5210210466 นางสาวรัตนา โต๊ะด่างา คณะวิทยาศาสตร์
16 5210210351 นางสาวผกานุช แก้วศรี คณะวิทยาศาสตร์
17 5410610176 นายปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
18 5410610376 นายธีรพงศ์ เหมรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
19 5410610185 นายพัฒนาการ เพชรสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
20 5211110152 นายพัฒนพล เขียวเปล่ง คณะศิลปศาสตร์
21 5211110072 นางสาวณัฐกฤตา แสงอินทร์ คณะศิลปศาสตร์
22 5211110182 นางสาวมานิตา สิตตหิรัญ คณะศิลปศาสตร์
23 5210510063 นางสาวชญานิศ จิตนุพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
24 5210210733 นายอุดมศักดิ์ อุตมมุณี คณะวิทยาศาสตร์
25 5210210701 นายอับดลฆอเล็บ ฮะอุรา คณะวิทยาศาสตร์
26 5210210151 นางสาวซูรีย์ธา กูเดดาเก็ง คณะวิทยาศาสตร์
27 5210210770 นางสาวดากานฎา ริดโต คณะวิทยาศาสตร์
28 5211214040 นายธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์
29 5210610029 นายกูอานัส สามารถ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
30 5210210657 นางสาวใหมทิพย์ ไพรเนียม คณะวิทยาศาสตร์
31 5210610201 นายรัฐพล เพชรกาฬ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
32 5210210674 นางสาวอรนิตย์ รุณแสง คณะวิทยาศาสตร์
33 5210510199 นางสาวเพ็ญพร มากจงดี คณะวิทยาการจัดการ
34 5210510080 นางสาวชุติกาญจน์ นราตรีกุล คณะวิทยาการจัดการ
35 5210210668 นางสาวอภิชญา ขุนชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์
36 5210510179 นางสาวปิยะวรรณ นวลถวิล คณะวิทยาการจัดการ
37 5210210764 นางสาวชาลินี บูนำ คณะวิทยาศาสตร์
38 5210110530 นางสาววรรณิการ์ เมืองโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
39 5210210116 นางสาวชนิกานต์ เพชรประพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
40 5310210164 นางสาวดาริกา เกปัน คณะวิทยาศาสตร์
41 5410610381 นางสาวนูรไอนี ยูโซ๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
42 5211110203 นางสาววนิต้า มัสตัน คณะศิลปศาสตร์
43 5211110111 นางสาวนิตยนันท์ มีดำ คณะศิลปศาสตร์
44 5211110069 นางสาวณัฎยา สุขเกษม คณะศิลปศาสตร์
45 5210210248 นางสาวนลินี ขนงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
46 5211110165 นางสาวภคินี คำไทร คณะศิลปศาสตร์
47 5210610212 นายวรยุทธ บุญเลิศวรกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
48 5210515013 นางสาวขวัญชนก ทองปาน คณะวิทยาการจัดการ
49 5210210774 นางสาวนัสรินทร์ บือซา คณะวิทยาศาสตร์
50 5210515002 นางสาวกรกนก แสงผะกาย คณะวิทยาการจัดการ
51 5211110228 นางสาวศิรินุช ทองย้อย คณะศิลปศาสตร์
52 5210210023 นางสาวกัญญารัตน์ อ่อนช่วย คณะวิทยาศาสตร์
53 5211110102 นางสาวนฤมล เอี่ยวเหล็ก คณะศิลปศาสตร์
54 5211110040 นางสาวจิตติมา คำจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
55 5210515021 นางสาวณัฏฐกาญจน์ บำรุงสุข คณะวิทยาการจัดการ
56 5210510315 นางสาวสุภิญญา หารา คณะวิทยาการจัดการ
57 5511010143 นางสาววาสินี คงสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
58 5210210809 นางสาวฮุสนา บิลังโหลด คณะวิทยาศาสตร์
59 5210210332 นางสาวปัญญ์ชลี สุรินราช คณะวิทยาศาสตร์
60 5210210625 นางสาวสุภารัตน์ ทองก้อน คณะวิทยาศาสตร์
61 5210210097 นางสาวจุรีพร ยืนนาน คณะวิทยาศาสตร์
62 5210210323 นางสาวปรียา ศรีสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
63 5211110197 นางสาวลาโฉม บิลยีหลี คณะศิลปศาสตร์
64 5410510295 นางสาววริษฐา คำสด คณะวิทยาการจัดการ
65 5211214029 นางสาวโสติยา เวหาลอย คณะเศรษฐศาสตร์
66 5210210794 นางสาวเยาวเรศ กูลหมาด คณะวิทยาศาสตร์
67 5210210282 นางสาวนุรมา ดือราแม คณะวิทยาศาสตร์
68 5210210747 นางสาวฮาซานีย์ ใบจิ คณะวิทยาศาสตร์
69 5210210403 นางสาวฟีดะ ตาเละ คณะวิทยาศาสตร์
70 5210210048 นางสาวขวัญชนก เพ็งสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
71 5210210220 นางสาวธนภรณ์ ศิริแสง คณะวิทยาศาสตร์
72 5210210781 นางสาวบัลกีส บุญหมาน คณะวิทยาศาสตร์
73 5511010124 นางสาวฟิรดาวส์ รัตน์พันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
74 5210210440 นางสาวมุกดาวัลล์ สุขัง คณะวิทยาศาสตร์
75 5210210444 นางสาวเมริสา กังแฮ คณะวิทยาศาสตร์
76 5210210346 นางสาวปิยะฉัตร ส่งด้วง คณะวิทยาศาสตร์
77 5210210546 นายศิรสิทธิ์ ศรีนวลปาน คณะวิทยาศาสตร์
78 5210510174 นางสาวปานตา สุธรรมประจักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
79 5210510103 นางสาวเดือนเพ็ญ สุนทรภักดี คณะวิทยาการจัดการ
80 5210510140 นางสาวนิลินี คงพรหม คณะวิทยาการจัดการ
81 5210510208 นางสาวภารดี จุ้ยมา คณะวิทยาการจัดการ
82 5210510305 นางสาวสุนิสา แวสาและ คณะวิทยาการจัดการ
83 5210510203 นางสาวภวิศา ทองเสป คณะวิทยาการจัดการ
84 5210210271 นางสาวนิตยา บุญสนอง คณะวิทยาศาสตร์
85 5210210547 นางสาวศิรินันท์ โภคา คณะวิทยาศาสตร์
86 5210210056 นางสาวคอลีเปาะ อาแว คณะวิทยาศาสตร์
87 5210510270 นางสาวศศินา น้อยแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
88 5210510223 นางสาวเยาวมาลย์ แซ่ชั่ง คณะวิทยาการจัดการ
89 5210513049 นายพงษ์เจริญ สาระเวก คณะวิทยาการจัดการ
90 5210510171 นางสาวปวีณา ลมุลศรี คณะวิทยาการจัดการ
91 5210210600 นางสาวสุกานดา รัตฉวี คณะวิทยาศาสตร์
92 5210210464 นางสาวรัชนี ปรีชา คณะวิทยาศาสตร์
93 5210210063 นางสาวจันทนา คล้ายสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์
94 5210210742 นางสาวเอวิกา เรืองอ่อน คณะวิทยาศาสตร์
95 5210210620 นางสาวสุพัตรา ล้วนเส้ง คณะวิทยาศาสตร์
96 5210210738 นางสาวอุสนา บุญเมือง คณะวิทยาศาสตร์
97 5210510043 นางสาวจามจุรี จันทร์กลับ คณะวิทยาการจัดการ
98 5210510121 นางสาวธันย์ชนก เจริญมาก คณะวิทยาการจัดการ
99 5210510183 นางสาวพนัสชนก กัปปิยโวหาร คณะวิทยาการจัดการ
100 5210210293 นางสาวเนตรนภา ชัยชนิตย์ คณะวิทยาศาสตร์
101 5210210638 นางสาวสุวณี สงวนโสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
102 5210210422 นางสาวมนต์ชนก เต็มภาชนะ คณะวิทยาศาสตร์
103 5211110001 นางสาวกนกรัตน์ วรสุวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
104 5211110161 นางสาวพิมพ์พลอย กิติโชติ คณะศิลปศาสตร์
105 5211110146 นางสาวพนิดา จารุอินทร์ คณะศิลปศาสตร์
106 5211110304 นางสาวเอริสซ่า วุฒิ คณะศิลปศาสตร์
107 5211110076 นางสาวณัฐวดี ทองสันตติ์ คณะศิลปศาสตร์
108 5211110284 นางสาวอภิญญา บุ่งนาแซง คณะศิลปศาสตร์
109 5211110293 นางสาวอริสา มุขตา คณะศิลปศาสตร์
110 5210210696 นางสาวอัญชนา ราชพิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์
111 5210110201 นายทรงศักดิ์ กิตติเกริกพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
112 5210210575 นางสาวสายไหม คงชีพา คณะวิทยาศาสตร์
113 5210110014 นางสาวกรวิกา เล่งวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
114 5210613034 นางสาวนิตยา พูนเพิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
115 5210613039 นางสาวปัทมา พรหมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
116 5410210471 นางสาววนิดา อิสลาม คณะวิทยาศาสตร์
117 5210510138 นางสาวนิภาภัทร ขุนเพชร คณะวิทยาการจัดการ
118 5211010003 นางสาวกมลพร ศรีพิเชียร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
119 5210510278 นางสาวศิริยุคล คงปรีชา คณะวิทยาการจัดการ
120 5210510101 นางสาวณุสสรี แก้วน้อย คณะวิทยาการจัดการ
121 5210510265 นางสาววิรชา รัตนโสภา คณะวิทยาการจัดการ
122 5210510040 นางสาวจริยา พุทธกูล คณะวิทยาการจัดการ
123 5210510083 นางสาวโซเดีย อาแวเตะ คณะวิทยาการจัดการ
124 5210510029 นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
125 5210510069 นางสาวชนาธิป ไชยภูมิ คณะวิทยาการจัดการ
126 5210210780 นางสาวนูรีซาน สามัญ คณะวิทยาศาสตร์
127 5210210222 นางสาวธนสร น้อยรอด คณะวิทยาศาสตร์
128 5210110622 นายสถาพร ชัยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
129 5210110555 นายวัชรินทร์ พัคค์สุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์
130 5210110567 นายวิระ ลีลาศิลปศาสน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
131 5210110711 นายอนันต์ ศรีมุกข์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
132 5210110351 นางสาวปาริชาติ พวงจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
133 5210110320 นายปกรณ์กิจ กาญจนโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
134 5210110596 นายศักรินทร์ เพ็ชรพิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
135 5210210773 นายธีรวุฒิ เหล็มปาน คณะวิทยาศาสตร์
136 5210210646 นางสาวโสภิตา สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
137 5210110257 นายนพณัฐ อินอุทัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
138 5310510053 นางสาวชลธารา บัวเพ็ชร คณะวิทยาการจัดการ
139 5310510331 นางสาวอรวรรณ เกื้อประพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
140 5310510041 นางสาวจิรัชยา ชูแสง คณะวิทยาการจัดการ
141 5310510152 นางสาวเบญจวรรณ สำแดง คณะวิทยาการจัดการ
142 5211410033 นางสาวนูร์ฮาซิซีน ฮามิ คณะการแพทย์แผนไทย
143 5210110283 นางสาวนันท์สินี จันทสุวรรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
144 5210110548 นางสาววลัยลักษณ์ หนูดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
145 5210510255 นางสาวกันย์ญรัสมิ์ ชูไชยยัง คณะวิทยาการจัดการ
146 5210110265 นายนเรนทร์ฤทธิ์ ทองทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์
147 5210110075 นายจักรกริช ศรียกเฮ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
148 5210110749 นายอัครเดช ภาสบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
149 5211110232 นางสาวฉัตรชนก มณีอ่อน คณะศิลปศาสตร์
150 5210110191 นายดนุภัทร ชิ้นประกอบเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์
151 5210110407 นายพิชานนท์ ชุมทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
152 5210110359 นายปิยมินทร์ เมืองสง คณะวิศวกรรมศาสตร์
153 5210210231 นางสาวธนิตา เรืองสันติ คณะวิทยาศาสตร์
154 5210510302 นางสาวสุธารัตน์ วงษ์บุญ คณะวิทยาการจัดการ
155 5210510188 นางสาวพลอยไพลิน ตรีตรง คณะวิทยาการจัดการ
156 5210510162 นางสาวประภัสสร แก้วเล็ก คณะวิทยาการจัดการ
157 5210510293 นางสาวสุจิตตรา จินตนะ คณะวิทยาการจัดการ
158 5210210086 นางสาวจิราภา เดชนัครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์
159 5210210655 นายหัตถพร เพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
160 5210210614 นางสาวสุนิสา แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์
161 5210210050 นางสาวขวัญชนก อ่อนช้อย คณะวิทยาศาสตร์
162 5210210359 นางสาวพนิดา แก้วชนิด คณะวิทยาศาสตร์
163 5210210414 นางสาวภาวดี พงษ์ชู คณะวิทยาศาสตร์
164 5210210088 นางสาวจิราวรรณ สำแดง คณะวิทยาศาสตร์
165 5210210011 นางสาวกมลลักษณ์ จิตศิริ คณะวิทยาศาสตร์
166 5210210439 นางสาวมินตรา บุญศิริ คณะวิทยาศาสตร์
167 5210210681 นางสาวอรวรรณ พูนภิญโญ คณะวิทยาศาสตร์
168 5210210494 นายวรสิทธิ์ บัญชาญ คณะวิทยาศาสตร์
169 5210210335 นางสาวปานกมล สุวรรณคูหา คณะวิทยาศาสตร์
170 5210210194 นางสาวดาราวรรณ เซ่งง่าย คณะวิทยาศาสตร์
171 5210210226 นางสาวธนาภรณ์ ไชยสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
172 5210210790 นายฟาร์อิฟ นาพี คณะวิทยาศาสตร์
173 5210210581 นายสิทธิพงศ์ พรรณมณีลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
174 5210110650 นางสาวสิรินทิพย์ ประดิษฐ์อำนวย คณะวิศวกรรมศาสตร์
175 5211110017 นางสาวกันยารัตน์ นาดำ คณะศิลปศาสตร์
176 5211110118 นางสาวณัฐพัชร พูลเทพ คณะศิลปศาสตร์
177 5210110066 นายงามพงษ์ เรืองพจนาพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
178 5211110051 นางสาวชโลทร ศรีหิรัญเดช คณะศิลปศาสตร์
179 5211110209 นางสาววาสนา ตั้งกิจวรกุล คณะศิลปศาสตร์
180 5211110178 นางสาวมลทิพย์ นาคใหม่ คณะศิลปศาสตร์
181 5211110280 นางสาวหนึ่งฤทัย นิลดี คณะศิลปศาสตร์
182 5210210109 นางสาวชฎาพร มากจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
183 5211110131 นางสาวปัทมภา มังกรสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์
184 5210210400 นางสาวฟองฝน อักษรแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
185 5210210534 นายศรัณย์ ประดิษฐอุกฤษฎ์ คณะวิทยาศาสตร์
186 5210510165 นางสาวปรีดาวรรณ วาดอักษร คณะวิทยาการจัดการ
187 5210510151 นางสาวบุษยา ผกาวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
188 5210510152 นางสาวบุษราคัม ผกาวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
189 5310513086 นางสาวฮายาตี จำปากลาย คณะวิทยาการจัดการ
190 5310510068 นางสาวฐาปนี โสภาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
191 5210513075 นางสาววันทนี บุตรมานะ คณะวิทยาการจัดการ
192 5210510202 นางสาวฟิรดาว ยะเอ๊ะ คณะวิทยาการจัดการ
193 5210510027 นายกีรติ พัชรพิสุทธิ์สิน คณะวิทยาการจัดการ
194 5210510272 นางสาวศันสิธร รัตนพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
195 5210510014 นายกฤดิพันธ์ เจ้ยชุม คณะวิทยาการจัดการ
196 5210510016 นางสาวกฤติกา ชโลธร คณะวิทยาการจัดการ
197 5211010070 นางสาวพิไลวรรณ บุตรเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
198 5211010004 นางสาวกมลพรรณ นุ้ยเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
199 5211010041 นางสาวธนภรณ์ ศรีวิลัยสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
200 5211010082 นางสาวมิซุซึ ไซโต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
201 5211110125 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา คณะศิลปศาสตร์
202 5210210025 นางสาวกันยวีร์ ปรีชาชน คณะวิทยาศาสตร์
203 5210210556 นางสาวศุทธหทัย มีวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
204 5210210192 นางสาวดวงแก้ว เพชรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
205 5211110216 นางสาววิฑิตยา หฤทัยวรกุล คณะศิลปศาสตร์
206 5211110039 นางสาวจารุสิริ ปรัชพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
207 5211110064 นางสาวฐาปนีย์ จิตต์แจ้ง คณะศิลปศาสตร์
208 5210210100 นางสาวเจตณภาง คงเรือง คณะวิทยาศาสตร์
209 5210210535 นางสาวศรัณยา บัวสม คณะวิทยาศาสตร์
210 5210210457 นางสาวรวิวรรณ์ มิตรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์
211 5211110045 นางสาวจิราพร จันทภาโส คณะศิลปศาสตร์
212 5211110277 นางสาวสุพิชญา บุรินทร์กุล คณะศิลปศาสตร์
213 5211110168 นางสาวภาณิษา ขำสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
214 5210210454 นางสาวเยาวลักษณ์ ขุนชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์
215 5211110175 นางสาวมนต์รวี คงดำเนิน คณะศิลปศาสตร์
216 5210210720 นางสาวอาริยา กรุงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
217 5210210761 นางสาวจุติภรณ์ แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์
218 5210510050 นางสาวกันต์สิริ ซังขาว คณะวิทยาการจัดการ
219 5210510156 นางสาวเบญจวรรณ ศิริวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ
220 5210610244 นางสาวแวอามีเนาะห์ สุหลง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
221 5210610324 นางสาวอามีนา กาเซะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
222 5210510146 นางสาวเนตรณพิศ สงรอด คณะวิทยาการจัดการ
223 5210510328 นางสาวหทัยขวัญ จันทอง คณะวิทยาการจัดการ
224 5210510322 นางสาวเสาวภา ก่อเพียรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
225 5210510288 นางสาวสวพรรณ จันทภาโส คณะวิทยาการจัดการ
226 5210510323 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วคง คณะวิทยาการจัดการ
227 5210510003 นางสาวกนกวรรณ แซ่อิ้ว คณะวิทยาการจัดการ
228 5210210687 นางสาวอลิษา เฉิดฉิ้ม คณะวิทยาศาสตร์
229 5210210234 นางสาวธัญญษา เทพพิชัย คณะวิทยาศาสตร์
230 5210510120 นางสาวธัญญา สมประสงค์ คณะวิทยาการจัดการ
231 5210210808 นางสาวอุมมะห์ หะยี คณะวิทยาศาสตร์
232 5211010010 นางสาวกานต์รวี ฮั่นสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
233 5211110201 นางสาววนิดา ศรีทองกุล คณะศิลปศาสตร์
234 5211110300 นางสาวอารดา ปัญญาวุทโส คณะศิลปศาสตร์
235 5211110106 นางสาวนัทธมน หนูใหม่ คณะศิลปศาสตร์
236 5210210540 นางสาวศศิธร รุ่งบรรณาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
237 5211110263 นางสาวสุภัทรฉรี อรุณโชติ คณะศิลปศาสตร์
238 5211110252 นางสาวสิริวรรณ ดวงสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์
239 5211110014 นางสาวกะรัตเพชร คงรอด คณะศิลปศาสตร์
240 5211110246 นายสิงหนาท รัตนชัย คณะศิลปศาสตร์
241 5211110143 นางสาวปุณยวีร์ อินทรักษา คณะศิลปศาสตร์
242 5211110174 นางสาวมธุรดา ปสันตา คณะศิลปศาสตร์
243 5211110059 นางสาวชูขวัญ เย็นใจชน คณะศิลปศาสตร์
244 5410610181 นายพรเทพ ธีระวัฒนพงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
245 5211110166 นางสาวภัทรา เฮ่งประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์
246 5210210311 นางสาวปนัดฐา พรมโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์
247 5210210650 นางสาวหญิงนภา เจ๊สะหม้อ คณะวิทยาศาสตร์
248 5210210164 นางสาวฑิติญา ทุมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
249 5210210103 นางสาวเจษฎาพร จเรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
250 5210210563 นางสาวศุภวรรณ ศรีโลพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์
251 5210210736 นางสาวอุไรวรรณ จันทร คณะวิทยาศาสตร์
252 5210610257 นางสาวสมจิต อุไรกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
253 5210110171 นายณัฐพงศ์ ประวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
254 5210110269 นางสาวนฤมล อินทรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
255 5210110493 นางสาวรวงแก้ว กฐินทิพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
256 5210110142 นายไชยา สามี คณะวิศวกรรมศาสตร์
257 5210110739 นายอรรถพล อรุณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
258 5210110714 นายอนิรุฒ จันทร์เพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
259 5210210272 นางสาวนิติภรณ์ เกตุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
260 5210110026 นายกองพล สุวรรณรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
261 5210110500 นายรัฐพล ทองเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
262 5211110080 นายตันติกร ตั้นตระกูล คณะศิลปศาสตร์
263 5210110259 นายนพฤทธิ์ จิตติกานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
264 5210210090 นางสาวจุฑากานต์ ทองหลาม คณะวิทยาศาสตร์
265 5210210046 นางสาวขนิษฐา บุญเที่ยง คณะวิทยาศาสตร์
266 5210210574 นางสาวสาบีน๊ะ โสะเบ็ญอาหลี คณะวิทยาศาสตร์
267 5210210292 นางสาวเนตรชนก เพชระ คณะวิทยาศาสตร์
268 5210510304 นางสาวสุธาสินี ช่างเหล็ก คณะวิทยาการจัดการ
269 5210210509 นายวัชระ สังวาลย์ คณะวิทยาศาสตร์
270 4810175 นางสาวฐิติพร แก้วตุ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
271 5210110633 นายสรงฤทธิ์ จิวากานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
272 5210110662 นางสาวสุชีรา หมวดเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
273 5210210106 นางสาวฉัตรบงกฎ คชไกร คณะวิทยาศาสตร์
274 5210210677 นางสาวอรพินท์ ธีระรัตน์เอกธนา คณะวิทยาศาสตร์
275 5211210010 นางสาวจิราภรณ์ บุญแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
276 5211214021 นางสาวพิมชนก ราวียา คณะเศรษฐศาสตร์
277 5211210046 นางสาววิภาวดี ทองเจิม คณะเศรษฐศาสตร์
278 5211210044 นางสาววนนีย์ รุ่งรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
279 5211214053 นางสาวลลิตา หวันเหล็ม คณะเศรษฐศาสตร์
280 5210110569 นางสาววิไลลักษณ์ เกตุทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
281 5210110129 นางสาวชัชชลี เอี่ยมชำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
282 5211214010 นางสาวเชิดชนก ผุดมี คณะเศรษฐศาสตร์
283 5210110073 นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
284 5210510178 นางสาวปิยะดา เอียดฉิม คณะวิทยาการจัดการ
285 5210110199 นายทยากร แซ่ลิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
286 5210110344 นางสาวปัญจรัตน์ นนทะวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
287 5210110752 นายอังคาร วิวัฒน์ไพบูลย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
288 5211214062 นางสาวอมรรัตน์ เจโตวิมุติ คณะเศรษฐศาสตร์
289 5210510055 นางสาวเจตสุภา ตั้งโพธิธรรม คณะวิทยาการจัดการ
290 5311110028 นางสาวขวัญกมล สุขสม คณะศิลปศาสตร์
291 5210210758 นางสาวกัญญารัตน์ ไข่เส้ง คณะวิทยาศาสตร์
292 5210210453 นางสาวเย็นฤดี สิริไชย คณะวิทยาศาสตร์
293 5410610281 นายสิงหทิตย์ ขุนพล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
294 5410610237 นางสาวลักษมี วงศ์วัชรเดช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
295 5210210052 นางสาวเขมินี ทองมา คณะวิทยาศาสตร์
296 5210210162 นางสาวฐิติรัชต์ ฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์
297 5210210471 นางสาวรุจิเรข ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์
298 5310210458 นางสาวศุภานิษฐ์ แป้นด้วง คณะวิทยาศาสตร์
299 5210210129 นางสาวชวัลณัฐ เจริญรูป คณะวิทยาศาสตร์
300 5210210327 นางสาวปวีณรัตน์ สุขพงศ์พิมล คณะวิทยาศาสตร์


ผู้สมัคร : สำรอง
301 5210210437 นางสาวมาลินดา ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร์
302 5310210443 นางสาวศิริญญา แซ่เอียบ คณะวิทยาศาสตร์
303 5211110229 นางสาวศิริพรรณ อุดมวิทยาไกร คณะศิลปศาสตร์
304 5210210584 นางสาวสินีนุช พงษ์สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
305 5210210645 นางสาวเสาวลี ล้อมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
306 5211110254 นางสาวสุขใจ แซ่ลิ่ม คณะศิลปศาสตร์
307 5211110255 นางสาวสุจินดา แซ่ลิ่ม คณะศิลปศาสตร์
308 5210210579 นางสาวสาวิตรี ชูศรี คณะวิทยาศาสตร์
309 5210210649 นางสาวโสวรัตน์ บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์
310 5210210005 นางสาวกนกวรรณ บริเพชร คณะวิทยาศาสตร์
311 5210210269 นางสาวนิชนันท์ เบ็ญญามา คณะวิทยาศาสตร์
312 5210210277 นางสาวนิภาพร สุคนธศีลกุล คณะวิทยาศาสตร์
313 5210210276 นางสาวนิภาพร วงศ์กูล คณะวิทยาศาสตร์
314 5210210801 นางสาวสารีนา แวนูเซ็ง คณะวิทยาศาสตร์
315 5210110656 นางสาวสิวินีย์ ยกถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
316 5210210341 นางสาวปิยธิดา ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์
317 5210110044 นายกิติพงษ์ ลิ้มทุ้ย คณะวิศวกรรมศาสตร์
318 5210510325 นางสาวโสภิชา ชูกำเนิด คณะวิทยาการจัดการ
319 5210210591 นางสาวสิริมา ตั้งอั้น คณะวิทยาศาสตร์
320 5210510358 นางสาวอำไพพร ทองมาก คณะวิทยาการจัดการ
321 5210510035 นางสาวขวัญตา จันทฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
322 5210510356 นางสาวอารีรัตน์ จันทฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
323 5210510266 นางสาววีนัส แก้วน้อย คณะวิทยาการจัดการ
324 5210510313 นางสาวสุภาพร กรดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
325 5111110300 นางสาวเสาวภาคย์ ดิสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์
326 5210210431 นางสาวมัลลิกา บุตรกลัด คณะวิทยาศาสตร์
327 5210210092 นางสาวจุฑามณี เซ่งสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
328 5210210075 นางสาวจิรประภา ทองสีพราย คณะวิทยาศาสตร์
329 5210210314 นางสาวประภัสสร แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์
330 5210210141 นางสาวซัลวาณี แวแล๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
331 5210210238 นางสาวธันยาภรณ์ แดงศรีธรรม คณะวิทยาศาสตร์
332 5210210242 นางสาวนงนุช รอดแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
333 5210210325 นางสาวปวรินทร์ หนูเกตุ คณะวิทยาศาสตร์
334 5210210041 นางสาวเกศินี จันนก คณะวิทยาศาสตร์
335 5210210328 นางสาวปวีณา เกษตรกาลาม์ คณะวิทยาศาสตร์
336 5210210215 นายเทพบดินทร์ เชื้อประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์
337 5210210671 นายอมรเทพ รักษ์จิตร คณะวิทยาศาสตร์
338 5210210602 นางสาวสุจรรยา แซ่ด่าน คณะวิทยาศาสตร์
339 5210210026 นางสาวกัลยา พรสุขสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
340 5210210748 นางสาวฮาบีบะห์ มาลินี คณะวิทยาศาสตร์
341 5210210592 นางสาวสิริรัตน์ สิทธิรัตนตรีกุล คณะวิทยาศาสตร์
342 5210210125 นางสาวชลิกา เฉี้ยฉุ้น คณะวิทยาศาสตร์
343 5310510139 นางสาวนิลุบล เรืองรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ
344 5310510302 นางสาวสุวภัทร ธีระกิตติวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
345 5310510303 นางสาวสุวิมล สัญรัชต์ คณะวิทยาการจัดการ
346 5210210529 นายวีรวัชร์ จุลิวรรณลี คณะวิทยาศาสตร์
347 5210210587 นางสาวสิรยาพร พลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
348 5210210028 นางสาวกาญจนา เพ็งหนู คณะวิทยาศาสตร์
349 5210210597 นางสาวสุกัญญา โกวิทธีรพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
350 5210210802 นางสาวสุนารี แสงหวาน คณะวิทยาศาสตร์
351 5210210461 นางสาวระวิวรรณ แก้วคง คณะวิทยาศาสตร์
352 5210210031 นางสาวกานดา จารุจิตร คณะวิทยาศาสตร์
353 5210210416 นายภูวนารถ คังคัสโร คณะวิทยาศาสตร์
354 5210210107 นายเฉลิม ฉันทาริยะ คณะวิทยาศาสตร์
355 5210210522 นางสาววิภาวี ราชแดหวา คณะวิทยาศาสตร์
356 5210210684 นางสาวอรอุมา กองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
357 5210210421 นางสาวมธุรส สุขปลอด คณะวิทยาศาสตร์
358 5210210334 นายปัญญาวุธ โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์
359 5210210068 นางสาวจาริณี พุ่มเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
360 5210210007 นางสาวกนิษฐา สิทธิวิชชาพร คณะวิทยาศาสตร์
361 5210210537 นางสาวศรีรัตน์ ฉายมณี คณะวิทยาศาสตร์
362 5210513045 นางสาวประภัสสร บุญศรี คณะวิทยาการจัดการ
363 5210210014 นางสาวกรกนก หนูเลี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
364 5210513089 นางสาวสุภาวดี ปลดทุกข์ คณะวิทยาการจัดการ
365 5210210350 นางสาวปิลันธนาร์ ห้าวหาญ คณะวิทยาศาสตร์


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 365 คน
งาน/โครงการนี้
มีผู้สมัครเต็มแล้ว