หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
รายละเอียด
งาน
:
บรรยาย เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่งานสายอาชีพ และสมัครงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ประเภท
:
โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
:
17.00 น.
วันที่เริ่ม
:
08 SEP 2011 (พฤหัส)
วันสุดท้าย
:
10 SEP 2011 (เสาร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
609
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
10 SEP 2011 (เสาร์)
ลักษณะงาน
:


ผู้สมัคร
1 5110110673 นายอนุรักษ์ มะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 5010210465 นางสาวโรสรียา แวฮะยี คณะวิทยาศาสตร์
3 5110510322 นางสาวสุจิกา ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ
4 5110510237 นางสาวรุจยา เขียวชุม คณะวิทยาการจัดการ
5 5111410058 นายสมโชค มุขดี คณะการแพทย์แผนไทย
6 5310613041 นายพันธ์ศักดิ์ แสงงาม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
7 5310613075 นายเอนก สอหวัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
8 5110510056 นางสาวชญานี เซี่ยงฉิน คณะวิทยาการจัดการ
9 5110510392 นายเอกพงศ์ ลือภพ คณะวิทยาการจัดการ
10 5110510219 นางสาวมัณฑนา มีทอง คณะวิทยาการจัดการ
11 5110510344 นางสาวสุภาวดี ณ พัทลุง คณะวิทยาการจัดการ
12 5310513068 นายศิรวิทย์ อุคติ คณะวิทยาการจัดการ
13 5110610118 นายนพดล สุวรรณมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
14 5110610147 นางสาวปริญา ปานมาส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
15 5110610301 นายสุบรรณ เรืองมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
16 5110510131 นางสาวนาฟิละห์ อาลี คณะวิทยาการจัดการ
17 5110610101 นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
18 5110610303 นายสุพจน์ สงคง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
19 5110610298 นายสุธี ชูเมฆ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
20 5110610084 นางสาวณัทพร พรีศักดิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
21 5110510084 นางสาวธนัชญา นิลวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
22 5111010057 นางสาวธัญญารัตน์ เรืองศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23 5111010054 นายธนพัทธ์ เอกพิทักษ์ดำรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24 5111010166 นางสาวทิพย์วิมล อินทร์ฤดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25 5110610286 นายสิทธิศักดิ์ หล่อเจริญกุล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
26 5210610151 นางสาวปานฤดี ทิพย์ทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
27 5110610053 นางสาวจุติภรณ์ อินทร์ชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
28 5110110461 นายยุทธกร บัวอิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 5210610322 นายอาดือนัน มะรือสะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
30 5110515001 นางสาวกมลชนก ชุ่มชื่น คณะวิทยาการจัดการ
31 5110510311 นางสาวสิตานัน ชูบุญ คณะวิทยาการจัดการ
32 5110510244 นายวงศกร ศรีผ่อง คณะวิทยาการจัดการ
33 5110510176 นายพชร สังเพ็ชร์ คณะวิทยาการจัดการ
34 5110510271 นายวีระพล ชัยชนะกิจพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
35 5110510280 นายศักดิชัย พลศร คณะวิทยาการจัดการ
36 5110510081 นางสาวณัฐินีย์ ตั้งเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
37 5110510267 นางสาววิลาสินี อุยสกุล คณะวิทยาการจัดการ
38 5110510062 นายชวาลวิวัฒน์ เพ็ญจำรัส คณะวิทยาการจัดการ
39 5110510034 นางสาวจริยา ประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ
40 5110510245 นางสาววจินา พานชาตรี คณะวิทยาการจัดการ
41 5110510385 นางสาวอาริสา สูทอก คณะวิทยาการจัดการ
42 5110510393 นางสาวเอกพิศุทธิ์ ศิริรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
43 5110510257 นายวัชระ นุ่นด้วง คณะวิทยาการจัดการ
44 5110510021 นางสาวกาญจุรี หนูคง คณะวิทยาการจัดการ
45 5110510354 นางสาวโสภิดา ภูมิไชยา คณะวิทยาการจัดการ
46 5110510278 นางสาวศศินันท์ เพชรหวน คณะวิทยาการจัดการ
47 5110510118 นางสาวนฤมล บุญสุข คณะวิทยาการจัดการ
48 5110210418 นางสาวภณิดา เกื้อสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
49 5110210305 นางสาวบุณย์ลดา สุวรรณคง คณะวิทยาศาสตร์
50 5110510017 นางสาวกัลยพัชร จินนาคุณ คณะวิทยาการจัดการ
51 5110510108 นางสาวธีรานุช ชูแสง คณะวิทยาการจัดการ
52 5111010161 นางสาวอุทัยวรรณ แก้วสุกใส คณะอุตสาหกรรมเกษตร
53 5111214044 นางสาวรัชวรรณ รัตกี คณะเศรษฐศาสตร์
54 5111214002 นางสาวกันทิมา พรหมแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
55 5111214034 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
56 5111214049 นางสาวศิวพร ใจห้าว คณะเศรษฐศาสตร์
57 5110510049 นางสาวจุฑามาศ เกียรติชูเชิด คณะวิทยาการจัดการ
58 5110510052 นายเจษฎา อภิชนังกูร คณะวิทยาการจัดการ
59 5110510341 นางสาวสุภัทรา สายมายา คณะวิทยาการจัดการ
60 5110613007 นางสาวกุลฤดี มหามาตย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
61 5110510026 นางสาวกุลจิรา รักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
62 5110510376 นางสาวอัจฉรี อินทรชุมนุม คณะวิทยาการจัดการ
63 5110510057 นางสาวชฎารัตน์ อาวะภาค คณะวิทยาการจัดการ
64 5111214042 นางสาวเมธาวี จันทร์ปรุง คณะเศรษฐศาสตร์
65 5110510188 นางสาวพัทริยา พาหุมันโต คณะวิทยาการจัดการ
66 5110510022 นางสาวกานติมา สกอีน คณะวิทยาการจัดการ
67 5110510288 นางสาวศิริพันธ์ ทองสร้อย คณะวิทยาการจัดการ
68 5110510136 นางสาวนิภาพร อิสรโชติ คณะวิทยาการจัดการ
69 5110610191 นายภานุชิต เติมตันท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
70 5110510260 นางสาววาทินี เครือสุข คณะวิทยาการจัดการ
71 5210510229 นางสาวรัชตการ มีเดชา คณะวิทยาการจัดการ
72 5210510353 นายอับดุลอาซิส หลงสะเตีย คณะวิทยาการจัดการ
73 5110610287 นางสาวสิริมา หมัดแมเราะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
74 5110510256 นางสาววศินี ภูสรี คณะวิทยาการจัดการ
75 5110510069 นางสาวญาณิกา บุญปาน คณะวิทยาการจัดการ
76 5110510272 นายวุฒิพงษ์ อออิปก คณะวิทยาการจัดการ
77 5110515011 นางสาวจินดาภรณ์ มีสุข คณะวิทยาการจัดการ
78 5211010057 นายประเสริฐ บุญเพ็ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
79 5211010122 นายศุภวิชญ์ หนูนิล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
80 5210510127 นางสาวนภัสสร ธรรมชาติ คณะวิทยาการจัดการ
81 5110610348 นายอุดมศักดิ์ รักษาภักดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
82 5110610317 นางสาวอโณทัย ศิริ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
83 5110513085 นางสาวสมฤดี เอกวิเชียร คณะวิทยาการจัดการ
84 5110513023 นางสาวดวงธิดา สัตตบงกช คณะวิทยาการจัดการ
85 5110510270 นางสาววิไลวรรณ ตรงจิต คณะวิทยาการจัดการ
86 5110515084 นายศักดิ์ระพี สิงสัตย์ คณะวิทยาการจัดการ
87 5110515073 นางสาววนัสษญา เพ็ชราการ คณะวิทยาการจัดการ
88 5110515041 นางสาวภูปาณัสม์ ศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ
89 5110515046 นางสาวณัจยา อ่อนสมกิจ คณะวิทยาการจัดการ
90 5310613021 นายญาบีร เส็นสัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
91 5110610230 นางสาววรรณวิศา แก้วสุข คณะทรัพยากรธรรมชาติ
92 5110515034 นางสาวธัญชนก สุวรรณวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
93 5110515095 นางสาวสิริญญา ทัศวา คณะวิทยาการจัดการ
94 5110515112 นางสาวอลิตา อรุณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
95 5110515113 นางสาวอัจฉรา คำนึงคุณากร คณะวิทยาการจัดการ
96 5210510367 นางสาวฐิติมา ณ มณี คณะวิทยาการจัดการ
97 5110515013 นางสาวจิราพร สุขสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ
98 5110515092 นายสรายุทธ มูสิกะ คณะวิทยาการจัดการ
99 5110515059 นางสาวแพรพิไล เพชรอ่อน คณะวิทยาการจัดการ
100 5110510117 นางสาวธมน เกตุสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
101 5111210034 นายพัชรพงษ์ องค์ไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์
102 5110510038 นางสาวกรณภค แซ่โค้ว คณะวิทยาการจัดการ
103 5110515111 นางสาวอรอนงค์ น้ำค้าง คณะวิทยาการจัดการ
104 5111210028 นางสาวปาริชาติ ทองทรง คณะเศรษฐศาสตร์
105 5110510170 นางสาวเนตรวรัมพร พงษ์ธนานิกร คณะวิทยาการจัดการ
106 5110510225 นางสาวเมษยา ภวันตุ คณะวิทยาการจัดการ
107 5110515074 นางสาววรรณนิษา เส้งวุ่น คณะวิทยาการจัดการ
108 5110515036 นางสาวนนท์ธิญา ไกรวารี คณะวิทยาการจัดการ
109 5110515040 นางสาวบุษกร คงวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
110 5110515065 นางสาวยุพลักษณ์ หนูยัง คณะวิทยาการจัดการ
111 5110513075 นางสาววรรณนิสา แก้วเผือก คณะวิทยาการจัดการ
112 5110513102 นางสาวอาทิตยา บัวทอง คณะวิทยาการจัดการ
113 5110515108 นางสาวอภิญญา บุญมา คณะวิทยาการจัดการ
114 5110515100 นางสาวสุไลยา หมู่เก็ม คณะวิทยาการจัดการ
115 5110515055 นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสุข คณะวิทยาการจัดการ
116 5110515027 นางสาวณาฐมิยา หลีหเจริญกุล คณะวิทยาการจัดการ
117 5110515115 นางสาวอัสม๊ะ ยิมัน คณะวิทยาการจัดการ
118 5110210744 นางสาวอักษรภัค เต็งรัง คณะวิทยาศาสตร์
119 5110210368 นางสาวพรพิมล จันทร์ดำ คณะวิทยาศาสตร์
120 5110515021 นางสาวซูไรดา โต๊ะเด็ง คณะวิทยาการจัดการ
121 5110610161 นางสาวไปรษ์รัตน์ ทองขำดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
122 5110610192 นางสาวภารดี เทพทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
123 5210510073 นางสาวชริญา สัตยานุรักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
124 5110515102 นางสาวโสภิตา ยังเจ็ก คณะวิทยาการจัดการ
125 5210510325 นางสาวโสภิชา ชูกำเนิด คณะวิทยาการจัดการ
126 5110515103 นางสาวหัทยา ดำน้อย คณะวิทยาการจัดการ
127 5111010051 นางสาวทิตยาวรรณ เมียนแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
128 5111010015 นางสาวกาญจนาภรณ์ แซ่เหลี่ยม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
129 5111010152 นางสาวอลิษา วัชฤทธิ์กุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
130 5110515024 นางสาวณัฐนิตา ประสิทธิสาคร คณะวิทยาการจัดการ
131 5111010005 นางสาวกมลชนก ญานุชิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
132 5110510353 นางสาวโสภาพรรณ มากธันญา คณะวิทยาการจัดการ
133 5110510282 นางสาวศิริกัญญา บุญเจริญ คณะวิทยาการจัดการ
134 5110510067 นางสาวซูรวาตี สามา คณะวิทยาการจัดการ
135 5110510147 นางสาวเบญจวรรณ พิชัยวงค์ คณะวิทยาการจัดการ
136 5110515012 นางสาวจินดาวรรณ รามทอง คณะวิทยาการจัดการ
137 5110515075 นางสาววรรณฤดี แดงเย็น คณะวิทยาการจัดการ
138 5110510155 นางสาวปรายฝน ลีสรัลวาณิช คณะวิทยาการจัดการ
139 5110510183 นางสาวพรรณี ทองคง คณะวิทยาการจัดการ
140 5110510337 นางสาวสุนิษา คมนา คณะวิทยาการจัดการ
141 5110510197 นางสาวเพียงกานต์ ปิ่นนุราช คณะวิทยาการจัดการ
142 5110515053 นายพัฒนา ท้าวฉาย คณะวิทยาการจัดการ
143 5210510181 นางสาวผณินทรา ละอองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
144 5110510138 นางสาวนุชนาถ ด้วงช่วย คณะวิทยาการจัดการ
145 5110510159 นางสาวปรียาพร สายทอง คณะวิทยาการจัดการ
146 5110610319 นายอธินนท์ รักษาสังข์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
147 5010110176 นายตอริค บือแน คณะวิศวกรรมศาสตร์
148 5110510079 นางสาวณัฐพร หนูแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
149 5110210186 นางสาวณัฐิกา ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์
150 5110510207 นางสาวภัสระ ว่องกิตติพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
151 5110510285 นางสาวศิริพร บุญวรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
152 5110510121 นางสาวนลินี อรัญดร คณะวิทยาการจัดการ
153 5110510234 นางสาวรัชฎา ศรีสว่าง คณะวิทยาการจัดการ
154 5110510329 นายสุทัศน์ สุวรรณรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
155 5110510167 นางสาวปิยวรรณ ชูบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
156 5110510218 นางสาวมัณฑนา ขอพงษ์ไพบูลย์ คณะวิทยาการจัดการ
157 5111210060 นางสาวอภิญญา พงศ์พันธุ์วิทูร คณะเศรษฐศาสตร์
158 5111210033 นายพรศักดิ์ เลิศบุรุษ คณะเศรษฐศาสตร์
159 5110515038 นางสาวนิชธิมา ชัยฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ
160 5110515091 นายสรนันท์ คงเพ็ช คณะวิทยาการจัดการ
161 5211214019 นายประยูร มานพ คณะเศรษฐศาสตร์
162 5211214040 นายธีรวุฒิ ขวดหรีม คณะเศรษฐศาสตร์
163 5110510252 นางสาววิมลรัตน์ ภัทราจารินวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
164 5110510314 นางสาวสินีนุช หนูช่วย คณะวิทยาการจัดการ
165 5110510190 นางสาวพาณิภัค อนันตศรัณย์ คณะวิทยาการจัดการ
166 5110510300 นางสาวสมใจ นามพุทธรักษา คณะวิทยาการจัดการ
167 5110610171 นางสาวพรรณทิวา เกื้อบุตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
168 5110510130 นางสาวนาถอนงค์ ห่อเพชร คณะวิทยาการจัดการ
169 5110610019 นางสาวกีรติ จันทิปะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
170 5110613019 นางสาวญามีล๊ะ ยูโซ๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
171 5010610135 นางสาวพัชราภรณ์ รวมพงษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
172 5110510053 นายฉัตรชัย เหมรังษี คณะวิทยาการจัดการ
173 5110510394 นางสาวโอปอ ศรีหะรัญ คณะวิทยาการจัดการ
174 5110510330 นางสาวสุทิศา เจริญศรี คณะวิทยาการจัดการ
175 5110510303 นางสาวสมศิริ อินทองมาก คณะวิทยาการจัดการ
176 5110510384 นางสาวอาริษา คุ้มกุมาร คณะวิทยาการจัดการ
177 5111210038 นางสาวภัทรสุดา พรหมมินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์
178 5111214019 นายวิรัช เชื้อจักร คณะเศรษฐศาสตร์
179 5110515007 นางสาวเกศิณี ฤทธิสุนทร คณะวิทยาการจัดการ
180 5111210025 นางสาวนิภาวรรณ บุญโต คณะเศรษฐศาสตร์
181 5111210049 นางสาววนิดา หมอบุญ คณะเศรษฐศาสตร์
182 5111210053 นางสาวศิรินันท์ ไหมคง คณะเศรษฐศาสตร์
183 5111210055 นางสาวสาธิยา ตังคพิพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
184 5111210059 นายหาริส เต๊ะหะ คณะเศรษฐศาสตร์
185 5111210066 นายอุกกฤษฏ์ ปลอดปล้อง คณะเศรษฐศาสตร์
186 5110510020 นางสาวกาญจนา สมัครการ คณะวิทยาการจัดการ
187 5110510388 นางสาวอุบลวรรณา ชีวาพัฒนานุวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
188 5110510223 นางสาวมุทิตา บิลอะหลี คณะวิทยาการจัดการ
189 5110210404 นายพีระ จันทร์เพชร คณะวิทยาศาสตร์
190 5211214025 นายวีรภัทร ผลทวี คณะเศรษฐศาสตร์
191 5111210047 นางสาวลัคณา บริบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
192 5110515076 นางสาววรลักษณ์ จงจิตต์ คณะวิทยาการจัดการ
193 5110515097 นางสาวสุดารัตน์ แซ่เจี้ยม คณะวิทยาการจัดการ
194 5110510127 นางสาวนันทนา ลบเลือน คณะวิทยาการจัดการ
195 5110510156 นางสาวปรารถนา ชูเชิด คณะวิทยาการจัดการ
196 5110510339 นางสาวสุนิสา อุตมะมุณีย์ คณะวิทยาการจัดการ
197 5110610185 นายพุฒิพงศ์ ปริยานุกูล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
198 5110510103 นางสาวธิดารัตน์ เกิดอยู่ คณะวิทยาการจัดการ
199 5110510306 นางสาวสอฟิยะ บิลละเตะ คณะวิทยาการจัดการ
200 5110510307 นางสาวสอลีฮะ ละเบ็ญหรูน คณะวิทยาการจัดการ
201 5210510029 นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
202 5210510043 นางสาวจามจุรี จันทร์กลับ คณะวิทยาการจัดการ
203 5010110770 นายสุนิค ฮวบรังสรรค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
204 5110110186 นายตรีรัตน์ เจริญกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
205 5110110521 นางสาววันวิจิตร ทิมฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
206 5110510199 นางสาวฟาริดา เสมอภพ คณะวิทยาการจัดการ
207 5110510074 นางสาวณฐกานต์ วาณิชธนากุล คณะวิทยาการจัดการ
208 5110510315 นางสาวสิริมา แซ่ลี้ คณะวิทยาการจัดการ
209 5110510100 นางสาวธัญมน มั่นคงพิทักษ์กุล คณะวิทยาการจัดการ
210 5111010006 นางสาวกมลชนก พัฒนพิชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
211 5111210020 นายธนายุส บุญทอง คณะเศรษฐศาสตร์
212 5111210008 นายกวิศ จุนโท คณะเศรษฐศาสตร์
213 5111210003 นางสาวกรกมล ธเนศธนสมบัติ คณะเศรษฐศาสตร์
214 5110515045 นางสาวปารัช ชูเชียร คณะวิทยาการจัดการ
215 5411010052 นางสาวน้ำฝน เลขะคุณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
216 5110110443 นายกันณ์ทรากร ขวัญโต๊ะเร๊ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
217 5110510004 นางสาวกนกรัตน์ เพชรแก้วนา คณะวิทยาการจัดการ
218 5310610316 นายเกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
219 5310610312 นางสาวบาดาเรียะ สารดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
220 5310610166 นางสาวมาลัยวัลย์ ยังนิ่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
221 5310610185 นางสาวรุสนี หมีโดด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
222 5110510276 นางสาวศรัญญา ทองวโรทัย คณะวิทยาการจัดการ
223 5310610342 นางสาวมาลิษา หมัดลิหมีน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
224 5310610002 นางสาวกมนียา บิลหละ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
225 5310610360 นางสาวสุวัยดา ย่าหลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
226 5210510121 นางสาวธันย์ชนก เจริญมาก คณะวิทยาการจัดการ
227 5110513012 นางสาวจิรภรณ์ เพชรโพลา คณะวิทยาการจัดการ
228 5110210072 นายจักรพันธุ์ ศักดิ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์
229 5110513050 นางสาวพนิดา สุวรรณโณ คณะวิทยาการจัดการ
230 5110513066 นางสาวภัสราภรณ์ เพชรอักษร คณะวิทยาการจัดการ
231 5110513096 นางสาวอรพณา อังคสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
232 5110110344 นายปริวรรต เต็มลักษมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
233 5110510168 นางสาวปิยะรัตน์ ทิมช่อ คณะวิทยาการจัดการ
234 5110510019 นางสาวกาญจนา ขมัน คณะวิทยาการจัดการ
235 5111010158 นางสาวอารยา ปานจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
236 5110510287 นางสาวศิริพักตร์ มากพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
237 5111214052 นายอรรถพล เพชรสลับศรี คณะเศรษฐศาสตร์
238 5110610169 นางสาวพรพิมล สะแต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
239 5110510345 นายสุรพงษ์ เพ่งหลิบ คณะวิทยาการจัดการ
240 5211010013 นางสาวคคนา ญาติอุปถัมภ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
241 5110515066 นางสาวยุพาภรณ์ ลักษณะปิยะ คณะวิทยาการจัดการ
242 5110515009 นางสาวจริยา อนุชาติ คณะวิทยาการจัดการ
243 5110515087 นายศุภณัฐ ณฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
244 5110515101 นางสาวเสาวลักษณ์ นุ่นตรี คณะวิทยาการจัดการ
245 5210510250 นางสาววรรณรัตน์ จำรูญเกียรติกุล คณะวิทยาการจัดการ
246 5110515093 นางสาวสาทิตย์ คงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
247 5110515109 นางสาวอรธีรา ด้วงทอง คณะวิทยาการจัดการ
248 5110513068 นางสาวมัลลิกา ชนะสงคราม คณะวิทยาการจัดการ
249 5110513001 นางสาวกนกกาญจน์ คงคืน คณะวิทยาการจัดการ
250 5110515054 นางสาวพาณิภัค สุขสบาย คณะวิทยาการจัดการ
251 5110515081 นายวุฒิพล พร้อมประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ
252 5111210042 นางสาวมุขยวิมล อักษรถึง คณะเศรษฐศาสตร์
253 5110515006 นายกิติกรณ์ พูลยรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
254 5111110228 นางสาววัชรีวรรณ ไชยกูล คณะศิลปศาสตร์
255 5111110286 นางสาวสุปรีดา ธีรวรัชนันท์ คณะศิลปศาสตร์
256 5111110001 นางสาวกนกพร เพชรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์
257 5110515004 นางสาวกัณฑิมา แก้วงาม คณะวิทยาการจัดการ
258 5110515061 นางสาวภัสราภรณ์ คลองยวน คณะวิทยาการจัดการ
259 5210110587 นายศรายุทธ สมสมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
260 5210513030 นางสาวณัฐนิช แสงหอย คณะวิทยาการจัดการ
261 5110510001 นางสาวกชกรานต์ คันธฬิกา คณะวิทยาการจัดการ
262 5110510208 นางสาวภัสสร จงสวัสดิ์วัฒนา คณะวิทยาการจัดการ
263 5110515023 นายณัฐกิตติ์ เฉียบแหลม คณะวิทยาการจัดการ
264 5110510281 นางสาวศันสนีย์ สุวิทยะศิริ คณะวิทยาการจัดการ
265 5110515068 นายรัฐพร ชูพิชัย คณะวิทยาการจัดการ
266 5110515090 นายสมศักดิ์ แป้นเกิด คณะวิทยาการจัดการ
267 5110510010 นายกรวีร์ มาลี คณะวิทยาการจัดการ
268 5110513005 นางสาวกมลทิพย์ เจียมจารุภา คณะวิทยาการจัดการ
269 5110513025 นายธนพงษ์ ขจรศรีกุล คณะวิทยาการจัดการ
270 5110210790 นางสาวอินทิวร มาสุข คณะวิทยาศาสตร์
271 5111210013 นางสาวฐิติพร นิรันดร์สุข คณะเศรษฐศาสตร์
272 5110510005 นางสาวกนกวรรณ โปติระ คณะวิทยาการจัดการ
273 5110515078 นางสาววาสนา ยี่รงค์ คณะวิทยาการจัดการ
274 5210510263 นางสาววิภาดา แก้วมณี คณะวิทยาการจัดการ
275 5210510234 นางสาวรัตนาวดี ปิยะเขตต์ คณะวิทยาการจัดการ
276 5110510253 นางสาววรินธร เหลืองอมรสิริ คณะวิทยาการจัดการ
277 5111110313 นายอภิสิทธิ์ คงหนอน คณะศิลปศาสตร์
278 5110510370 นางสาวอรสิริ แซ่ว่อง คณะวิทยาการจัดการ
279 5110510102 นางสาวธันญลักษณ์ เอกภคนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
280 5110510115 นางสาวนภัสสร เอกภคนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
281 5210210668 นางสาวอภิชญา ขุนชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์
282 5110515037 นางสาวนภาพรรณ ยะลา คณะวิทยาการจัดการ
283 5110515116 นางสาวเอมอร พรหมอ่อน คณะวิทยาการจัดการ
284 5110610062 นายชวลิต จริงจิตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
285 5110610352 นางสาวอุษา สังขโร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
286 5110610357 นางสาวไอลดา บัญถะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
287 5110613018 นางสาวญาณี ทรายทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
288 5110110289 นางสาวนฤมล เวศยาสิรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
289 5110110283 นางสาวนฤธร แจ่มใส คณะวิศวกรรมศาสตร์
290 5110110126 นางสาวชารีรัตน์ พลพิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
291 5110610047 นายจิรวัฒน์ สิรพัฒนพิพัฒน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
292 5111210023 นายนฤเทพ ปัญญาวุธ คณะเศรษฐศาสตร์
293 5110610125 นางสาวน้องใหม่ อินทโชติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
294 5110513007 นางสาวกัญญรัตน์ ปานเขียว คณะวิทยาการจัดการ
295 5111210048 นางสาวลัดดาวัลย์ ขาวสังข์ คณะเศรษฐศาสตร์
296 5110110057 นางสาวขวัญชนก ศรีระบาย คณะวิศวกรรมศาสตร์
297 5210510351 นางสาวอังคณา สุวรรณทวี คณะวิทยาการจัดการ
298 5110110001 นางสาวกมลวรรณ อู่ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
299 5210510161 นางสาวประทุม แซ่ฉี่ คณะวิทยาการจัดการ
300 5110510391 นายเอก อังเรขพาณิชย์ คณะวิทยาการจัดการ
301 5110610001 นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
302 5110513097 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
303 5110513010 นายจักรกฤช ดวงทิพย์ คณะวิทยาการจัดการ
304 5110610218 นายฤทธิพร เบ็ญอาหลี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
305 5110613079 นายปรมัตถ์ ประทักษ์กุลสาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
306 5210610149 นายปองภพ ยอดมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
307 5210610261 นายสราวุฒิ โชติรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
308 5110610172 นางสาวพรวดี แซ่โต๊ะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
309 5110510328 นางสาวสุทธิพร พ่วงพี คณะวิทยาการจัดการ
310 5110510163 นางสาวปัทมา แพะนา คณะวิทยาการจัดการ
311 5110510109 นางสาวมนัสนันท์ เพ็ชร์สุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
312 5110510178 นางสาวพรชนก แซ่ลิ่ม คณะวิทยาการจัดการ
313 5110515085 นางสาวศันสนีย์ ศิลป์นุสัญ คณะวิทยาการจัดการ
314 5110510150 นางสาวปนัสยา คณะทอง คณะวิทยาการจัดการ
315 5110515077 นางสาววราภรณ์ ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
316 5210610053 นางสาวจุฑามาศ คงอยู่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
317 5210610200 นางสาวรสสุคนธ์ สินธุ์แสน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
318 5210610065 นางสาวชนิดา รัตนบูรณ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
319 5210610102 นายทิวากร มุสิกรังศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
320 5110510350 นางสาวสุวรรณทิพย์ ซัมวุ้ง คณะวิทยาการจัดการ
321 5110610227 นางสาววรนาฎ ชูงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
322 5110610349 นางสาวอุทุมพร กรหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
323 5110610265 นายเสกพิทักษ์ แซ่ลิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
324 5110510144 นางสาวบุณยดา ปาลยะรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
325 5110610247 นางสาววิลาวัณย์ มณีนูญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
326 5110610075 นางสาวณิชชาอร ช่วยประคอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
327 5111210039 นางสาวภัทรา มุกดารัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์
328 5110510116 นางสาวนภาพร ปริมัณฑรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
329 5210210657 นางสาวใหมทิพย์ ไพรเนียม คณะวิทยาศาสตร์
330 5210510055 นางสาวเจตสุภา ตั้งโพธิธรรม คณะวิทยาการจัดการ
331 5110515082 นางสาวศรัญญา หนูยศ คณะวิทยาการจัดการ
332 5110610104 นายธันวา ทิมโม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
333 5110610159 นายปารินทร์ ฤทธิ์ทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
334 5111110133 นางสาวปวีณา เขตอำนวย คณะศิลปศาสตร์
335 5111110252 นางสาวศศิกานต์ นุ่นเกลี้ยง คณะศิลปศาสตร์
336 5210510069 นางสาวชนาธิป ไชยภูมิ คณะวิทยาการจัดการ
337 5210510129 นางสาวนฤมล ต่วนสุหลง คณะวิทยาการจัดการ
338 5210510265 นางสาววิรชา รัตนโสภา คณะวิทยาการจัดการ
339 5110610010 นางสาวกลอยใจ สิงห์โรทัย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
340 5110610299 นางสาวสุนันทา สำเภาพล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
341 5110610097 นายธนศักดิ์ อุ่นดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
342 5111110214 นางสาวเริงฤทัย กิตติทรัพย์สถิต คณะศิลปศาสตร์
343 5110210792 นางสาวอุดมพร นกแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
344 5110610210 นางสาวชัญญานุช บุญกอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
345 5110610351 นางสาวอุไรรัตน์ บุญนวล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
346 5110610297 นางสาวสุธิดา ลวณะสกล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
347 5110610174 นายพรอนันต์ พูลเพิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติ
348 5111110009 นางสาวกรองทอง รัตนมูสิก คณะศิลปศาสตร์
349 5110613081 นายสันติ ยกรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
350 5210515025 นางสาวณิศรา หมื่นภู่ คณะวิทยาการจัดการ
351 5110610313 นางสาวแสงเทียน สุภารัตนพงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
352 5210510050 นางสาวกันต์สิริ ซังขาว คณะวิทยาการจัดการ
353 5210510165 นางสาวปรีดาวรรณ วาดอักษร คณะวิทยาการจัดการ
354 5211010019 นางสาวจินตนา วรินทรเวช คณะอุตสาหกรรมเกษตร
355 5211010139 นางสาวหทัยรัตน์ ทองปันจา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
356 5210110395 นายพัชธนรัตน์ รัตนโรจน์พันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
357 5111210010 นายคเชนทร์ สหกาญจนกุล คณะเศรษฐศาสตร์
358 5111210011 นางสาวกนิสนันท์ เรืองโฉม คณะเศรษฐศาสตร์
359 5111214032 นางสาวณชพัฒน์ จริยวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์
360 5211010133 นางสาวสุนิษา คงสุวรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
361 5110610078 นางสาวณัฎฐา บุญซื่อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
362 5210510178 นางสาวปิยะดา เอียดฉิม คณะวิทยาการจัดการ
363 5110210246 นางสาวนริสา ขวัญดำ คณะวิทยาศาสตร์
364 5211010103 นางสาววิกานดา พรหมทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
365 5210610295 นางสาวสุวรรณรัตน์ บุญเถื่อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
366 5210610082 นางสาวฐิติมา ศรีไชย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
367 4910110382 นางสาวมาริษา หมีนพราน คณะวิศวกรรมศาสตร์
368 4910110516 นางสาวจิราภรณ์ มะสะอะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
369 4910110369 นางสาวอรพิมล วงศ์กระพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
370 5210610201 นายรัฐพล เพชรกาฬ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
371 5110610102 นายธวัชชัย ทองแป้น คณะทรัพยากรธรรมชาติ
372 5110610338 นางสาวอัจฉรา ทองวิเชียร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
373 5110110546 นางสาววีรภรณ์ แก้วชู คณะวิศวกรรมศาสตร์
374 5111110062 นางสาวชนิศา เอียดนุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์
375 5110510349 นางสาวสุไรยา มะเด็ง คณะวิทยาการจัดการ
376 5110510387 นางสาวอาอีฉ๊ะ ดุสะเหม๊าะ คณะวิทยาการจัดการ
377 5110610146 นายประเสริฐ เดชศักดิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
378 5111010163 นายอูซามะห์ กือแต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
379 5110510202 นายภัชภูมิ เกิดไกร คณะวิทยาการจัดการ
380 5110613082 นายสุชล แก้วปาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
381 5110613063 นางสาวเสาวลักษณ์ ประธรรมโย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
382 5211010080 นางสาวมัณฑนา ทองต้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
383 5110613025 นายธนาวุฒิ หนูสวัสดิ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
384 5110613076 นายขจรศักดิ์ ร่างสีคง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
385 5211010140 นางสาวอธิชา ชูสุทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
386 5110613065 นายอดิศักดิ์ ชุมคง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
387 5110613067 นายอภิศักดิ์ มลิแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
388 5211010051 นางสาวนิรมล ชนกน้อย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
389 5211010076 นางสาวภัทรา ฉัตรชัยพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
390 5110510068 นางสาวโซเฟีย นิมอ คณะวิทยาการจัดการ
391 5110510348 นางสาวสุรีรัตน์ มณีวรรณ คณะวิทยาการจัดการ
392 5111010118 นางสาวศศิประภา ศิริธีรรุ่งเรือง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
393 5210610269 นางสาวสิริมนต์ พร้อมมูล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
394 5210610226 นางสาววันวิสา วรรณมาโส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
395 5110515018 นางสาวชมพูนุท ศรียะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
396 5110510185 นางสาวพัชรี สุวรรณโน คณะวิทยาการจัดการ
397 5110510359 นางสาวอโณทัย บุญชื่น คณะวิทยาการจัดการ
398 5110510059 นางสาวชนิดา ราชแสง คณะวิทยาการจัดการ
399 5110510203 นางสาวภัทรสุดา แกล้วกล้าหาญ คณะวิทยาการจัดการ
400 5111210054 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์พรัด คณะเศรษฐศาสตร์
401 5111210015 นายณัฐกร ชูเพชร คณะเศรษฐศาสตร์
402 5110610353 นายเอกชัย สาริกขา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
403 5110510160 นางสาวปรียาภรณ์ อุยี่ คณะวิทยาการจัดการ
404 5110210714 นางสาวอทิตยา ศรีธำรงสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
405 5211010041 นางสาวธนภรณ์ ศรีวิลัยสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
406 5211214044 นางสาวนิฟีดัยล์ เลาะนะ คณะเศรษฐศาสตร์
407 5211010079 นางสาวมนสิริ ศุภรัตน์วัฒนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
408 5211214023 นางสาวลลิตา วาทา คณะเศรษฐศาสตร์
409 5210110061 นายคณินท์ จริงจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
410 5210110499 นางสาวรัญชนา ชัยวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
411 5211214008 นางสาวจุฬารัตน์ โนระดี คณะเศรษฐศาสตร์
412 5110210399 นางสาวพิณญา ยาหวัง คณะวิทยาศาสตร์
413 5110210121 นางสาวชนากานต์ อรรคแสง คณะวิทยาศาสตร์
414 5211214061 นางสาวอภิชญา จิสวัสดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์
415 5210510009 นายกมลภพ แข็งมาก คณะวิทยาการจัดการ
416 5211214053 นางสาวลลิตา หวันเหล็ม คณะเศรษฐศาสตร์
417 5211214062 นางสาวอมรรัตน์ เจโตวิมุติ คณะเศรษฐศาสตร์
418 5110510145 นางสาวบุปผา เยาดำ คณะวิทยาการจัดการ
419 5111010121 นางสาวศิโรรัตน์ จ้องแคว้น คณะอุตสาหกรรมเกษตร
420 5211214021 นางสาวพิมชนก ราวียา คณะเศรษฐศาสตร์
421 5211010094 นางสาวรัตนาภรณ์ แกล้วทนงค์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
422 5110210678 นายสุริยา ปาละแม คณะวิทยาศาสตร์
423 5110610315 นางสาวโสวนิตย์ ทิตพฤกษ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
424 5110610065 นายชัยวุฒิ ราชแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
425 5110610316 นางสาวหฤทัย อินยอด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
426 5210510183 นางสาวพนัสชนก กัปปิยโวหาร คณะวิทยาการจัดการ
427 5111210029 นางสาวปิยะนุช แดงเพ็ง คณะเศรษฐศาสตร์
428 5110110422 นางสาวภรณ์ทิพย์ แซ่หลี คณะวิศวกรรมศาสตร์
429 5110110479 นายรุ่งธรรม ชูตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
430 4910613065 นางสาวอิงควรรณ เหมรา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
431 5210610318 นายอันวา หะยีนาแว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
432 5110513091 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์ราม คณะวิทยาการจัดการ
433 5110510031 นางสาวขวัญใจ ขุนนุ้ย คณะวิทยาการจัดการ
434 5211214018 นางสาวนราทิพย์ เพชรตรี คณะเศรษฐศาสตร์
435 5111210058 นางสาวสุวีณา บุญณะ คณะเศรษฐศาสตร์
436 5210120018 นายนิติวัฒน์ ศรีโมรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
437 5110110781 นายวศกร เก้าเอี้ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์
438 5110210098 นางสาวจุฑารัตน์ คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์
439 5110210809 นายฮาเซะห์ ฮามะ คณะวิทยาศาสตร์
440 5111214041 นายมูฮัมหมัดริสมัน มะหะมิง คณะเศรษฐศาสตร์
441 5110110559 นายศรัณย์ อรพิพัฒน์พงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
442 5110110007 นายกฤตภพ สาลีฉันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
443 5411214048 นายอาดัม ลาเต๊ะบือริง คณะเศรษฐศาสตร์
444 5110510182 นางสาวพรรณรัตน์ อารักษ์คุณากร คณะวิทยาการจัดการ
445 5110610006 นางสาวกรรณิการ์ เสวกวัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
446 5110110300 นางสาวนาฎนรา ช่วยสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
447 5111010086 นายพันธุ์เพ็ชร วัชรพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
448 5110210369 นางสาวพรพิมล เจริญการ คณะวิทยาศาสตร์
449 5110610137 นายนิรันดร์ ไชยลำยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
450 5210110530 นางสาววรรณิการ์ เมืองโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
451 5110110450 นางสาวมินตรา เริ่มงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
452 5111010069 นางสาวเนตรนภา ชูตรัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
453 5111010058 นางสาวธัญมน พฤกษพนม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
454 5111010065 นายนัฐพงศ์ เพ็ชรพรรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
455 5110510013 นายกฤษฎา บุญฉิม คณะวิทยาการจัดการ
456 5111410042 นางสาวฟาติน เบ็ญสุหลง คณะการแพทย์แผนไทย
457 5110510241 นางสาวลลิตา เหมียนคิด คณะวิทยาการจัดการ
458 5110613006 นายกิติศักดิ์ ทรัพย์สิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
459 5110110584 นายศุภสิทธิ์ แซ่ชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
460 5110610088 นางสาวติรยา เสถียรวงศ์นุษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
461 5110610314 นางสาวโสรยา เพชรบูรณ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
462 5111010050 นายทระวิณ เชาวลิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร
463 5111010068 นางสาวนูรียา ขุนดุหรีม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
464 5111010031 นางสาวเจนจิรา ลิ้นเนี่ยว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
465 5111010089 นายพิเชษฐ์ จอมวิเชียร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
466 5111010111 นายวิธวัช สุวรรณสะอาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร
467 5111010157 นางสาวอาธิตา บุญชู คณะอุตสาหกรรมเกษตร
468 4910110245 นางสาวนาเดีย หะยีเด คณะวิศวกรรมศาสตร์
469 5110110016 นายก้องเกียรติ สุวรรณทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์
470 5111010042 นางสาวฌิชยา หวันเจะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
471 5110610215 นางสาวรุ่งอรุณ เจริญรัตน์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
472 5110110285 นายนฤพล ชนะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
473 5110510224 นางสาวมุเนาวเราะฮ์ ยานาย คณะวิทยาการจัดการ
474 5110510139 นางสาวนุสรี แซะอาหลี คณะวิทยาการจัดการ
475 5110110084 นายจิรศักดิ์ นรารัตน์วิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
476 5111010104 นายวริสร์ แสงอุบล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
477 5110210467 นางสาวยามิล๊ะห์ วาเต๊ะ คณะวิทยาศาสตร์
478 5110110290 นายนวพล อินทรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
479 5110610200 นางสาวยามีหล๊ะ คงหนูแก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
480 5110210261 นายนันทวัฒน์ ซ้ายขวัญ คณะวิทยาศาสตร์
481 5110210095 นางสาวจุฑามาศ ยอดรัก คณะวิทยาศาสตร์
482 5110210280 นางสาวนิโลบล บุญทบ คณะวิทยาศาสตร์
483 5110210759 นางสาวอัญชลี พวงพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
484 5110210445 นางสาวมัรดียะห์ ดอหะ คณะวิทยาศาสตร์
485 5110510033 นางสาวขวัญหทัย สิงสัตย์ คณะวิทยาการจัดการ
486 5211010056 นางสาวปฐมาพร เลิศวณิชย์วัฒนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
487 5110613022 นายณัฐพงศ์ บัวทอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
488 5110210248 นางสาวนฤมล แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์
489 5110110535 นางสาววิภารัตน์ ฆังคะมโณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
490 5110110050 นางสาวเกศินีย์ ศรีพุฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์
491 5110110203 นายทศพิธ วิสมิตนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
492 5211214049 นายพฤทธิ์ วิทยาพันธ์ประชา คณะเศรษฐศาสตร์
493 5211010027 นางสาวชุติกาญจน์ บุญทองทอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
494 5110210492 นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์นคร คณะวิทยาศาสตร์
495 5110210529 นางสาววลัยลักษณ์ ทองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
496 5110613015 นางสาวจุรี แซ่เจ็ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
497 5110210016 นางสาวกรรณิการ์ มาเอียด คณะวิทยาศาสตร์
498 5110210776 นางสาวอามีนา สันลา คณะวิทยาศาสตร์
499 5210110402 นายพันธุ์เทพ นกแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
500 5111110084 นางสาวเดือนฉาย แสงรุ่ง คณะศิลปศาสตร์


ผู้สมัคร : สำรอง
501 5111214015 นางสาวมนัสนันท์ จันสิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์
502 5310210294 นางสาวปุริลักษณ์ หลิมเฮงฮะ คณะวิทยาศาสตร์
503 5110513073 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขงาม คณะวิทยาการจัดการ
504 5110515069 นางสาวรุ่งรัศมี ดำดี คณะวิทยาการจัดการ
505 5110510360 นายอดิศร ประกายอนุรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
506 5111110068 นางสาวชินาพัชร์ ราชบริรักษ์ คณะศิลปศาสตร์
507 5111110158 นางสาวพัชรินทร์ นภาดลกิจ คณะศิลปศาสตร์
508 5111110215 นางสาวฤดีมาส ชูชาติพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
509 5111110120 นางสาวนิโลบล เรืองเต็ม คณะศิลปศาสตร์
510 5111110277 นางสาวสุจินันท์ สุระภินันท์ คณะศิลปศาสตร์
511 5110613048 นางสาววิภาดา วรรณขาว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
512 5110613074 นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มซิ้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
513 5211214024 นายวรัญญู จันทร์ดำ คณะเศรษฐศาสตร์
514 5110510181 นางสาวพรพนา สร้างเสริมพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ
515 5110610193 นางสาวภาวิดา ชาตรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
516 5110110545 นายวีรพงศ์ คงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
517 5110210195 นางสาวดารียา เลิศอริยะพงษ์กุล คณะวิทยาศาสตร์
518 5110613072 นายอิทธิ โต๊ะหมาด คณะทรัพยากรธรรมชาติ
519 5110210525 นางสาววราพร นุ้ยฉิม คณะวิทยาศาสตร์
520 5110210542 นางสาววิจิตรา เมตตามตะกุล คณะวิทยาศาสตร์
521 5110110711 นางสาวอาซีย๊ะ หมักหมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
522 5110110745 นางสาวฮาบีบะห์ แตเป๊าะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
523 5110110243 นางสาวธาชินี บัวทองจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
524 5110610345 นางสาวอารีย์ จันทร์แก้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ
525 5110510368 นางสาวอรพรรณ มีสุขศรี คณะวิทยาการจัดการ
526 5110513093 นางสาวอทิตยา บ้านนบ คณะวิทยาการจัดการ
527 5110515118 นางสาวฮาลีมะฮ์ ทับทุ่ย คณะวิทยาการจัดการ
528 5110513062 นางสาวฟาดีละฮ์ ราโซ คณะวิทยาการจัดการ
529 5210110642 นางสาวสาวิตรี อินทรณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
530 5210110460 นางสาวมณฑิรา นุ่มนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์
531 5210110547 นางสาววริษฐา คชวิญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
532 5210110515 นางสาวลัดดาวัลย์ เศวตไพบูลย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
533 5210510266 นางสาววีนัส แก้วน้อย คณะวิทยาการจัดการ
534 5210510356 นางสาวอารีรัตน์ จันทฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
535 5210110687 นายเสกสรร ส่งด้วง คณะวิศวกรรมศาสตร์
536 5110210671 นางสาวสุภาภรณ์ ชุมพล คณะวิทยาศาสตร์
537 5210515074 นายสัณฐิติ ตรีโชติ คณะวิทยาการจัดการ
538 5210510218 นางสาวเมทินี ทองสลัก คณะวิทยาการจัดการ
539 5110610107 นายธีรพล ใจหลัก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
540 5210510193 นางสาวพัทธวดี กิตติพร้อมพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
541 5110510085 นางสาวดวงฤทัย รอดเกลี้ยง คณะวิทยาการจัดการ
542 5110510319 นางสาวสุกัญญา พรมศรี คณะวิทยาการจัดการ
543 5310210478 นายสุเด่น วาเย็ง คณะวิทยาศาสตร์
544 5211010142 นางสาวอรรถยา สว่างรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
545 5110510094 นายธนวัฒน์ ชิสกะ คณะวิทยาการจัดการ
546 5110510231 นางสาวระติพร อุทัยบุญญะลาภา คณะวิทยาการจัดการ
547 5210110807 นางสาวฮาฟีเซาะห์ อาดำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
548 5110510238 นางสาวรูกิหย๊ะ เหย็บหมัด คณะวิทยาการจัดการ
549 5110210203 นางสาวสุวภัทร แนบเนียด คณะวิทยาศาสตร์
550 5210610319 นายอับดุลเลาะ กาแบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
551 5110510395 นางสาวฮัฟเซาะห์ เจ๊ะสมอเจ๊ะ คณะวิทยาการจัดการ
552 5110510292 นางสาวศุภนันท์ หัวแหลม คณะวิทยาการจัดการ
553 5110210824 นางสาวลาตีปะ ดูแด คณะวิทยาศาสตร์
554 5110110160 นางสาวณัฏฐินี แสงใส คณะวิศวกรรมศาสตร์
555 5111110319 นางสาวอัจฉรา สิงห์ทวีศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
556 5111214012 นางสาวเบญจวรรณ หน่อปันปวน คณะเศรษฐศาสตร์
557 5111214033 นายทินกร ปานแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์
558 5111214026 นางสาวกนกวรรณ เมธาวัชรวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์
559 5111214007 นางสาวชุติมา แก้วสระ คณะเศรษฐศาสตร์
560 5111110024 นางสาวเกศรา อักษรภักดิ์ คณะศิลปศาสตร์
561 5111110089 นางสาวเทียนหอง เจินหวา คณะศิลปศาสตร์
562 5110210004 นางสาวกนกพร ธนธัญลักษณ์กุล คณะวิทยาศาสตร์
563 5110210491 นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ คณะวิทยาศาสตร์
564 5211214057 นางสาวสุมารินทร์ พระวิสัตย์ คณะเศรษฐศาสตร์
565 5110610216 นางสาวรุจิเรข มาแก้วสอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ
566 5110610307 นางสาวสุภาวดี ซุยจินา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
567 5110610201 นางสาวเยาวพา เทียมชื่อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
568 5110515057 นายพีรพงศ์ ขุนทองเพชร คณะวิทยาการจัดการ
569 5110210658 นางสาวสุธิมา ปรีเปรม คณะวิทยาศาสตร์
570 5110210197 นางสาวเด่นนภา เส้งมี คณะวิทยาศาสตร์
571 5110210405 นางสาวพีระยา แซ่เอี้ยว คณะวิทยาศาสตร์
572 5210510290 นางสาวสิรดา แก้วมณี คณะวิทยาการจัดการ
573 5110210094 นางสาวจุฑามาศ จันทะสะโร คณะวิทยาศาสตร์
574 5111010101 นางสาวละอองทิพย์ สุวรรณรัตน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
575 5211010002 นางสาวกนกวรรณ นวลแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
576 5110210432 นางสาวภาวิณี ทองเอียด คณะวิทยาศาสตร์
577 5211010111 นางสาวศศิธร พวงแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร
578 5110513064 นางสาวภัทรา รัตนาพร คณะวิทยาการจัดการ
579 5210510219 นายเมธา โมสุขะ คณะวิทยาการจัดการ
580 5110613044 นายวัชรพงษ์ ชัยยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
581 5110610248 นายวีระยุทธ หยงสตาร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
582 5110510205 นางสาวภัทริกา รัศมีมณฑล คณะวิทยาการจัดการ
583 5110510119 นางสาวนฤมล อัจจิมารังษี คณะวิทยาการจัดการ
584 5110513090 นายสุรวัชร์ บุญตะรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
585 5110513056 นายพิษณุ ทองขวัญ คณะวิทยาการจัดการ
586 5110513029 นางสาวธัญรดา สามจ้าย คณะวิทยาการจัดการ
587 5110513086 นายสราวุธ ปานรงค์ คณะวิทยาการจัดการ
588 5211010147 นางสาวอุมาพร ดำสิโก คณะอุตสาหกรรมเกษตร
589 5210510257 นางสาววริษฐา จินดานุ คณะวิทยาการจัดการ
590 5111010167 นางสาววราภรณ์ เจริญฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
591 5110510213 นายภูมิ ชี้เจริญ คณะวิทยาการจัดการ
592 5110110124 นายชัยพร อู่มาลา คณะวิศวกรรมศาสตร์
593 5210110022 นายกฤษฎา รัตนสุรการย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
594 5110510008 นางสาวกรกมล ภักดีเศรษฐกุล คณะวิทยาการจัดการ
595 5110510175 นายพงศ์นเรศ พันธ์ยานุกูล คณะวิทยาการจัดการ
596 5111010067 นางสาวนิตยา รักคล้าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร
597 5410510257 นางสาวมัลลิกา เมธาวัชรวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
598 5110610120 นางสาวนภัสรา ทิ้งน้ำรอบ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
599 5110610273 นางสาวสากีน๊ะ ดาหวี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
600 5110515022 นางสาวไซดะห์ ฮาแว คณะวิทยาการจัดการ
601 5110610165 นางสาวพรทิพย์ แย้มสุวรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
602 5110610175 นางสาวพัชรินทร์ อุบล คณะทรัพยากรธรรมชาติ
603 5110610329 นางสาวอรพร จรอนันต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
604 5110510204 นางสาวภัทราพร จิตตพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
605 5110610177 นางสาวพิณทิพย์ แดงไฝ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
606 5410110369 นายภานุสรณ์ ทองสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
607 5210610105 นายธนศักดิ์ พราหมณ์สงฆ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
608 5210610239 นายวีระพงศ์ ทองสีดำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
609 5110510233 นางสาวรัชกร ภาษยากร คณะวิทยาการจัดการ


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 609 คน
งาน/โครงการนี้
มีผู้สมัครเต็มแล้ว