หน้าแรก
 
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบUntitled Document
กลับหน้ารายการ โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
รายละเอียด
งาน
:
รับสมัครนักศึกษาร่วมเข้าฟังการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประเภท
:
โครงการพัฒนา อบรม ประกวด แลกเปลี่ยน และแข่งขันต่าง ๆ
บริษัท/หน่วยงาน/สำนักงาน
:
งานกิจกรรมนักศึกษา
ที่อยู่
:
ช่วงเวลา
:
11 มิถุนายน 2554
วันที่เริ่ม
:
11 JUN 2011 (เสาร์)
วันสุดท้าย
:
11 JUN 2011 (เสาร์)
จำนวนที่รับสมัคร (คน)
:
244
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
:
11 JUN 2011 (เสาร์)
ลักษณะงาน
:


ผู้สมัคร
1 5310712018 นางสาวชุติมณฑน์ โชติมณี คณะเภสัชศาสตร์
2 5210110402 นายพันธุ์เทพ นกแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
3 5310110378 นายพชร เต็มรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 5310110224 นายธนศักดิ์ มาศประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 5310210168 นายตรีเทพ เรืองพรหม คณะวิทยาศาสตร์
6 5210110727 นางสาวอภิษฎา รักสัจจา คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 5210110309 นายบวรกฤตย์ หยกวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 5410410081 นางสาวนอรีดา ยูโซ๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์
9 5210110174 นายณัฐพร แก้วชูทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 5210510054 นางสาวจุตินุช บุญสุข คณะวิทยาการจัดการ
11 5210110447 นายภานุวัฒน์ เพ็ชรนิล คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 5210210779 นางสาวนูรไอนูน เจ๊ะเตะ คณะวิทยาศาสตร์
13 5310610023 นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย คณะทรัพยากรธรรมชาติ
14 5110515056 นางสาวพีรญา เพชรเศรษฐ คณะวิทยาการจัดการ
15 5310210336 นางสาวภัทริน สุขพรสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
16 5310210264 นางสาวปราณี จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์
17 5110110122 นายชัยชนินทร์ สุขมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
18 5210110166 นางสาวณัฐกัญญา เจียะสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
19 5310610316 นายเกียรติศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
20 5310610022 นายเกรียงศักดิ์ นิยมเดชา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
21 5110210627 นางสาวสายฝน ฉ้งทับ คณะวิทยาศาสตร์
22 5110210104 นางสาวเจริญศรี เทพไชย คณะวิทยาศาสตร์
23 5110210439 นางสาวมณฑกานต์ พึ่งบุญ คณะวิทยาศาสตร์
24 5110210543 นางสาววิชชุณี ลัภบุญ คณะวิทยาศาสตร์
25 5110210127 นางสาวชลิดา บุญทองช่วย คณะวิทยาศาสตร์
26 5110210260 นางสาวนันทยา จันทร์สุข คณะวิทยาศาสตร์
27 5110210745 นางสาวอักษรา วงศ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
28 5110210005 นางสาวกนกพร พุทธาโร คณะวิทยาศาสตร์
29 5210210578 นางสาวสาลินี นวลศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์
30 5210510146 นางสาวเนตรณพิศ สงรอด คณะวิทยาการจัดการ
31 5210210682 นางสาวอรวรรณ เพ็ชรเรือง คณะวิทยาศาสตร์
32 5210210735 นางสาวอุไรรัตน์ ฉีดอิ่ม คณะวิทยาศาสตร์
33 5310311012 นายบริพนธ์ เรืองอินทร์ คณะแพทยศาสตร์
34 5210110020 นางสาวกฤติกา จันทนลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 5210210471 นางสาวรุจิเรข ชูทอง คณะวิทยาศาสตร์
36 5111410042 นางสาวฟาติน เบ็ญสุหลง คณะการแพทย์แผนไทย
37 5210250013 นายซาพีอี สาเหม๊าะ คณะวิทยาศาสตร์
38 5210250028 นายปรเมศวร์ เกตุนิ่ม คณะวิทยาศาสตร์
39 5210610129 นางสาวนิภาวรรณ จิตต์ชะนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
40 5210610207 นางสาวรูฮานี สะแลมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
41 5310515091 นางสาวหยาดพิรุณ กาลวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
42 5210210097 นางสาวจุรีพร ยืนนาน คณะวิทยาศาสตร์
43 5310515078 นางสาวสิริญา อินทร์ฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ
44 5310110727 นายอรรถพล กามูณี คณะวิศวกรรมศาสตร์
45 5410110190 นายเทียนชัย ชูดวง คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 5310710035 นายนภันต์พุทธคุณ นิมมานนันทน์ คณะเภสัชศาสตร์
47 5310710063 นายเมธีวัจน์ ศิริแสง คณะเภสัชศาสตร์
48 5310613008 นายกิตติชัย นรินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
49 5310610233 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์สาคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
50 5210210277 นางสาวนิภาพร สุคนธศีลกุล คณะวิทยาศาสตร์
51 5110210483 นางสาวรอฮานา เจะอาแว คณะวิทยาศาสตร์
52 5310515052 นางสาวพัสวี เปี่ยมศักดิ์กมล คณะวิทยาการจัดการ
53 5310515023 นางสาวณัฐชา ศักดิ์ทศสกุล คณะวิทยาการจัดการ
54 5310515028 นางสาวธนัชชา ไชยานุพงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
55 5210110460 นางสาวมณฑิรา นุ่มนวล คณะวิศวกรรมศาสตร์
56 5310210453 นางสาวศุภลักษณ์ พลายแสง คณะวิทยาศาสตร์
57 5310210539 นางสาวอรณิช อินทร์ใจเอื้อ คณะวิทยาศาสตร์
58 5210110515 นางสาวลัดดาวัลย์ เศวตไพบูลย์กิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 5210110642 นางสาวสาวิตรี อินทรณรงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 5210110438 นางสาวภัสวันต์ ภาราทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
61 5210110758 นายอัจฉริย์ เอี้ยวซิโป คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 5210110505 นางสาวภริตพร ธรรมโม คณะวิศวกรรมศาสตร์
63 5410110410 นายรัฐชัย วงศ์ธนวิจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
64 5210110772 นายอาคม แซ่เจิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
65 5210110315 นางสาวบุษมาส มณีน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์
66 5210110200 นายทรงพล ตีระกนก คณะวิศวกรรมศาสตร์
67 5211214044 นางสาวนิฟีดัยล์ เลาะนะ คณะเศรษฐศาสตร์
68 5211214008 นางสาวจุฬารัตน์ โนระดี คณะเศรษฐศาสตร์
69 5310110495 นางสาวรณิดา แกล้วทนง คณะวิศวกรรมศาสตร์
70 5410110328 นายพงศกร คันฉ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์
71 5410110183 นายทรงเกียรติ เพ็งอิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
72 5210110434 นางสาวภัทรพร บุญคง คณะวิศวกรรมศาสตร์
73 5210110254 นางสาวนนทนี เพ็ชรยอด คณะวิศวกรรมศาสตร์
74 5410110337 นายพชร นทีทวีศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
75 5310210176 นางสาวทัดดาว แนบนุ่น คณะวิทยาศาสตร์
76 5410110014 นายกวิน ธีรภาพขจรเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์
77 5110110002 นายกมลวิชย์ สิริธนนนท์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
78 5210110153 นายฐาปนพงศ์ เอมพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
79 5210110137 นายเชาวเลิศ แซ่เอี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์
80 5110510386 นางสาวอารีย์รัตน์ แก้วคำ คณะวิทยาการจัดการ
81 5210110664 นางสาวสุฑารัตน์ สงค์ประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
82 5110210760 นางสาวอัญธิกา สุระกำแหง คณะวิทยาศาสตร์
83 5410513018 นางสาวชุติมา ยอดจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
84 5410513006 นางสาวกาญจนาภา คชรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
85 5110210636 นายสิทธิวัช ส่งกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์
86 5110210723 นางสาวอภัชลี เรืองมณี คณะวิทยาศาสตร์
87 5310110304 นางสาวนิรมล สุขสนิท คณะวิศวกรรมศาสตร์
88 5310210416 นางสาววิชุดา จันดี คณะวิทยาศาสตร์
89 5310210033 นางสาวเกวลี ภาระบุญ คณะวิทยาศาสตร์
90 5310210080 นางสาวจุฑาณัฐ นาคเรือง คณะวิทยาศาสตร์
91 5310210008 นางสาวกมลทิพย์ เซี้ยมกั้ง คณะวิทยาศาสตร์
92 5110210330 นางสาวปรีมาภรณ์ ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์
93 5210210629 นางสาวสุมาลิน ลุยจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
94 5310210103 นางสาวชนัญญา จันทรมณี คณะวิทยาศาสตร์
95 5410510344 นางสาวสุกัญญา ชฎารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ
96 5310515037 นางสาวนิตยา จินดาภักดี คณะวิทยาการจัดการ
97 5310515086 นางสาวสุภาภรณ์ โรจนศิลป์ คณะวิทยาการจัดการ
98 5310515046 นางสาวปิยนันท์ เอกเกษมลีสกุล คณะวิทยาการจัดการ
99 5310515053 นางสาวแพรวพราว วิริยะกุล คณะวิทยาการจัดการ
100 5310515097 นายอัษฏวุธ สิงห์บุรี คณะวิทยาการจัดการ


 

จำนวนผู้สมัครในขณะนี้ 100 คน
งาน/โครงการนี้
หมดเขตรับสมัครแล้ว