*******************************************************

ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้ครับ

*******************************************************
"); mysql_query ('SET NAMES TIS620'); mysql_select_db($db,$con) or die("*************************************************************************************

ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล $db ได้ครับ

*************************************************************************************
"); //$db = " (DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST =luck.psu.ac.th)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = regist)))"; //$con_no=OCILogon("kongkit_web" , "kit2010##",$db) or die( "Could not connect to Oracle database!") or die (ocierror()); ?>
  
เลือกปีการศึกษา

HN 1709930 รหัสนศ. 5410410209 ชื่อ-สกุล
ลำดับที่ วันที่รับ เงินรวม ปีการศึกษา ประเภทประกัน
ประกันมหาลัย = / ประกันอุบัติเหตุ =