หอพักนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์  
สำนักงานหอพัก

1  

 ป้ายสำนักงานหอพัก

1   1  

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าหอพัก

1   1  

อาคารสำนักงานหอพัก

หอพักนักศึกษาอาคาร 1

1   1

ทางเข้าหอพักนักศึกษาอาคาร1

  1   1  

ส่วนประกอบภายในห้องพัก

หอพักนักศึกษาอาคาร 2

1

ภาพหอพักอาคาร2

  1   1

ภายในหอพักอาคาร2

  1 

ห้องคอมพิวเตอร์

หอพักนักศึกษาอาคาร 3-4

1

ภาพหอพักอาคาร3-4

  1

ภายในห้อพักอาคาร3-4

  1    

ห้องคอมพิวเตอร์

หอพักนักศึกษาอาคาร 5

1 

ภาพหอพักนักศึกษาอาคาร 5

1  

ห้องผู้ปกครองหอพัก

1  

ห้อง common room อาคาร 5

1  

ภายในห้องพัก

หอพักนักศึกษาอาคาร 6

1

ภาพหอพักนักศึกษาอาคาร 6

  1

ห้องผู้ปกครองหอพัก

  1  

ภายในห้องพักอาคาร6

หอพักนักศึกษาอาคาร 7

1   1  

ภาพหอพักอาคาร 7

1

ทางเดินบนหอพักอาคาร7

  1  

ภายในห้อพักอาคาร7

หอพักนักศึกษาอาคาร 8-9

     

 

หอพักนักศึกษาอาคาร 11

   
     

 

หอพักนักศึกษาอาคาร 12 13 14

1  

ภาพหอพักอาคาร12

ภาพหอพักอาคาร13

   

ภาพหอพักอาคาร14

1   1   1  

ภาพภายในหอพักอาคาร 12 , 13 ,14

หอพักนักศึกษาอาคาร 15

1   1

ภาพหอพักอาคาร 15

  1

ภายในห้อพักอาคาร 15

  1

ห้องคอมพิวเตอร์

 

ห้อง common room อาคาร 15

 
 
กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Tel.2205 / E-mail chuleeporn.s@psu.ac.th